Renoveren kun je leren
Geleerde lessen:
  Geleerde lessen

  Participeren of contact opnemen?

  Hieronder vindt u links naar formulieren om maatregelen en suggesties in te dienen:

  >> Naar het formulier om maatregelen in te dienen
  >> Naar het formulier om overige suggesties in te dienen

  Wilt u bijdragen aan dit groeiboek? Heeft u een idee voor een nieuw onderwerp? Of heeft u een vraag? Neem dan contact op met het COB per mail info@cob.nl of telefonisch 085 – 4862 410. We horen graag van u!

  Bijlage: Verantwoording

  De eerste versie van dit groeiboek (oktober 2016) is samengesteld op basis van de ervaringen bij de Renovatie Velsertunnel.

  Werkwijze

  In september 2015 heeft het COB een expertteam voor de Renovatie Velsertunnel samengesteld. Gezien de fase van het project en het soort renovatie werd er gekozen voor een breed team:

  • Voorzitter Roel Scholten, vanuit zijn rol als coördinator Tunnels en veiligheid bij het COB en directeur van het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT).
  • René de Koning van de Sluiskiltunnel, vanuit zijn rol als planningsspecialist.
  • Alex Sheerazi van de gemeente Amsterdam, vanuit zijn rol als expert stakeholdermanagement en communicatie.
  • Brenda Berkhout van Witteveen+Bos en Arie Bras van de Kiltunnel, vanuit hun rol als experts in (oude) constructies en de relatie met de fysieke omgeving.
  • Paul van Rossum van de gemeente Amsterdam, vanuit zijn betrokkenheid bij de renovatie van de IJtunnel.
  • Karin de Haas, vanuit haar betrokkenheid bij alle COB-leertrajecten bij praktijkprojecten.

  Als eerste stap heeft dit expertteam samen met een kernteam vanuit het project de stand van zaken onderzocht: de aanpak tot nu toe, de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en omgeving (zowel publiek als professioneel), het definitief ontwerp van de civiele constructie en de VTTI, de scope van het project, de planning, de huidige risico-inventarisatie en de scenario’s die op de plank liggen. Via een dialoog is het projectteam geprikkeld om hun kennis in te brengen. Het expertteam heeft doorgevraagd en meegedacht. Er zijn zo min mogelijk (aanvullende) stukken bestudeerd: het ging om het kritisch doorvragen, het inbrengen van ervaringen en het discussiëren over (de positionering van) geïdentificeerde en niet-geïdentificeerde risico’s.

  Vervolgens heeft het expertteam zich gebogen over de bestaande scenario’s (de zogeheten risicodossiers) voor eventuele ‘blinde vlekken’. Waar ziet het expertteam aanvullende risico’s? Geven de reeds bestaande scenario’s naar hun mening voldoende comfort of moeten er nog (nieuwe) scenario’s ontwikkeld worden? Het expertteam keek bijvoorbeeld naar de mogelijke impact op de planning en de afhankelijkheid tussen civiel en VTTI.

  De volgende stap was weer een dialoog: in een interactieve sessie werkten het expertteam en het projectteam aan herkenning en erkenning van de bevindingen. Waar is optimalisatie nodig of wenselijk? Welke optimalisatieslag kan gezamenlijk worden gemaakt en wat moet nader worden onderzocht? Ook bepaalden de partijen in hoeverre er risico’s zijn met grote consequenties voor tijd of budget. De uitkomsten van het proces zijn voorgelegd aan de stuurgroep Renovatie Velsertunnel, die dit project begeleidt en aanstuurt, en waarin vertegenwoordigers van de moederbedrijven zitting hebben.

  Bij de twee plenaire bijeenkomsten waren naast het expertteam de volgende personen aanwezig:

  • Martin Bouma – Projectmanager RWS
  • Armand Elsworth – Projectmanager Hyacint
  • Theo van Maris – Technisch manager RWS
  • Bart Ranke – Technisch manager Hyacint
  • Ilkel Taner – Omgevingsmanager RWS
  • Marie-Jose Knapen – Openstellingsmanager RWS
  • Stephan van der Horst – Projectleider civiel RWS
  • Hugo Kruk – Assistent technisch manager Hyacint
  • Albert Maneschijn – Afdelingshoofd tunnels en natte kunstwerken RWS
  • Ine Hidding – Risicomanager RWS

  Van deze bijeenkomsten is een intern verslag voor gebruik door het expertteam opgesteld. De genoemde personen zijn daarna nog geïnterviewd. Daarnaast zijn Saskia Blaas (communicatie RWS) en Ron van den Ende (hoofd tunnelbeheer RWS) geïnterviewd.

  Bij de bureaustudie zijn de volgende documenten in ogenschouw genomen:

  • 16 09 2015 Communicatieplan 2016
  • 1301237-00062 Test en evaluatie Master Plan Opdrachtnemer
  • 1301237-00100 Projectplan Projectmanagement
  • 1301237-00178 Projectplanning Level II rev. 9.9 dd 20150923
  • 1301237-01575 Controle op opdrijven – ballastbeton
  • 1301237-02267 COB
  • 1301237-02916 COB
  • 20150917_Kritiek pad bij status per 5-9-2015
  • Bereikbaarheidsplan Renovatie Velsertunnel
  • Kopie van (FLEXIBEL) DNH Renovatie Velsertunnel
  • Organogram Combinatie Hyacint 2015-09-17
  • Planning Realisatie – Periode 16 apr 2016 tot 7 okt 2016 – versie 14 juli
  • Planning Realisatie – Periode sep 2015 tot 16 april 2016 – versie 14 juli
  • Presentatie Realisatieplanning RVT – versie 16 juli 2015
  • Projectorganisatie RWS
  • Risico lijst (gezamenlijke en Hyacint export vanuit Relatics)
  • Stakeholdernanalyse (export vanuit Relatics)
  • TeMP-OG_Renovatie Velsertunnel v1.1
  • Test planning

  De renovatie van de Velsertunnel heeft op deze manier de basis gelegd voor de inhoudelijke hoofdstukken:

  *Het hoofdstuk over samenwerking is geschreven door Motion Consult. Dit bedrijf was niet betrokken bij het COB-team, maar omdat de wijze van samenwerking binnen de Renovatie Velsertunnel dermate succesvol en gestructureerd is aangepakt, moet hun kennis hierover zeker gedeeld worden.

  Alle hoofdstukken zijn geschreven onder regie van de experts van het COB, maar nadrukkelijk in samenwerking met zowel opdrachtgever als opdrachtnemer van de Renovatie Velsertunnel. Zo heeft het project zelf actief bijgedragen aan het veralgemeniseren van de kennis zoals deze nu is vastgelegd in het groeiboek. Via het COB zal de kennis gratis worden verspreid ten behoeve van de BV Nederland.

  Disclaimer
  Het COB-expertteam heeft geen inzicht in informatie die niet in de verstrekte documenten staat. Daar waar zaken niet in bovenstaande documenten gevonden zijn, zijn deze als niet aanwezig aangenomen. Indien deze aanname op genoemde onderwerpen onjuist is, verzoekt het expertteam de projectorganisatie om de betreffende documenten alsnog aan te leveren.

  De doelstelling van het project Evaluatie Velsertunnel is om met externe experts een second opinion te geven op de risico’s rondom de renovatie van de Velsertunnel, waarbij de nadruk ligt op risico’s die aanvullend zijn op de reeds binnen het projectteam geïdentificeerde risico’s. Het COB-expertteam geeft hiermee geen waardeoordeel over de aanpak en het overall risicoprofiel van de renovatie.