Assetmanagement

Veel tunnels in Nederland zijn tussen nu en tien jaar toe aan grootscheepse renovatie. Overige tunnels moeten slim worden onderhouden, en worden aangepast aan de veranderende eisen van deze tijd. In het COB-netwerk is veel kennis aanwezig over de manier waarop dit gedaan zou kunnen worden; de stap is nu om deze kennis te combineren en te benutten. Zo werkt de Landelijke Tunnelregisseur uit hoe het renoveren van rijkstunnels binnen de nieuwe Tunnelstandaard past. Het is belangrijk om bij de aanpak van niet-rijkstunnels van deze kennis te profiteren, zonder de eigenheid van die tunnels en haar omgeving te onderschatten. Omgekeerd kan Rijkswaterstaat gebruikmaken van de kennis die door de niet-rijkstunneleigenaren wordt ontwikkeld. Uitwisseling van opgedane kennis en ervaring kan helpen om de nieuwe processen efficiënter te laten verlopen en te zorgen voor slim beheer en onderhoud. Het gaat hierbij zowel om technische aspecten (bv. zinkvoegen, ICT) als om organisatorische.

Minstens zo complex is assetmanagement van (kleinere) ondergrondse infra zoals kabels en (buis)leidingen. Het aantal objecten dat aan renovatie, vervanging of grootschalig onderhoud toe is, is enorm. Het is echter niet duidelijk hoe groot de opgave precies is en hoe deze efficiënt aangepakt kan worden. Het COB kan daarbij een belangrijke rol spelen, door het helpen uitwisselen van kennis en ervaringen en het zoeken naar slimme oplossingen.

KennisvraagDoel in 2020
Hoe pakken we het renoveren van tunnels zo effectief en efficiënt mogelijk aan?We hebben geleerd van pilots, praktijkprojecten en elkaar, er is meer feitenkennis, er zijn nieuwe instrumenten, vaardigheden zijn verbeterd.
Wat is de werkelijke renovatieopgave van kabels en leidingen, en hoe pakken we deze slim aan?De huidige situatie en beschikbare instrumenten zijn in kaart gebracht en er zijn businesscases voor duurzame, economisch rendabele en hinderarme oplossingen.
Hoe kunnen ondergrondse objecten effectief worden beheerd?Er is een maatregelencatalogus die dient als landelijke richtlijn voor effectief beheer.

Lopende projecten

Afgeronde projecten

Hier ziet u de projecten die de afgelopen drie jaar zijn afgerond.