Digitale tunneltweeling

De digitale tunneltweeling omvat alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedieningsinterface, modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem.

Elk project gebruikt een combinatie van digitale instrumenten en heeft een eigen digitale strategie heeft om sneller, slimmer, met minder hinder te bouwen of te renoveren, en de tunnel sneller open te krijgen. Natuurlijk komt deze ontwikkeling met alle gebruikelijke obstakels: er zijn hiaten in kennis, tussen projectfasen, tussen de eisen van verschillende belanghebbenden en in het systeem zelf. Deze hiaten kunnen de markt en opdrachtgevers voor een groot deel los van elkaar oplossen, maar er zijn puzzels waarvoor je elkaar nodig hebt, vragen die je buiten de projecten om wilt beantwoorden en opgaven die een langere adem vragen dan een individueel project heeft. Daarom ziet het COB het als haar taak om in dit proces te helpen, te stimuleren, te etaleren, te toetsen en te informeren. Want alle belanghebbenden zijn het erover eens dat de digitalisering van elk aspect van tunnels een enorm potentieel heeft.

Op weg naar 2030: negen thema’s

In de ontwikkellijn Digitale tunneltweeling van het tunnelprogramma is de laatste twee jaar vooral gewerkt aan verheldering van begrippen. Gebaseerd op gesprekken en bevindingen in het afgelopen jaar en de deliverables van de ontwikkellijn, is er een overzicht gemaakt van de betekenis van digitalisering. Hierover is het COB met belanghebbenden in gesprek gegaan op 15 en 20 mei 2020. Zijn de stakeholders het eens met de uitspraken of juist niet, missen zij iets belangrijks of staat er juist te veel? En als dit de stip op de horizon is, hoe gaat de tunnelsector daar dan komen? Welke concrete stappen kunnen we zetten?

Alle feedback is gebruikt om te komen tot een conceptplan voor de programmering tot 2030 (pdf, 610 KB). In het plan zijn negen thema’s geformuleerd, waarvoor negen werkgroepen werden samengesteld. De deelnemers hebben in de zomer hard gewerkt om projectplannen te maken die een beeld geven van de invulling voor de komende tien jaar en concrete actiepunten bieden voor 2021-2022 en 2023-2024. Deze plannen zijn samengevoegd tot een geïntegreerd plan dat in het najaar van 2020 door alle deelnemers en een wetenschappelijke groep wordt gereviewd en aangevuld. Het programma ‘Digitalisering 2030’ zal op de Tunneldag op 28 januari 2021 worden gepresenteerd, waarna de uitvoering kan beginnen.

 1. Vertrouwen en cultuur
  Voorzitter Hans Janssens (COB)
 2. Context en samenhang
  Voorzitter Arjan Tromp (COB)
 3. V&V en testen
  Voorzitter Frank Simmerman (Rijkswaterstaat), secretaris Jack Blok (Arcadis)
 4. Training en opleiding
  Voorzitter Peter de Kok (Arcadis)
 5. Beheerder aan het stuur
  Voorzitter Rem de Tender (gemeente Rotterdam), secretaris Hans Janssens (COB)
 6. Betrouwbaar en beschikbaar
  Voorzitter Johan Naber (Rijkswaterstaat)
 7. Businesscase
  Voorzitter Albert Kandelaar (provincie Zuid-Holland), secretaris Lambert Verhagen (Altran)
 8. Data en modellen
  Voorzitter Erik Donselaar (Soltegro)
 9. Wetenschappelijke visie
  Voorzitter Ronald Gram (COB)

Projecten

Digitale tunneltweeling als hulpmiddel voor probleemloze openstelling

Het COB-netwerk wil de kansen op een probleemloze openstelling van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het verspreiden van kennis over, en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende volwassen zijn.

Digitaal aantonen

Met dit project wil het COB-netwerk tunnels sneller open krijgen door optimaal gebruik te maken van virtueel testen. Basis daarvoor is de in 2017 opgeleverde verkenning waarin de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd.

Virtueel opleiden, trainen en oefenen (OTO)

Op basis van de ervaringen bij de Westerscheldetunnel wil het COB-netwerk de ontwikkeling van virtueel OTO stimuleren en andere tunnelprojecten helpen in hun visievorming en praktische uitwerking.

Van boekenkast naar digitaal

Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en andere relevante stakeholders.