Hoe continueren we vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten en samenwerkingsvormen bij het beheren en onderhouden van tunnels? Het COB-netwerk ontwikkelt een groeiboek om het assetmanagement van tunnels te professionaliseren, elkaar te inspireren en geleerde lessen en kennis vast te leggen. Het groeiboek dient als belangrijke toegangspoort voor kennis die ontwikkeld is in het tunnelprogramma.

Tunnels behoeven beheer en onderhoud. Er worden echter steeds nieuwe methoden en technieken en contractvormen bedacht. Ook groeien digitale middelen door en krijgen samenwerkingen een andere invulling. Hoe gaat de tunnelsector hiermee om? Het groeiboek Assetmanagement is hét hulpmiddel om organisaties, de tunnelbeheerder, de assetmanager en andere betrokkenen bij de instandhouding van tunnels te ondersteunen. Wat komt er kijken bij het toepassen van de principes van assetmanagement en het ‘assetmanagement-proof’ inrichten van de organisatie? 
>> Naar het groeiboek

Versie 2.0 

In versie 1.0 van het groeiboek is in 2023 de basis gelegd. Deze wordt verder aangevuld en verfijnd. Er missen nog onderwerpen en bepaalde onderwerpen vergen verdieping. Ook de actuele opgaven kunnen nog verder uitgewerkt worden en er kunnen meer verbintenissen worden gelegd met de andere groeiboeken en overige producten en projecten van het COB. Daarnaast worden de tijdens de parallelsessie op de Tunneldag 2024 opgehaalde wensen verwerkt. 

Voor versie 2.0 van het groeiboek is een nieuwe projectleider aangesteld. Onder zijn leiding gaan de deelprojectleiders aan de slag met het doorontwikkelen van versie 1.0 naar een volgende versie. Hiervoor wordt de zomerperiode 2024 gebruikt . Na de zomerperiode, in aanloop naar de nieuwe versie, zal bij de gebruikers het groeiboek alvast onder de aandacht worden gebracht. Getoetst wordt hoe het groeiboek wordt ervaren. Met die input zal het groeiboek doorontwikkeld worden naar versie 2.0, die na een review door deze gebruikers eind maart 2025 gelanceerd zal worden.

Deliverables 2024/2025

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Versie 2.0

Q1 2025

Deliverables 2023

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Opleveren 1.0-versie met daarin verwijzingen naar eerder opgeleverde relevante kennisdocumenten.

Gereed

Activiteiten juli-december 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

De leveringen van de schrijversgroepen (hoofdstukken) zijn gereviewd door alle deelnemers aan de werkgroep groeiboek Assetmanagement, waarna het reviewcommentaar is verwerkt. Inmiddels zijn de hoofdstukken samengevoegd tot één document waarop nu alleen nog een finale review uitgevoerd moet worden. In deze laatste review wordt direct ook de voorbereiding voor de technische productie/publicatie gedaan.

1

Historie

Het onderwerp assetmanagement is al sinds 2019 in ontwikkeling binnen het COB. Eerst is een globale eerste stap gezet door gesprekken te voeren met diverse partijen. De beperkte kennis en capaciteit binnen beheerorganisaties en onderhouders van tunnels is daarbij als extra thema benoemd. Ook het gebrek aan profilering door deze organisaties wordt als een gemis gezien. In 2020 zijn er meer interviews afgenomen en er is bureauonderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in het tunnelprogramma, in de aanpakken van de ontwikkellijnen Civiel 2030 en Digitalisering 2030. Daarnaast is er in en onder het platform Beheer en onderhoud en met het platform Niet-rijkstunnels aan verdergewerkt. Op de COB-tunneldag (28 jan. 2021) zijn de vragen en conclusies gepresenteerd en in de periode daarna is, samen met het netwerk, bekeken hoe dit onderwerp in de komende jaren geborgd kan worden.

Het eerste concept-projectplan voor het opzetten van een groeiboek Assetmanagement werd in november 2021 geformuleerd. Tijdens het COB-congres op 20 juni 2022 is het plan van aanpak getoetst bij het netwerk en op 22 september 2022 vond de startsessie voor dit project plaats. 

Terugblik bijeenkomsten

Bespreken plan van aanpak voor versie 2.0

Op 16 mei 2024 zijn de deelprojectleiders bij elkaar gekomen om het plan van aanpak van versie 2.0 te bespreken en te bepalen met welke werkwijze zij dit willen aanpakken.

Lancering op de Tunneldag 2024

Op donderdag 25 januari 2024 is de eerste versie van het groeiboek Assetmanagement officieel gepresenteerd aan het netwerk tijdens de Tunneldag. In het plenaire ochtenddeel werd versie 1.0 gelanceerd. Tijdens de workshop in een subsessie is de inhoud van het groeiboek toegelicht en samen besproken wat eraan ontbreekt. Wat kan worden toegevoegd aan het groeiboek om toe te groeien naar professioneel assetmanagement voor tunnels? 
>> Naar het groeiboek

Verdelen eerste hoofdstukken

Op 3 november 2022 vond de eerste plenaire bijeenkomst plaats, waarbij vijf deelprojecten zijn onderverdeeld met elk een eigen deelprojectleider. Schrijversgroepen zijn vervolgens aan de slag gegaan met ieder een eigen hoofdstuk. De hoofdstukken worden later gereviewd door alle deelnemers aan de werkgroep groeiboek Assetmanagement, waarna het reviewcommentaar wordt verwerkt. Vervolgens worden de hoofdstukken samengevoegd tot één document waarop een finale review wordt uitgevoerd. In deze laatste review wordt direct ook de voorbereiding voor de technische productie/publicatie gedaan.
>> Lees meer over deze losse projecten

Deelnemers

Amstelland ingenieurs

Amstelland ingenieurs -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Duncan Klene, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Hans Janssens, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Karin de Haas, rol: Programmaleider

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Thomas Bax, rol: Reviewer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Jack Blok, rol: Lid

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Bruinsma, rol: Lid

Strukton Infra Specials -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Edwin Arts, rol: Reviewer

Van Holland Consultancy -

Locatie: Halfweg, Suikersilo-West 39
Raymond Riet, rol: Projectleider

VisserConsultancy -

Locatie: Deventer, Paul Schoemakerstraat 27
Maarten Visser, rol: Deelprojectleider