Doe mee!

Per oktober 2022 gaan werkgroepen aan de slag met het samenstellen van het groeiboek Assetmanagement. Veel kennis (be)staat al ergens en moet op een logische plek in het groeiboek terechtkomen. Soms is er extra onderzoek en/of schrijfwerk nodig. Wilt u bijdragen aan de totstandkoming van het groeiboek? Verderop op deze projectpagina leest u aan welke hoofdstukken gewerkt wordt. Mail dan voor 15 oktober 2022 uw cv en een korte informatie naar caro.rietman@cob.nl.

Hoe continueren we vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten en samenwerkingsvormen bij het beheren en onderhouden van tunnels? Het COB-netwerk ontwikkelt een groeiboek om het assetmanagement van tunnels te professionaliseren, elkaar te inspireren en geleerde lessen en kennis vast te leggen. Het groeiboek zal bovendien een belangrijke toegangspoort worden voor kennis die ontwikkeld is binnen eerdere deelprojecten in het tunnelprogramma.

Nederland kent over enkele jaren zo’n 75 spoor- en wegtunnels, in beheer bij de rijksoverheid, gemeenten, provincies en private ondernemingen. Al deze tunnels behoeven beheer en onderhoud.  Op het gebied van beheer en onderhoud vinden continu ontwikkelingen plaats. Er worden nieuwe methoden en technieken bedacht, digitale middelen groeien door, er komen andere contractvormen, samenwerkingen krijgen een andere invulling. Hoe gaat de tunnelsector hiermee om? Hoe worden vernieuwingen op een effectieve en werkbare manier ingezet voor een zo hindervrij mogelijke instandhoudingsfase? Wat vergt dit van de assetmanagementaanpak en de mensen in de betrokken organisaties?

Vijf hoofdstukken, vijf deelprojecten

Het groeiboek Assetmanagement gaat bestaan uit vijf hoofdstukken, die elk in een apart deelproject zijn opgepakt.

  1. Introductie op assetmanagement
  2. Assetmanagement toepassen
  3. De assetmanagement organisatie
  4. Actuele opgaven voor de assetmanager
  5. Data voor de tunnelbeheerder (met input uit de in 2022 afgeronde projecten Dashboard, Data ontsluiten en delen, Taal/data en Aantoonbaar veilig meten en beslissen).

Wilt u (weer) uw steentje bijdragen? Zie de oproep in de blauwe balk bovenaan deze pagina.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Plan van aanpak groeiboek assetmanagement en opzet indeling.

Q3 2022
2

Opleveren 1.0-versie met daarin verwijzingen naar de eerder opgeleverde relevante kennisdocumenten vanuit o.a. het tunnelprogramma.

Q3 2023

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Presentatie idee groeiboek Assetmanagement op Tunnel-pizzaparty! in het voorjaar.

1

Discussie binnen platform over invulling groeiboek, oproep voor leden/trekkers.

2

Uitwerken inhoudsopgave op basis van eerdere stukken vanuit project.

2

Historie

Het onderwerp is al sinds 2019 in ontwikkeling binnen het COB. Eerst is een globale eerste stap gezet door gesprekken te voeren met diverse partijen. De beperkte kennis en capaciteit binnen beheerorganisaties en onderhouders van tunnels is daarbij als extra thema benoemd. Ook het gebrek aan profilering door deze organisaties wordt als een gemis gezien. In 2020 zijn er meer interviews afgenomen en er is bureauonderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in het tunnelprogramma, in de aanpakken van de ontwikkellijnen Civiel 2030 en Digitalisering 2030. Daarnaast is er in en onder het platform Beheer en onderhoud en met het platform Niet-rijkstunnels aan verdergewerkt. Op de COB-tunneldag (28 jan. 2021) zijn de vragen en conclusies gepresenteerd en in de periode daarna is, samen met het netwerk, bekeken hoe dit onderwerp in de komende jaren geborgd kan worden.

Het eerste concept-projectplan voor het opzetten van een groeiboek Assetmanagement werd in november 2021 geformuleerd. Tijdens het COB-congres in op 20 juni 2022 is het plan van aanpak getoetst bij het netwerk en op 22 september 2022 vond de startsessie voor dit project plaats.

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Hans Janssens, rol: Coordinator

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Rem de Tender, rol: Deelprojectleider

InterDam B.V.

Locatie: Ridderkerk, Klompenmakerstraat 12
Gerard van Bochove, rol: Deelprojectleider

Kimpro Projectmanagement en Advies B.V.

Locatie: Soest, Schrikslaan 15
Jasper Kimstra, rol: Projectleider

Maasstad Ingenieurs B.V.

Locatie: Rotterdam, Directiekade 15
Duncan Klene, rol: Deelprojectleider

Sweco Nederland

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Mello Lindner, rol: Inhoudelijk Expert