Probleemloos open met de digitale tunneltweeling

Het COB-netwerk wil de kansen op een probleemloze openstelling van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten vergroten door het verspreiden van kennis over, en optimaal gebruik te maken van digitale en virtuele instrumenten die voldoende volwassen zijn. 

Een tunnel probleemloos openstellen gaat niet alleen over techniek, maar ook over het vinden van draagvlak bij stakeholders zoals bevoegde gezagen, het kunnen toetsen en testen (valideren en testen) lang voordat de tunnel operationeel is en het kunnen afstemmen gedurende het proces. De digitale tunneltweeling kan hier een grote bijdrage aan leveren. Met een digitale tunneltweeling kunnen bijvoorbeeld eisen, ontwerp en operationele scenario’s worden getoetst voordat de bouw of renovatie van de tunnel begint. Ook de afstemming met bevoegd gezag, hulpdiensten, tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte kan vroegtijdig plaatsvinden.

Aanpak

De digitale tunneltweeling kan pas een bijdrage leveren aan een probleemloze openstelling als er een gedeeld kennisniveau, een gedeeld begrippenkader is bij de stakeholders. De stappen, beschikbare instrumenten en sleutelmomenten zijn te weinig bekend bij mensen in projecten, zowel aan opdrachtgeverszijde als opdrachtnemerszijde. Wat hoort eigenlijk bij een probleemloze openstelling en wie heeft dan wanneer wat nodig en welke digitale instrumenten zijn daarvoor beschikbaar?

Als eerste stap werkt de COB-werkgroep daarom aan een werkwijzer inclusief materialen en begeleiding die tunnelprojecten helpt om inzicht te krijgen in…
…de definitie van ‘gedoe’ in het openstellingsproces
…wat nodig is om geen gedoe te hebben
…de beschikbare hulpmiddelen vanuit de digitale tunneltweeling die dit gedoe kunnen verminderen of zelfs voorkomen
…de reeds, binnen het tunnelproject ingezette digitale instrumenten
…de manier waarop elementen uit de digitale tunneltweeling het proces richting probleemloze openstelling voor hun tunnel kunnen verbeteren.

Een conceptversie van de werkwijzer is getoetst in een subsessie op het COB-congres 22 juni 2018. In samenwerking met praktijkprojecten wordt de methode en het materiaal verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.

Download

De overzichtsplaat met het openstellingsproces en de gedoe’s is vrij te downloaden en te gebruiken. Als u vragen heeft, of tips ter verbetering, dan horen we ze graag!
>> Overzichtsplaat als pdf (1 MB)
>> Overzichtsplaat als jpg (700 KB)