Technology return: ja of nee?

Brenda Berkhout, coördinator Tunnels en Bouwputten: “De grote groep deelnemers reageerde enthousiast op de stellingen. Bijzonder was dat niemand het eens was met de stelling ‘Kennis is macht: niet delen maar concurreren’, wat aangeeft dat iedereen graag kennis wil delen. Maar hoe we dat het beste kunnen stimuleren, daarover zijn de meningen verdeeld. De strakke planningen van tegenwoordig bieden eigenlijk geen ruimte om innovatie onderdeel te maken van de opdracht. Als alternatief werd een budget buiten het contract genoemd of het meer vrijlaten van aannemers. Met de mensen die hun visitekaartje hebben afgegeven willen we kijken hoe we als COB innovatie in projecten kunnen stimuleren .”

 

(In)zicht in kabels en leidingen

Richard van Ravesteijn, coördinator Kabels en Leidingen: “Het was een geslaagde sessie, die vooral heeft bevestigd wat we al vermoedden. We wilden van het netwerk weten wie volgens hen bewust gemaakt moet worden van de kabels- en leidingenproblematiek. Dat bleken inderdaad de niet-specialisten te zijn, dus meer de bestuurders en beleidsmedewerkers. De reacties in de zaal gaven aan dat het voor hen soms lastig is de juiste informatie te vinden. Het vroeger benoemen van vraagstukken is een belangrijk aandachtspunt, waarbij mogelijk een rol is weggelegd voor toezichthoudende instanties. Ook zou er gewerkt kunnen worden aan het zichtbaar maken van de problematiek en de kwaliteit van projectmanagement. Dit zijn voor ons goede aanknopingspunten voor de workshop van volgend jaar.”

Meer nieuws:

Kenniscentrum Tunnelveiligheid

Op het congres werd het al even genoemd: het COB krijgt een belangrijke rol in het nieuwe Kenniscentrum Tunnelveiligheid dat het ministerie van IenM wil instellen. Samen met het NIFV en andere betrokken partijen werkt het COB momenteel het vooronderzoek uit tot een dusdanig concreet plan, dat de organisaties per 1 juli 2013 invulling kunnen gaan geven aan het Kenniscentrum.

Twee nieuwe platforms

Op 5 november jl. is het Platform O&O van start gegaan, een nieuw initiatief dat zich richt op integraliteit bij gebiedsontwikkeling: hoe verbinden we de ondergrond met ruimtelijke ordening? Het Platform O&O vormt hiermee de schakel tussen de andere COB-onderzoeksgebieden. Het Platform Veiligheid is ondertussen toe aan zijn tweede bijeenkomst. Na de start op 4 september jl. wordt er in januari gesproken over leren van (bijna) incidenten. Op onze website vindt u over beide platforms meer informatie.

Regie op de ondergrond

Jantien van den Berg, coördinator Ordening en Ondergrond: “Er werd levendig gediscussieerd tijdens onze sessie. We hebben vooral besproken wat nou precies het probleem is bij de regie op de ondergrond. Iedereen is het er wel over eens dat de onder- en bovengrond integraal moeten worden bekeken, maar in praktijk blijkt dat soms lastig. Organische gebiedsontwikkeling vraagt bijvoorbeeld om een andere aanpak, die we deels nog moeten uitvinden. Verder vond men het logisch dat natuurlijke eigenaren van een gebied de regie voeren, maar dit zijn vaak lokale overheden, waarbij de afstemming tussen afdelingen soms moeizaam verloopt. Er kwamen ook oplossingen voorbij, zoals meer aandacht voor visualisering en het centraal stellen van het gebied. In de vervolgsessie willen we hier samen met het Platform O&O dieper op ingaan.”

Mag het een onsje minder?

Thijs Ruland, coördinator Veiligheid en Veiligheidsbeleving: “De sessie was drukbezocht en iedereen was zeer geïnteresseerd, dat was goed om te zien. We hebben de gasten vier speerpunten voorgelegd waarop het COB zich zou kunnen gaan richten; we wilden weten in hoeverre het netwerk zich hierin kon vinden. Uit de reacties bleek dat men er positief tegenover stond. Vooral het aanpakken van de problematiek rond stadstunnels (zoals inpassing) kreeg veel bijval. Verder bleek er behoefte aan verbreding, dus meer aandacht voor bijvoorbeeld publieks voorlichting en hulpverlening. We gaan de reacties nu in kaart brengen en samen met het Platform Veiligheid bekijken hoe we de onderwerpen het best kunnen oppakken. Hierbij betrekken we uiteraard ook de mensen die op het congres hebben aangegeven mee te willen werken aan het vervolg.”

Het COB voorlopig in Gouda

Het COB gaat deelnemen aan de Bouwcampus die zal worden gehuisvest in het oude pand van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat in Delft. Het is nog onduidelijk op welke datum de fysieke campus zal starten, aangezien de gesprekken over de inrichting en de kosten nog in een pril stadium verkeren. Tot verhuizing naar Delft aan de orde is, blijft het COB samen met SIKB en SKB gehuisvest aan Groningenweg 10 in Gouda. In januari 2013 zal er al een begin worden gemaakt met een virtuele campus.