Wetsvoorstel voor basisregistratie ondergrond (BRO) naar Tweede Kamer

In december 2008 besloot het toenmalige kabinet tot de invoering van een basisregistratie ondergrond: een nationale databank met gegevens over de ondergrond. Een wetsvoorstel hierover ligt nu bij de Tweede Kamer.

Op 10 januari jl. heeft minister Schultz van Haegen (IenM) een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat voorziet in een basisregistratie met bodem- en ondergrondgegevens (de BRO). Het gaat hierbij om gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, ondergrondse constructies en gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond. Ondergrondse (delen van) bouwwerken als parkeergarages en kelders of infrastructuur als tunnels vallen buiten het bereik van de basisregistratie. Dat geldt eveneens voor kabels en leidingen in de ondergrond, waarvoor registratie al via de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION) geregeld is
>> Lees het complete artikel

Betoog voor duplex-tunnel als ideale stadstunnel

Guus Nieuwenhuys, actief binnen bewonersorganisatie Archipel & Willemspark in Den Haag, stelt dat een vrachtverkeervrije tunnel met gestapelde rijlagen dé oplossing is voor het vergroten van de verkeerscapaciteit en het verbeteren van de leefbaarheid in een stad.

“Het verkeer op de stedelijke hoofdwegen bestaat veelal uit bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. Een mogelijke oplossing is dit verkeer over grotere afstanden van elkaar te scheiden door het doorgaand verkeer in een tunnel te verwerken. Een duplex-tunnel biedt hiervoor een elegante oplossing”, aldus Nieuwenhuys in zijn artikel.

Hij beschrijft een tunnel met twee rijlagen boven elkaar (één rijlaag voor elke richting), waarin vrachtverkeer niet is toegestaan. Nieuwenhuys: “In vergelijking met een conventionele tunnel met twee rijlagen naast elkaar kan de duplex-tunnel ongelijkvloers aansluiten op kruisende wegen. Dat is een belangrijk voordeel, want de capaciteit op stedelijke hoofdwegen halveert al gauw door gelijkvloerse kruisingen.” Het weren van vrachtwagens bevordert de tunnelveiligheid en is volgens Nieuwenhuys geen bezwaar in de stad: “Vrachtwagens vormen in een stad slechts een gering percentage van het totale doorgaand verkeer.”
>> Lees het artikel

Zeven sleutels voor een waardevolle afweging

Eind oktober jl. is de COB -publicatie Zeven sleutels voor een waardevolle afweging gepresenteerd. Dit is een handreiking voor bestuurders en hun adviseurs om het gesprek te voeren over het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen.

Het document vormt het antwoord op de opdracht van Rijkswaterstaat om een instrumentarium te ontwikkelen waarmee de afweging bij projecten met ondergrondse alternatieven verbeterd kan worden. De zeven sleutels gaan in op het vormgeven van inhoud, proces en relaties in een zogeheten ‘multi-level, multi-actor’-arena, ofwel een omgeving met vele betrokkenen met elk hun eigen kader voor afwegen en besluiten. De inzichten worden toegelicht met vele praktijkvoorbeelden. Ook geeft het COB in maart twee masterclasses.
>> Download Zeven sleutels voor een waardevolle afweging gratis vanaf onze kennisbank

Lees ook het artikel dat Bert van Eekelen (mede-auteur Zeven sleutels) schreef in Land+Water (pdf):

Slimme regie op de ondergrond

Op 27 november 2013 heeft COB -ambassadeur Jacqueline Cramer de eerste exemplaren van Slimme regie op de ondergrond uitgereikt. De handreiking gaat enerzijds in op het belang van regie en biedt daarnaast concrete handvatten voor degenen die regie willen gaan voeren.

Op bijeenkomsten van het COB-platform Ordening en Ondergrond bleek dat er zowel bij marktpartijen als overheden grote behoefte is aan (betere) regie op de ondergrond. Wat je ondergronds aanlegt, ligt er voor langere tijd en heeft gevolgen voor bovengrondse en andere ondergrondse activiteiten. De handreiking Slimme regie op de ondergrond biedt zeven randvoorwaarden en aanbevelingen voor het voeren van slimme regie, gebaseerd op praktijkervaringen van deelnemers aan het Platform O&O.

>>Download Slimme regie op de ondergrond gratis vanaf de kennisbank

PAO-cursussen

Mede in samenwerking met het COB organiseert Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO ) binnenkort de volgende cursussen op het gebied van ondergronds bouwen:

RIONEDdag

Interactief, uitdagend, actueel en kennis verrijkend. Dat is de vernieuwde RIONEDdag in een notendop. Centraal staan nog steeds riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland.

De nieuwe opzet van de RIONEDdag met zes verschillende kennisprogramma’s biedt veel variatie en vergt actieve betrokkenheid van de deelnemers. Er zijn kennisprogramma’s van vijftig minuten rond een hoofdthema en korte, interactieve tafelgesprekken van dertien minuten (de kennistafels). Aan de orde komen onder meer: klimaatontwikkeling in de stad, effectief onderhoud door slimme monitoring en gegevensbeheer.

6 februari 2014 | Beatrixtheater, Utrecht | www.riool.net/rioneddag

Cursus veilig en zorgvuldig graven

Om uitvoerders te leren bewust om te gaan met het voorkomen van graafschade organiseren IPC Groene Ruimte en CUMELA Nederland twee cursussen Veilig en zorgvuldig graven.

In de tweedaagse cursus wordt ingegaan op de juiste voorbereiding, een goede informatievoorziening, gebruik van de modernste detectie- en uitvoeringstechnieken, maar vooral ook op het uitvoeringsproces zelf.

februari en maart 2014 | IPC Groene Ruimte, Arnhem | Meer informatie via KLO