Love is in the air! Op Valentijnsdag 2023 komt de kabels- en leidingensector bijeen op de KNVB-campus in Zeist voor de Kennisarenadag. De voorbereidingen zijn zo goed als klaar. Bent u erbij?

Ook deze editie van de Kennisarenadag is zeker een aanrader, want er is weer veel te delen: er zijn drie kennisprojecten en drie vooronderzoeken klaar. U hoort onder meer over de handvatten voor gemeenten om kabels en leidingen mee te nemen in omgevingsplannen, het gloednieuwe naslagwerk over bundelingstechnieken, de 4D-bouwenvelop voor integraal ruimtelijke ontwerp … Omdat alle makers aanwezig zijn, kunt u direct vragen stellen over de toepassing.
>> Gratis aanmelden voor de Kennisarenadag 2023

13.30 uur • Plenair programma

Na de gezamenlijke lunch start het programma op het hoofdpodium. Een belangrijke rol is weggelegd voor de nieuw opgeleverde deliverables, die later die middag uitgebreid worden toegelicht in de subsessies. Daarnaast ziet u het eerste exemplaar van het nieuwe Samen-zonder-schadespel, kunt u live en straks online uw fabels-en-feitenkennis testen (zie hieronder), en hoort u alles over lopende en nieuwe samenwerkingen binnen de Kennisarena.

Fabels en feiten

Op de Kennisarenadag 2021 is het groeiboek Fabels en feiten gelanceerd. Begrijpen of wet- en regelgeving voor belemmeringen zorgt of dat het gaat om een gebrek aan kennis, capaciteit of tijd. Dit groeiboek wordt veel geraadpleegd en dat is natuurlijk geweldig. Maar het kon beter. De inhoud is nu gecategoriseerd in twee ‘perspectieven’ (vanuit het proces en vanuit een rol), zodat bezoekers nu nog sneller bij de juiste fabels en feiten terechtkomen. Ook is er een animatie gemaakt om dit onderwerp breder onder de aandacht te brengen. Deze animatie wordt gelanceerd op de Kennisarenadag! Hier alvast een voorproefje:

Welke sessie kiest u?

  Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4 Boven de trap

Ronde 1
15.15 uur

Samen digitaal Omgevingswet 4D-bouwenvelop Verduurzaming Triviant

Ronde 2
16.15 uur

Samenwerkwijzer Proefsleuvendatabase Bundelingstechnieken Bomen Triviant

15.15 uur • Subsessies ronde 1

Samen digitaal 

Vanwege de energietransitie, vervangingsopgave, klimaatadaptatie enzovoorts worden er de komende jaren ontzettend veel werkzaamheden verricht in de ondergrond (zie stimuleringsmodel voor samenwerking). Om koppelkansen te kunnen benutten en om de werkzaamheden in een logische volgorde uit te kunnen voeren, is het van belang dat stakeholders van elkaar weten waar de ondergrond opengaat. Om die reden willen we uitwisseling van gegevens over plannen en planvoornemens tussen partijen op gang brengen. Daarbij willen we uitgaan van het data-bij-de-bron principe waarbij partijen kunnen werken in één digitale waarheid. Zou dat kunnen? Rudi Zoet (COB/GOconnectIT) heeft het afgelopen jaar gekeken naar de bruikbaarheid van de FAIR-aanpak, want we kunnen vast verklappen: het kan! Er zijn (en worden) hubs gestart en er is een overkoepelende community. Op 14 februari gaat een digitale omgeving in de lucht waar je kennis en kennissen kunt vinden.  We vertellen er alles over!

Ondergrondse infra en de Omgevingswet

Gemeenten werken aan omgevingsvisies en -plannen. Hoe zorg je er voor dat kabels en leidingen met hun inpassingsvraagstukken over aanleg, het zorgvuldig beheren, de besluitvorming en de integraliteit hierin worden meegenomen en wel op zo’n manier dat we daar profijt van hebben in de toekomst? Samen met een team van experts en ervaringsdeskundigen heeft projectleider Petra Mesken (Stantec) handvatten geschreven over hoe je dat nu een beetje handig doet. Zij vertelt daar meer over op 14 februari en deelt uiteraard haar eindrapportage!

4D-bouwenvelop

Door ruimtetekort wint de ondergrond terrein. Maar bovengrond en ondergrond worden vaak los van elkaar beschouwd. Wilt u weten hoe dat anders kan? Ga dan met Robbert Guis (COB/Guis Architectenwerk) mee van 2D naar 3D en vervolgens naar 4D. Vanuit het project 4D-bouwenvelop zijn vier instrumenten ontwikkeld om grip te krijgen op de ontwerpopgave binnen de planvorming van binnenstedelijke verdichting. Tool A richt zich op het inventariseren van de benodigde functies en het bepalen van een passende ruimtelijke strategie. De mate van waardecreatie kan verkend worden met tool B. Met tool C kunnen de functies spelenderwijs samengebracht worden in een globaal ontwerp. Een meer gedetailleerd ontwerp zou gemaakt kunnen wordenmet een parametrische ontwerpmodel: tool D biedt hiervoor een raamwerk.

Verduurzaming van de kabels-en-leidingenbranche

Nederland verduurzaamt en ook de kabels-en-leidingenbranche wil en kan hieraan een bijdrage leveren. Er is nog veel winst te behalen in emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. De sector zoekt naarstig naar verduurzamende maatregelen, maar versnippering van de branche bemoeilijkt deze zoektocht. In dit COB-vooronderzoek is gekeken of en hoe een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen de branche kan helpen. Projectleider Nicole Poort (Royal HaskoningDHV) nodigt u persoonlijk uit:

16.15 uur • Subsessies ronde 2

Stimuleringsmodel voor samenwerking; de Samenwerkwijzer!

Bij eigenaren en beheerders van civiele constructies, kabels en leidingen én de bodem groeit het besef dat het afzonderlijk uitvoeren van de maatschappelijke opgaven niet lukt binnen de kaders van beschikbare ruimte, uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. Niet alle organisaties zijn in samenwerking even ver, maar hulp is onderweg! De samenwerkwijzer is een instrument dat gaat helpen om de mogelijkheden voor samenwerking in kaart te brengen. De bevindingen worden gekoppeld aan een bibliotheek vol praktische instrumenten die kunnen helpen om écht samen te gaan werken. Afhankelijk van hoe volwassen de samenwerking is, wordt de branche stapsgewijs gestimuleerd en begeleid in multidisciplinair programmeren, ontwerpen en uitvoeren. Het klinkt hoog-over, maar het team dat onder leiding van Sjoerd Loeffen (Masters In Lean) dit instrument heeft ontwikkeld, is het gelukt praktische handvatten te geven. En er is meer te vertellen, dus komt allen.

Proefsleuvendatabase 

We hoeven jullie niet te vertellen dat voor praktijkprojecten heel veel proefsleuven worden gegraven. Naast dat deze voor het project zelf worden gebruikt, wordt er vervolgens weinig mee gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ontsluiten en (her)gebruik van deze informatie? Met deze vraag is Rob van Son (TerraCarta) september 2022 op pad gestuurd. Op de Kennisarenadag presenteert hij de bevindingen van zijn onderzoek en kan hij de vraag beantwoorden; Is de branche tegen of vóór een proefsleuvendatabase, en wat zijn de redenen of voorwaarden? Zoals het er nu naar uitziet, krijgen we zelfs een Mock-up gepresenteerd. Heeft ú een mening over dit onderwerp? Juist dan bent u van harte welkom. 

Catalogus bundelingstechnieken

Projectleider Arjan Visser (Antea Group) toont vol trots de nieuwe catalogus. Geen vuistdik boek, maar een digitale omgeving, een groeiboek dus, waarin snel de juiste informatie gevonden kan worden. Het uitgangspunt was om gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en andere betrokken partijen nader te laten kennismaken met bundelingstechnieken en de voor- en nadelen daarvan. Is dat gelukt? Zijn er meer voor- dan nadelen? Wie is voor wie is tegen, waar zitten de haken en ogen? Dit groeiboek helpt na te gaan in hoeverre (welke van) de bundelingsmethoden geschikt zijn in welke situatie.

Bomen en kabels en leidingen

Bomen en kabels en leidingen: dat is geen ‘match made in heaven’, maar beide voorzieningen hebben grote waarde voor de maatschappij. Met een nieuw project wil het COB-netwerk de problematiek én de mogelijke oplossingen inzichtelijk maken. Wat zijn de (on)mogelijkheden, wat zeggen wetten, regels en richtlijnen? En waarover ontbreekt nog kennis? Deze subsessie vormt de aftrap van het project. Onder leiding van Jarko van Bloois (COB/Legal Infra) gaan bomen over bomen, van de hak op de tak. Wat wilt u ons meegeven? We horen graag uw voorbeelden, ervaringen, tips en waarschuwingen.