Hulp bij richtlijnen kabels en leidingen

De veelheid aan voorwaarden, regelgeving, verordeningen en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen zorgt voor veel onduidelijkheid. In een nieuw project wil het COB-netwerk inzichtelijk maken welke documentatie geüniformeerd kan worden en welke aanvullingen op de wettelijke voorwaarden noodzakelijk zijn om kabels en leidingen veilig, betrouwbaar en vooral efficiënt te kunnen ontwerpen en aanleggen.

Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie zullen de komende decennia veel vragen van de partijen in de kabels-en-leidingenbranche. Efficiëntie wordt nog belangrijker. Nu zijn er echter veel verschillende algemene verordeningen ondergrondse infrastructuur (AVOI’s) en handboeken voor kabels en leidingen van gemeenten. De voorwaarden van kabel- en leidingbeheerders kunnen verschillen per beheerder én per regio. Standaardisering van graafvoorwaarden vindt wel plaats binnen Netbeheer Nederland, maar niet vanuit een onafhankelijke invalshoek. Tevens wordt de NEN7171-1, geschreven ter ordening van de ondergrond, onvoldoende toegepast en voldoet deze niet meer in de huidige tijd.

De leden van het platform Kabels en leidingen onderschrijven het geschetste beeld en willen toewerken naar een meer uniforme situatie. In een verkennende sessie op 28 februari 2019 zijn de belangrijkste aandachtspunten bepaald. De grote verscheidenheid aan voorwaarden van de netbeheerders enerzijds, en aan verordeningen en handboeken kabels en leidingen van gemeenten anderzijds, vragen volgens de leden als eerste om aandacht.

Er wordt een werkgroep geformeerd die aan de hand van drie sessies aanbevelingen en verbetermaatregelen zal formuleren. De eerste sessie (kick-off) richt zich met name op de voorwaarden van netbeheerders, de tweede op de AVOI’s en handboeken van gemeenten. In de derde sessie worden de bevindingen nader uitgewerkt en worden er conclusies getrokken.