De GWW-sector heeft met de Nederlandse CAD-standaard (NLCS) één standaard voor de uitwisseling van (informatie in) digitale tekeningen. Kan dit ook voor netbeheer? Het slim combineren en integreren van standaarden in de kabels-en-leidingensector zou een grote bijdrage leveren aan betere ketensamenwerking.

Dit is een project van Mijn Aansluiting. Wilt u de digitale samenwerking in de ondergrond bevorderen binnen uw eigen organisatie? Wilt u graag meedenken met dit initiatief? Of kent u een initiatief dat hierop aansluit? Neem dan contact op met Aydemir Çetin (aydemir.cetin@movares.nl) of Robbert Ephraim (robbert.ephraim@mijnaansluiting.org).

Nederland staat voor grote opgaven op gebied van ondergrondse infrastructuur. Een combinatie van vervangingsopgaven in de boven- en ondergrond, de energietransitie, klimaatadaptatie en 5G zorgt voor een complexe puzzel. Deze opgaven worden verder bemoeilijkt door beperkte ruimte in de ondergrond, beperkte uitvoeringscapaciteit en een groot aantal betrokken partijen. Een complex vraagstuk dus, dat vraagt om ketensamenwerking.

Onderlinge communicatie en uitwisseling van gegevens is van groot belang om de ondergrondse opgaven het hoofd te bieden. Door te werken met afgesproken normen en standaarden wordt informatie uitwisselbaar en herbruikbaar. In het project NLCS voor netbeheer wordt gestreefd naar één methode waarmee netbeheerders, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers kunnen samenwerken aan technische informatie en soepele uitwisseling daarvan bij kabels-en-leidingprojecten, gebaseerd op reeds bestaande standaarden en systemen. Het slim combineren en afstemmen van diverse standaarden draagt bij aan het verlagen van de total cost of ownership (TCO) van assets. Een efficiënte samenwerkingsmethode bespaart immers kosten, tijd en moeite op gebied van informatiemanagement in de keten.

Aanpak

Als eerste stap is een verkenning van de behoeftes, wensen en mogelijkheden uitgevoerd. Het project-team heeft bij netbeheerders, drinkwaterbedrijven, aannemers en ingenieursbureaus geïnventariseerd welke specifieke behoefte en commitment er bestaat voor het versnellen van de integrale informatie-uitwisseling.

Met de opbrengst van de inventarisatie wordt nu in kaart gebracht wat er nodig is voor het integreren van bestaande standaarden zoals het Informatiemodel kabels en leidingen (IMKL), het Presentatiemodel kabels en leidingen (PMKL) en het Digitaal samenwerkingsplatform (DSP). Het theoretische resultaat van deze verkenningen wordt vervolgens in concrete gebruikssituaties toegepast bij de deelnemende partijen.

In beeld

Tijdens de ‘Online Friday’ van het platform DSGO op 25 maart 2022 deelden Aydemir Çetin en Corné Helmons de resultaten van de inventarisatie.