Proceslijn voorspelbare samenwerking

Uit het project Hulp bij richtlijnen blijkt dat onvoorspelbaarheid een belangrijke oorzaak is van ontevredenheid of frictie in de wereld van de kabels en leidingen. Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te bieden voor een consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen.

Het is niet zozeer de variatie in regels en naamgeving in verordeningen in Nederland, maar de onvindbaarheid en onvoorspelbaarheid eromheen, die kunnen zorgen voor ruis op de lijn tijdens projecten in de ondergrond. Een van de conclusies uit Hulp bij Richtlijnen is daarnaast dat er wel degelijk een duidelijke (proces)lijn te zien is in elke verordening en nadere regelgeving. Het doel van dit project is dan ook om deze algemene proceslijn zo concreet te maken dat dit bijdraagt aan een ‘voorspelbare samenwerking’ in de ondergrond. Het gaat dan om samenwerking tussen netbeheerders en gemeenten en alle belangrijke spelers eromheen.

De vraag om eenduidigheid in een proceslijn leeft zowel aan de kant van gemeenten, als aan de kant van netbeheerders, ontwikkelaars, adviseurs en aannemers. Dit blijkt niet alleen uit de uitkomsten van het project Hulp bij richtlijnen, maar ook uit de vragen die binnenkomen bij het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), het Programma Aardgasvrije Wijken en de discussies in de City Deal Openbare Ruimte (CDOR).

Doel project
Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is handvatten te geven voor het consistenter en effectiever verloop van het regieproces kabels en leidingen. Het regieproces wordt in dit project als volgt beschreven: “Het proces van onderzoek, informatie-uitwisseling, afweging en besluitvorming, waarbij een netbeheerder of gemeente werken realiseert waarin de ander een vergunningverlener dan wel direct belanghebbende is.”

Het gebrek aan voorspelbaarheid zorgt op dit moment voor onbegrip en/of frictie in een fase waarin ruimte om te manoeuvreren klein is. Een proceslijn kan voor herkenbaarheid in de informatie-uitwisseling zorgen en daarmee leiden tot een effectievere regievoering en een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Hierbij blijft wel ruimte voor specifieke invulling voor projecten of gemeenten.

Op dit moment spelen discussies over integraal programmeren en een beter (regie)proces op verschillende plekken. Denk aan de NEN en de Citydeal Openbare Ruimte. Ontwikkelingen relevant voor dit traject worden één-op-één meegenomen en andersom worden de uitkomsten weer gekoppeld aan tenminste het project Integraal programmeren. De proceslijn wordt zo ontwikkeld dat deze hierin kan worden ingepast. De toepasbaarheid en het toewerken naar een blauwdruk-met-voorbeelden is van dit project de toegevoegde waarde aan lopende discussies.

Aanpak
Het project start met interviews bij een representatieve groep netbeheerders en gemeenten met diverse organisatiestructuren. Op basis van de opgehaalde eisen en wensen en m.b.v. de uitkomsten van het project Hulp bij richtlijnen, wordt een conceptproceslijn opgezet vanuit verschillende perspectieven. Vanuit de groep geïnterviewden wordt een discussiegroep vastgesteld, waarin het concept wordt uitgewerkt tot een gedragen proceslijn.

Tijdens het project wordt op een aantal plekken de proceslijn getoetst aan de praktijk. Door middel van een PDCA-cyclus worden eventuele praktische zaken verwerkt tot een definitieve proceslijn. Daarnaast wordt de proceslijn getoetst aan eerdere situaties, om te beoordelen of inzet van de proceslijn tot een ander verloop of betere uitkomst zou hebben geleid.

Opzet uniforme proceslijn informatie-uitwisseling

De werkgroep van het project Hulp bij richtlijnen heeft een opzet gemaakt voor een uniforme proceslijn. De proceslijn is een prettig bij-de-hand-middel voor projecten vanuit de lokale overheid, maar ook voor initiatieven vanuit een netbeheerder of ontwikkelaar.

Project Proceslijn voorspelbare samenwerking komt voort uit het project Hulp bij Richtlijnen. De deliverable van dit project werd officieel opgeleverd op de Kennisarenadag op 27 september 2021 op de KNVB-campus in Zeist.