De Samenwerkwijzer beidt inzicht, gerichte adviezen en tools voor het opstarten of verbeteren van samenwerkingsverbanden. De bibliotheek wordt verbeterd, aangevuld en begrijpelijker gemaakt. Daarmee wordt dit instrument voor integraal samenwerken relevanter en beter toepasbaar voor alle stakeholders.

Met de toenemende druk op de volle ondergrond vanwege de energietransitie, de klimaatopgave, de verstedelijking en de vervangingsopgave van kabels en leidingen, wordt het samenwerken tussen alle stakeholders er niet gemakkelijker op. Met als doel integrale samenwerking tussen overheden, woningcorporaties, waterschappen en netbeheerders te versterken, is in 2022 de Samenwerkwijzer ontwikkeld. Deze Samenwerkwijzer heeft een openbaar toegankelijke, eigen webomgeving waar iedereen door middel van een scan inzicht, gerichte adviezen en tools voor het opstarten of verbeteren van samenwerkingsverbanden in de fysieke leefomgeving kan vinden. 

De bibliotheek van de Samenwerkwijzer bevat momenteel instrumenten die de onderzochte samenwerkingsverbanden hebben aangeboden, aangevuld met een aantal documenten en verwijzingen. Een verbeterde bibliotheek waarmee je generieke informatie aangeboden krijgt, met daarnaast inspiratie van een aantal gebruikte documenten bij andere samenwerkingen, helpt met het maken van een stap naar uniformering, neemt drempels weg en versnelt het samenwerktraject.

Screenshot van de bibliotheek van de Samenwerkwijzer. (Beeld: www.desamenwerkwijzer.nl)

Activiteiten

Het project start met een landelijke inventarisatie van alle bekende samenwerkingsverbanden, om zoveel mogelijk documenten en instrumenten te verzamelen waarmee de bibliotheek wordt aangevuld. De opbrengst van deze actie wordt direct meegenomen in de drie trajecten die erop volgen.

  • Uniformering – Voor een aantal documenten wordt vanuit best practices een uniform document ontwikkeld (bv. een standaard samenwerkingsconvenant)
  • Verbetering – Verwijzing naar instrumenten voor digitale gegevensuitwisseling maakt plaats voor een systematisch overzicht van verschillende methoden , inclusief de voor- en nadelen van die methoden.
  • Inventarisatie en aanvulling – Een inventarisatie moet duidelijk maken welke instrumenten nog ontbreken. Ontbrekende documenten worden opgezocht en beschikbaar gesteld. Aanvullend worden twee tot nu toe niet beschikbare instrumenten/documenten binnen dit project ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Aangevulde bibliotheek met nieuwe documenten.

Q3 2023
2

Overzicht van documenten om verder te worden onderzocht en uitgewerkt.

Q3 2023
3

Concept-uniformerings- en verbetervoorstellen voor review.

Q3 2023
4

Update/aanvulling landelijk beeld samenwerkingsverbanden in de ondergrond die integraal programmeren.

Q3 2023
5

Uniformerings- en verbetervoorstellen (best practices).

Q1 2024

Activiteiten januari-juni 2023

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Definiëren/voorbereiden distributielijsten voor uitvraag.

1

Uitvraag voor het uitbreiden van de bibliotheek.

1

Inventarisatie van experts om te benaderen voor nieuwe kerngroep/reviewgroep.

3