Handboek Tunnelbouw

Het handboek/groeiboek Tunnelbouw is een vast onderdeel van de kennisfunctie van het COB. Dit naslagwerk bevat vele best practices (opgesteld in samenwerking met marktpartijen) voor rijksweg-, spoor- en niet-rijkswegtunnels. Het handboek is gemaakt door en voor de participanten van het COB en wordt door een permanente COB-commissie beheerd. Gebruikers kunnen input leveren aan deze commissie via links in het digitale handboek. Eind 2022 wordt de nieuwste versie van het handboek verwacht. 

Het Handboek Tunnelbouw gaat in op algemene aspecten van het ontwerpen en bouwen van weg- en railtunnels. Doel van het boek is ontwerpers en bouwers van tunnels te ondersteunen, door inzicht te bieden in alle aspecten die komen kijken bij ontwerp en realisatie en tevens bestaande potentiële oplossingen in de vorm van best practices te tonen. Het is daarmee bedoeld als een naslagwerk voor professionals en niet zozeer als leerboek.

De inhoud is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met specifieke kennis van railtunnels. Daarnaast zijn ervaringen uit de periode 2005 tot heden verwerkt. Op basis van kennis van deskundigen is zo veel mogelijk de state-of-the-art van de tunnelbouw vastgelegd. Herhaling van tekst uit andere beschikbare documenten is vermeden; waar nodig wordt naar andere documenten verwezen.

Het handboek is gemaakt door en voor de participanten van het COB en wordt door een COB-commissie beheerd. Gebruikers kunnen input leveren aan deze commissie via de website. Het is de uitdrukkelijke wens van de samenstellers dat dit handboek een levend document blijft, dat op elk moment een zo goed mogelijke afspiegeling van de huidige state-of-the-art laat zien.
>> Naar het Handboek Tunnelbouw

Updates

In 2017 is het handboek bijgewerkt om de opmerkingen en suggesties van gebruikers te verwerken. Bovendien is de literatuurlijst aangevuld. In 2019 zijn wederom artikelen bijgewerkt om de nieuwste stand van de techniek te weerspiegelen. In 2020 is het handboek gemigreerd naar een nieuw websysteem. De volgende versie wordt eind 2022 verwacht. Zodra versie 2022 is opgeleverd, moet er worden nagedacht over hoe het Handboek Tunnelbouw logisch kan worden ingevoegd in de COB-website. In de nieuwe versie van het handboek worden kruisverwijzingen toegevoegd naar gerelateerde COB-producten, die tevens in 2022 worden opgeleverd.

Screenshot van het Handboek Tunnelbouw.

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Onderzoek PDF-functie (om een PDF van het gehele handboek mogelijk te maken).

Q1 2022
2

PvA voor mogelijke opname in groeiboek Tunnelbouw (besluitvorming hierover in september en november).

A. Raakvlakken TTI / civieltechnisch ontwerp.
B. Objecttypenlijst.
C. Brandwerende bekleding.
D. Plan boortunnels.
E. Lessen uit nieuwe projecten.

Q3 2022
2

F. Diverse detailaanpassingen (zie notulen dec. 2021).
G. Verwerken aangepaste richtlijnen.

Q4 2022
3

Oplevering versie 2022.

Q4 2022
4

Technisch beheer en onderhoud.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Onderzoek PDF-functie.

1

Voorbereidende stukken.

2

Redactieoverleg verplaatst van april naar september.

3

Technisch beheer en onderhoud website.

4

Verder…

Het aanleveren van info door derden kost meer tijd dan gehoopt. Er is onderzoek gedaan naar de kosten en tijdsdruk van het ontwikkelen van een PDF-functie. Tijdens het redactieoverleg in september 2022 wordt besproken of de PDF-functie ontwikkeld wordt. De ontwikkeling zal dan plaatsvinden in 2023. Verder zijn er acties afgesproken om te komen tot een bredere deelname vanuit de aannemerij. Dit is geëffectueerd en voor het redactieoverleg in september zal dit rond zijn.

De statistieken van het handboek Tunnelbouw van 1 januari t/m 31 mei 2022:
• 4109 unieke gebruikers
• 5289 sessies
• 15606 paginaweergaven
• 1 minuut en 47 seconden gemiddelde sessieduur.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V.

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Brad Jonkman, rol: Secretaris

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Merten Hinsenveld, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Locatie: Den Haag, Spui 70
Jack Amesz, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Arnold van Kampen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid

Movares Nederland B.V.

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Jan Jonker, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Voorzitter

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid
Individuele deelnemers

Ferry de Graaf, rol: Adviseur