De commissie Degradatie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wapening en de brandwerendheid van materialen. Bij oudere tunnels kan degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van de gehele constructie.

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vragen om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. De commissie Degradatie zal de begeleiding, interpretatie en veralgemenisering van praktijkonderzoek bij onder meer de Maastunnel, Kiltunnel en Heinenoordtunnel op zich nemen. Bij de Piet Heintunnel spelen ook vragen rondom brandcompartimentering en brandwerende bekleding en materialen, die binnen het onderzoeksproject opgepakt kunnen worden. De uitkomsten worden via de stuurgroep vertaald naar universitair onderzoek, gebruikt in praktijkprojecten via het tunnelprogramma en gepubliceerd als kennisproducten op de COB-kennisbank.

Rijkswaterstaat, het platform Niet-rijkstunnels, het KPT en anderen betrokkenen hebben zich georganiseerd in het ‘Pact van Houten’ om proeven, onderzoeken en communicatie over het afspatgedrag van beton bij tunnelbranden te organiseren en op elkaar af te stemmen. Het is nog onbekend welke conclusies hieruit komen en welke effecten dit zal hebben op de uitvoering van nieuwbouw en renovatie/beheer van tunnels. Het COB zal zich in dit proces dienstverlenend opstellen.

Producten

De commissie Degradaties heeft een foutenboom opgesteld waarin faalmechanismen m.b.t. degradatie van materialen worden behandeld. Dit instrument moet als basis dienen om met beheerders in gesprek te gaan over de herkenbaarheid en voorkomendheid van deze mechanismes.
>> Concept januari 2021 (pdf, 450 KB)

Het document Material degradation tunnel is in ontwikkeling. Hierin worden veelvoorkomende schadebeelden uitgewerkt: wat is de voornaamste oorzaak, welke preventieve maatregelen zijn mogelijk, hoe kan dit type schade worden gemonitord, welke reparatie- en/of onderhoudsmethoden zijn toepasbaar en wat zijn mogelijke consequenties?
>> Concept januari 2021 (pdf, 7 MB)

Als derde product werkt de commissie aan een overzicht waarin voor producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies (NEN-EN 1504-9) wordt aangegeven hoe vaak deze worden toegepast in de Benelux, wat de kosten zijn en hoe houdbaar de oplossing is.
>> Concept januari 2021 (pdf, 600 KB)

Deliverables

Nr.

Omschrijving

Verwachte opleverdatum

1

Handboek ‘Material degradation in tunnels’, versie 1.

Q3 2022
2

Beoordelingsschema voor monitoren van de kwaliteit of effectiviteit van de reparaties (‘Tunnels; reparatiemethoden versus aantastingsmechanismen’).

Q3 2022
3

Vanuit de SHA’s promovendi koppelen aan fundamentele vragen die naar boven komen.

Q4 2022

Activiteiten afgelopen halfjaar

Omschrijving

Draagt bij aan deliverable …

Afronden rapportages.

1,2,3

Uitvoeren review op Werkwijzer monitoring zinktunnels om zorg te dragen voor voldoende monitoringsdata voor de PhD’er die aan deze commissie zal worden gekoppeld.

-

Deelnemers

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

Concrefy B.V.

Locatie: Venlo, Olivier van Noortweg 10
Andrija Blagojevic, rol: Lid

Etex Building Performance BV PROMAT B.V.

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Secretaris

Nebest B.V.

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Jan Kloosterman, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Bart Hendrix, rol: Lid

SGS INTRON B.V.

Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan 126
Michel Boutz, rol: Voorzitter

TNO

Locatie: Delft, Stieltjesweg 1
Agnieszka Bigaj-van Vliet, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Hans de Wit, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Eelco van der Weij, rol: Lid
Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Vogel Kathodische Bescherming B.V.

Locatie: Zwijndrecht, Fruiteniersstraat 13
Hans van den Hondel, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Bas Bruins Slot, rol: Lid