Civiel anders (ver)bouwen

In de komende tien jaar moeten in elk geval twintig tunnels worden gerenoveerd. Binnen de ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen van het Tunnelprogramma wordt onderzocht hoe die renovaties met minder hinder en meer waarde op civieltechnisch vlak uitgevoerd kunnen worden.

Voorspelbaar onderhoud uitvoeren is nog toekomstmuziek. Datzelfde geldt voor het betrouwbaar vaststellen van de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied, die alleen verkleind kunnen worden door gezamenlijk een proces van snelle kennisontwikkeling te organiseren. Dat meer dan dertig tunnels in Nederland en België voor 2030 gerenoveerd moeten zijn, biedt een uniek momentum om samen over projecten heen te leren en kennis te delen. Deze enorme opgave biedt de gelegenheid het benodigde onderzoek tunnel voor tunnel in kleine stukjes op te knippen, de resultaten mee te nemen en praktijkervaring stapsgewijs uit te bouwen. De belangrijkste kennishiaten zijn op deze manier naar verwachting voor 2030 op te lossen.

Lopende projecten

Structural health analyse (SHA)

Een SHA is een traject met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken om de tunnelbeheerder inzicht te geven in de civieltechnische staat van zijn tunnel.

Constructief falen

Kennishiaten op het gebied van faalmechanismen vragen om een aanpak waarin wetenschappelijke kennis en de inbreng van tunnelprojecten en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd worden. Dit doet de stuurgroep en daaronder de subcommissies Voegen, Deformatie en Degradatie.

Afgeronde projecten

Ken je tunnel

Als we de tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Daarom is er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek tunnel(s) kunnen maken.

Risico’s in kaart

Op basis van de ervaringen die zijn (en worden) opgedaan bij renovatieprojecten en op basis van de lessen vanuit het nieuwe inspectieprogramma van Rijkswaterstaat is het COB-netwerk gekomen tot een risicochecklist voor tunnelrenovatie en beheer en onderhoud.

Hinderarm renoveren

Het COB-netwerk heeft een blauwdruk of afwegingskader voor scenario’s ontwikkeld om tunnelrenovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid, tegen aanvaardbare kosten.