Civiel anders (ver)bouwen

In de komende tien jaar zullen minimaal twintig tunnels gerenoveerd worden. Binnen deze ontwikkellijn van het tunnelprogramma wordt onderzocht hoe die renovaties met minder hinder en meer waarde uitgevoerd kunnen worden.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voorspelbaar onderhoud uit te voeren of de daadwerkelijke scope van een tunnelrenovatie betrouwbaar vast te stellen. Er zijn kennishiaten op civieltechnisch gebied en die kennishiaten kunnen alleen verkleind worden door met elkaar een proces te organiseren van snelle kennisontwikkeling. Daarbij kan de sector gebruikmaken van het unieke momentum dat er is doordat alleen al in Nederland en België tussen 2019 en 2030 meer dan dertig tunnels gerenoveerd moeten worden. Deze enorme opgave biedt de gelegenheid om (net als bij de start van het COB) het benodigde onderzoek tunnel voor tunnel in kleine stukjes te knippen, de resultaten mee te nemen naar de volgende en praktijkervaring stapsgewijs op te bouwen. De verwachting is dat de belangrijkste kennishiaten op deze manier tussen 2020-2030 zijn op te lossen.
>> Lees meer over de programmering tot 2030 door middel van de structural health analyse (SHA)

Projecten:

Structural health analyse (SHA)

Een SHA is een traject met kennisworkshops en (praktijk)onderzoeken waarmee de tunnelbeheerder inzicht krijgt in de civieltechnische staat van de tunnel.

Risico’s in kaart

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan (en worden opgedaan) bij renovatieprojecten en op basis van de lessen vanuit het nieuwe inspectieprogramma van Rijkswaterstaat wil het COB-netwerk komen tot een risicochecklist voor tunnelrenovatie, -beheer en onderhoud.

Constructief falen

Hiaten in fundamentele kennis ten aanzien van faalmechanismen vraagt om een aanpak waarbij de inbreng van de tunnelprojecten, wetenschap en experts uit de praktijk blijvend georganiseerd wordt. Het COB-netwerk start daarom een stuurgroep met daaronder, voorlopig, drie subcommissies.

Hinderarm renoveren

Het COB-netwerk wil een blauwdruk of afwegingskader voor scenario’s ontwikkelen om tunnelrenovaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

Ken je tunnel

Als we onze tunnel niet kennen, weten we niet hoe of wat we moeten inspecteren en waarop we beheer- en onderhoudsparameters moeten afstellen. Daarom wordt er een handreiking opgesteld waarmee tunnelbeheerders hun eigen handboek tunnel(s) kunnen maken.