Verbreding Amazonehaven Rotterdam staaltje van innovatief werken

Op 7 april 2014 liep het eerste zeer grote schip de vernieuwde Amazonehaven op de Rotterdamse Maasvlakte binnen. Sinds 2010 is gewerkt aan de verbreding van de haven van 255 tot 310 meter. BESI X en Van Oord bundelden de krachten voor dit prestigieuze project.

(Foto: BESIX)

Met name de sloop van de bestaande diepzeekade was een lastige klus. In korte tijd moest er honderd duizend kubieke meter beton worden gefragmenteerd en afgevoerd, terwijl de directe omgeving hiervan geen hinder mocht ondervinden. “We werkten met explosieven onder omstandigheden waarin dat nooit eerder is gedaan,” aldus projectmanager Boudewijn Bartholomeeusen (BESIX). 

Ook de bouw van de nieuwe kade bevatte tal van innovatieve aspecten. Zo werd er gebruik gemaakt van een betonmengsel dat niet speciaal gekoeld hoefde te worden, en een bijzonder bekistingssysteem. Het werk is geheel volgens de planning van Havenbedrijf Rotterdam verlopen. Bartholomeeusen: “Bij een dergelijk risicovol project is dat bijzonder te noemen.”
>> Lees het complete artikel

Schatzoeken onder het Domplein

DOMunder, het ondergrondse publiekscentrum in Utrecht dat is gebouwd onder de naam Schatkamer II , verwelkomt vanaf 3 juni 2014 de eerste bezoekers. Het centrum is vooral bijzonder vanwege het feit dat om de lokale archeologische overblijfselen heen is gebouwd.

Het Domplein in Utrecht is een van de drieëntwintig rijksarcheologische monumenten in Nederland. De realisatie van DOMunder zorgt ervoor dat het belangrijke archeologisch erfgoed in situ bewaard blijft en tegelijkertijd toegankelijk is.

De overblijfselen betekenden tijdens de bouw wel veel onzekerheid: elke onverwachte vondst in de ondergrond kon invloed hebben op de constructie. Daarom werd het werkgebied met informatie over eerdere deelopgravingen, grondradar, een 3D-laserscan, uitgebreide sonderingen en nieuwe proefsleuven en –ontgravingen in kaart gebracht. Zo konden de damwanden in de grond worden gedrukt zonder verstoring van de archeologische overblijfselen.

>> Lees het artikel ‘Schatkamer Domplein II: tweeduizend jaar diep in de ondergrond’ in de Verdieping van september 2013

Onverwachte gebeurtenissen in de bodem

In opdracht van de Technische commissie bodem (TCB ) hebben Witteveen+Bos en Deltares een verkenning uitgevoerd naar onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem. De studie beschrijft oorzaken en gevolgen en geeft een doorkijk naar oplossingsrichtingen.

De verkenning bestond uit een literatuurstudie, bestudering van dertig praktijkcases en een workshop met experts uit verschillende organisaties. De resultaten laten zien dat onder meer de informatieoverdracht tussen ontwerpers en uitvoerders van een project, en respect voor relevante expertise kunnen bijdragen aan het beperken van het aantal onverwachte gebeurtenissen.
>> Download Onverwachte gebeurtenissen in de bodem gratis vanaf onze kennisbank

Meer tunnelveiligheid in de kennisbank

Door de komst van het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) is de kennisbank van het COB uitgebreid op het gebied van tunnelveiligheid. Er zijn met name meer verwijzingen naar externe websites en documenten toegevoegd.

Het KPT vormt sinds begin 2014 hét loket voor vragen op het gebied van tunnelveiligheid. Het platform heeft daarom de kennisbank van het COB verrijkt met extra informatie over tunnelveiligheid en alle relavante items beschikbaar gemaakt via de KPT-website. Zo heeft de gebruiker snel toegang tot informatie over tunnelveiligheid, maar is ‘ondergrondse kennis’ nog steeds samengebracht op één plek.
>> Naar www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl

Aandacht voor de ondergrond

Een bouwproject op tijd en binnen budget realiseren? Dan helpt het als u vroegtijdig en continu aandacht besteedt aan de ondergrond. De publicatie Heeft u overal aan gedacht? geeft aan waar u zoal op kunt letten.

Heeft u overal aan gedacht? is een product van het nationale werkprogramma Geo-Impuls. Het boekje wijst op de risico’s die kunnen voortkomen uit de ondergrond, zodat een opdrachtgever snel een beeld krijgt van de eventuele knelpunten in een project en er zodoende slim op kan inspelen.
>> Download publicatie als pdf
>> Lees publicatie online via Issuu

PAO-cursussen

Mede in samenwerking met het COB organiseert Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO ) binnenkort de volgende cursussen op het gebied van ondergronds bouwen:

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)

Op 29 mei 2014 opent IABR –2014–URBAN BY NATUR E–, de zesde editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Het evenement richt zich dit jaar op de relatie tussen stad en natuur. Met speciale aandacht voor de ondergrond.

IABR–2014– vertrekt vanuit het standpunt dat we globale milieuproblemen kunnen oplossen als we de problemen van de stad oplossen. In zes tentoonstellingen worden zesennegentig concrete en innovatieve projecten gepresenteerd. De tentoonstelling Het verkennen van de ondergrond zoomt in op de bodem, bodemprocessen en diepe ondergrond. “Het inspelen op de waarden die de ondergrond heeft voor de samenleving, vormt een onmisbare schakel in een duurzame stedelijke strategie”, aldus curator Dirk Sijmons.

29 mei t/m 24 aug. 2014 | Diverse locaties in Rotterdam | www.iabr.nl

CROW Infradagen

De CROW Infradagen vormen een tweejaarlijks evenement gericht op ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op het gebied van infrastructuur en wegenbouw in Nederland.

De CROW Infradagen zijn bedoeld voor wie binnen het Rijk, bedrijfsleven, (de)centrale overheid, branche- en belangenorganisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen meer wil weten wat er leeft en gebeurt binnen wegbouwkundig Nederland. Het programma is hoofdzakelijk gericht op technische infrastructuur, maar er komen ook meer algemene, beleidsmatige onderwerpen aan de orde.

18 en 19 juni 2014 | Hotel Golden Tulip Heerlickheijd, Ermelo | Meer informatie