G23 Workshop: Kabels en leidingen

Aan de hand van de stelling Onze welvaart ligt in de ondergrond is tijdens de workshop Kabels en leidingen gediscussieerd over de maatschappelijke en economische waarde die kabels en leidingen vertegenwoordigen als transportsysteem voor al onze primaire en secundaire nutsvoorzieningen.

Zijn we ons bewust van de afhankelijkheid van het goed functioneren van deze systemen? Waarom wordt er bij gebiedsontwikkeling en infrastructurele projecten doorgaans pas in een laat stadium aandacht besteed aan de ligging van kabels en leidingen? Moet dit niet standaard in gemeentelijk beleid naar voren komen?

Discussiëren over de aanpak van kabels en leidingen. (Foto: IBU Stadsingenieurs)

Geen politieke aandacht voor het onderwerp en het ontbreken van goede cijfers in de grondexploitatie blijken oorzaken te kunnen zijn. Bij sommige projecten gaat het wel goed, bijvoorbeeld door het meeleggen van extra voorzieningen (zoals mantelbuizen). Helaas gebeurt dit nog te weinig.

Bewustwording
Om aandacht te krijgen voor de kabel- en leidingproblematiek moeten zowel de beheerder, ontwerper openbare ruimte, planeconoom, maar ook het bestuur binnen de gemeente zich bewust worden van het belang van een goede ondergrondse infrastructuur. Ze moeten de kansen zien die er liggen voor de kwaliteit van een gebied, de welvaart en het gebruik van de openbare ruimte.

De opgaven sluiten aan bij actuele discussies binnen het platform Kabels en Leidingen. Daarnaast zitten er waardevolle elementen in die gebruikt kunnen worden bij het project Kabels en leidingen in de grondexplotatie.

Nadeelcompensatie
Een ander thema dat tijdens de workshop naar voren kwam, is nadeelcompensatie. Hiervan kan sprake zijn als bijvoorbeeld kabels en leidingen ten gevolge van een gemeentelijke ontwikkeling moeten worden verlegd. Eén uniforme regeling lijkt de deelnemers niet direct mogelijk, maar er is wel behoefte aan een kennispagina, met informatie en mogelijke links naar de verschillende gemeentelijke regelingen. Bekeken wordt of zo’n kennispagina via het COB-portaal ontsloten kan worden. Verder zullen de deelnemers onderling informatie over de onderwerpen delen.

“Als programmacoördinator van het platform Kabels en Leidingen kijk ik met veel plezier terug op deze workshop,” vertelt Richard van Ravesteijn van het COB. “Onderling is kennis uitgewisseld tijdens de discussie en het COB kan de informatie gebruiken bij de verdere uitwerking van projecten en initiatieven. Ik hoop dat de kennismaking voor de deelnemers het startpunt is tot verdere participatie in kennisontwikkeling in COB-verband.”