Praktijkproject: A16 Rotterdam

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de tunnel in de nieuwe verbindingsweg A16 Rotterdam duurzaam aan te leggen, te exploiteren en beheren. Energie speelt daarbij een centrale rol. Daarom heeft de projectorganisatie samengewerkt met de experts van het COB-project Energiereductie tunnels.

Het project A16 Rotterdam heeft een complex maatschappelijk en politiek debat achter de rug. Een belangrijke uitkomst is de aanleg van een landtunnel. Hierbij is er veel aandacht voor duurzaamheid: enerzijds vanwege de lokale belangen, anderzijds door de ambitie van Rijkswaterstaat om twintig procent minder energieverbruik te realiseren in 2020 ten opzichte van het jaar 2009. Er is hard gewerkt aan een referentieontwerp en de inrichting van de aanbesteding. Het contract zal twintig jaar onderhoud omvatten. Op welke manier kan energiereductie worden gestimuleerd? Voor deze vraag werd de samenwerking gezocht met het COB.

Vogelvluchtperspectief van de landtunnel in de toekomstige A16 Rotterdam. (Beeld: uit Ontwerptracébesluit A16 Rotterdam)

Voor het project Energiereductie tunnels van het COB was een expertteam samengesteld dat heeft onderzocht welke maatregelen kansrijk zijn voor het reduceren van het energieverbruik van tunnels. Dit expertteam heeft de A16 Rotterdam ondersteund tijdens het ontwerp- en aanbestedingsproces. Mede op basis van sessies met de projectorganisatie heeft het expertteam het project geanalyseerd en vervolgens een advies uitgebracht.

Het COB zorgt ervoor dat alle verslagen, werkdocumenten en de overige producten openbaar en gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Dit is belangrijk in verband met de aanbesteding van de A16 Rotterdam. De output van het samenwerkingstraject is daarnaast veralgemeniseerd en terechtgekomen in het groeiboek Energiereductie in tunnels. Daarmee zijn de resultaten ook meteen geschikt voor toepassing bij andere projecten, zoals de Blankenburgtunnel, de RijnlandRoute, te renoveren tunnels en niet-rijkstunnels.

Planning

Op 21 januari 2016 heeft de eerste sessie plaatsgevonden. Het COB-expertteam heeft kennisgemaakt met de projectorganisatie en het project zelf: wat zijn de randvoorwaarden, de kansen, de technische eisen? Er is gesproken over het referentieontwerp en de EMVI-criteria, en de (on)mogelijkheden daarbij. De experts gebruiken deze informatie om een analyse te maken.

In februari 2016 werkt het expertteam aan de conceptversie van de maatregelencatalogus en de aanbevelingen voor contracten. Op basis van deze concepten stelt het expertteam een advies op voor de A16 Rotterdam. Dit wordt eind februari besproken met de projectorganisatie. Wat spreekt aan, wat niet? Wat moet verder uitgezocht worden?

Het expertteam en de projectorganisatie werken in maart 2016 de resultaten van tweede sessie verder uit. Eind maart zal er een document gereed zijn voor besluitvorming in het managementteam van de A16 Rotterdam. Dit is een go/no-gomoment voor verdere samenwerking. Minimaal resultaat is het opleveren van een notitie waarin de resultaten van het proces transparant en volledig worden vastgelegd, zodat deze kan worden meegestuurd bij de aanbestedingsdocumentatie.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen