Uitvraag werkprogramma Common ground

Het COB zoekt teamleiders en experts om de uitkomsten van ‘Common ground voor ondergrondse infra’ te vertalen naar een werkprogramma. Met dit programma willen we zowel de dagelijkse praktijk op het gebied van kabels en leidingen verbeteren als de langetermijnvraagstukken aanpakken.

Met de oplevering van het cahier Common ground voor ondergrondse infra is een mooie stap gezet door de vraagstukken voor de kabels-en-leidingenbrache in beeld te krijgen. Maar het gaat in feite om een eerste stap: het is nu zaak de uitkomsten te vertalen naar een werkprogramma. We zijn op zoek naar mensen die ons hierbij kunnen helpen.

Opzet werkprogramma

In het programma wordt toegewerkt naar het toekomstbeeld zoals geschetst in ‘Common ground’:
Een ondergrondse infrastructuur die onlosmakelijk is verbonden aan bovengrondse opgaven, plannen en activiteiten waarbij aanleg, beheer en renovatie van ondergrondse infrastructuur met minimale hinder en met gebruik van innovatieve techniek worden gerealiseerd. Stakeholders werken daarin samen vanuit hun intrinsieke verantwoordelijkheid om de Nederlandse nutsvoorziening te faciliteren en daarbij steeds de balans tussen kosten en baten voor de Nederlandse samenleving te zoeken.

De analyse heeft een aantal feiten aan het licht gebracht die dit toekomstbeeld in de weg zitten. Daarnaast is duidelijk dat vraagstukken binnen de kabels-en-leidingenbranche nauw met elkaar verweven zijn. Zo is de wet- en regelgeving van invloed op de manier waarop er wordt samengewerkt en de druk op de ondergrondse ruimte is bepalend voor de gekozen technische oplossingen. We kunnen ons toekomstbeeld dan ook alleen bereiken als de vraagstukken in samenhang worden opgepakt.

Op basis van de uitkomsten van Common ground is een eerste opzet gemaakt van een samenhangend werkprogramma, zie het schema hieronder. We stellen ons per invalshoek een groepje mensen voor die dat onderdeel verder uitwerkt. Teamleiders zorgen voor de samenhang tussen de verschillende invalshoeken.

Het onderstaande overzicht is een eerste opzet en de feiten zijn niet naar urgentie gerangschikt. Het is zeker mogelijk dat de opzet verandert na het onderzoek door de werkgroepen.

De deelnemers

We zoeken per invalshoek een teamleider die een werkgroep formeert en samen met hen en het COB gaat nadenken over de inrichting van het werkprogramma. De teamleider maakt met zijn werkgroep een haalbaar plan van aanpak met concrete stappen voor de periode 2020-2024. De teamleider zorgt daarbij voor de samenhang met de andere invalshoeken. De teamleider is tussen nu en (in ieder geval) eind november 2019 50 uur beschikbaar. Dit is een betaalde functie.

Daarnaast zoeken we experts die tussen nu en (in ieder geval) eind november 2019 20 uur willen meedenken in een werkgroep. Deze experts hebben ervaring én inzichten die helpen tot een gedragen werkprogramma te komen. Dit zijn onbetaalde functies.

Deelname aan dit vervolg op Common ground kan als u participant bent van het COB, of dat wilt worden. Meer hierover: www.cob.nl/participeren.

U kunt solliciteren voor zowel de betaalde als de onbetaalde functies door het sturen van een e-mail naar Karin.Clement@cob.nl waarin u aangeeft:

  • in welke rol uw wilt deelnemen;
    • als teamleider en welke invalshoek;
    • als expert en waar uw expertise ligt;
  • waarom deze rol u aanspreekt;
  • en waarom u voor deze rol geschikt bent.

Vóór maandag 27 mei 2019 horen we graag uw interesse.