De tunnelsector heeft dringend behoefte aan jonge professionele ontwerpers, die de sector een innovatieve boost geven. De sector wordt geconfronteerd met allerlei ‘nieuwe’ uitdagingen, zoals klimaatverandering, verouderende infrastructuur, een snelle ontwikkeling van technologie en toenemende vraag naar mobiliteit. Hiervoor zijn oplossingen nodig van innovatieve ingenieurs en ontwerpers. Bent u dit? Meld u dan nu aan voor het nieuwe onderwijsprogramma EngD Tunnels.

Met het onderwijsprogramma EngD Tunnels bieden TU’s van Nederland en het COB een antwoord op een marktbehoefte. Deze tweejarige opleiding is gericht op ontwerpende ingenieurs en innovatieve technologie in de tunnelsector. Het programma is een wetenschappelijke verdieping van bestaande kennis en kunde. Na succesvolle afronding van het programma ontvangt de deelnemer de graad Engineering Doctorate (EngD).
>> Bekijk informatiefolder (pdf, 3 mb)

Afgeronde EngD-trajecten

EngD: Levensduur mootvoegen zinktunnels

Uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat een aantal zinktunnels grotere en ongelijkmatiger zettingen ondergaan dan aangenomen is in de ontwerpfase. In dit EngD-traject doet EngD’er Mark van der Heijden (Rijkswaterstaat) onderzoek naar de maximale levensduur van de mootvoegen in de Drecht- en Noordtunnel in relatie tot het zettingsgedrag van de tunnels.

EngD: Beter spoorwegbeheer door inzet combinatie spoorgeometrie- en spoorgegevens

In dit project is een voorspellend model gemaakt van, op data gebaseerde KPI’s, die worden gebruikt voor beslissingen over het onderhoud van het spoor. Deze verschillende datasets omvatten de ondergrondkaart van Nederland, locaties van wissels en kruisingen, bruggen, tunnels, overwegen en nog veel meer.

Becoming an EngD Tunnels?

If you are interested in becoming a EngD or Ph.D. in the COB tunnel program please check out the links below:

>> Read more about the program EngD Tunnels. (NOTE: page is in Dutch)
>> Information flyer in English(pdf, 3MB)

Procedure

Voorwaarden
Iedereen die universitair is afgestudeerd kan zich aanmelden voor de PDEng Tunnels, maar bij voorkeur dragen zij de titel Master of Science behaald in exacte wetenschappen. Voor toelating vindt er een beoordelings- en selectieprocedure plaats. De universiteit hanteert selectiecriteria om de vereiste hoge kwaliteit van deelnemers te waarborgen. Uitstekende cijfers, een sterke motivatie en een ontwerpgerichte instelling zijn essentieel. Beheersing van de Engelse taal is noodzakelijk.

Aanmelden
Voor aanmelding heeft een kandidaat uit het wetenschappelijke onderzoeksprogramma Future proof tunnels een individueel ontwerpproject geformuleerd. De hoofdlijnen van dit project worden bepaald door de kandidaat, in overleg met de werkgever en een selectiecommissie van de universiteit en het COB.

Hierna volgt een officiële aanmelding bij de universiteit met een Engelstalige motivatiebrief, aangevuld met een accuraat curriculum vitae, een kopie van een MSc-certificaat en transcript of records. Ook het uitgewerkte voorstel voor het individuele innovatieproject wordt hierbij ingediend. Daarnaast is een aanbevelingsbrief van het COB nodig, waarin uw werkgever zijn medewerking toezegt. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de opleiding.

Diploma en titel
Afgestudeerden ontvangen een diploma en mogen de wetenschappelijke titel Engineering Docorate (EngD) voeren. Als technologisch ontwerper worden zij ingeschreven in het Nederlandse register van het Koninklijk Nederlands genootschap van ingenieurs (KIVI). De kwaliteit van het programma wordt geborgd door een beoordelings- en certificeringsprocedure van de Nederlandse Certificatie Commissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper (CCTO).

Bijzonderheden
• Gedurende het EngD-traject blijven deelnemers in dienst bij de huidige werkgever.
• De kosten voor het EngD-traject bedragen €15.000 per jaar voor onderwijs, begeleiding en gebruik van de (kennis)infrastructuur van de TU Delft. Deze kosten worden door het COB betaald vanuit de bijdrage van het Topconsortium voor kennis en innovatie (TKI).

Rolf Dollevoet, hoogleraar Spoorwegtechniek

“Het creëren van nieuwe technologie en methoden voor de bouw- en constructiesector, vereist ontwerpingenieurs met integrale kennis en meerdere vaardigheden. Innovaties zijn niet alleen het resultaat van goede ideeën; ze moeten worden uitgewerkt in een op onderzoek gebaseerde omgeving en ze moeten worden ondersteund met een correcte en solide businesscase. Daarnaast moet een analyse van assetmanagement, risico’s en ontwerpstappen worden uitgevoerd, voordat technologische innovaties kunnen worden bewezen en geïmplementeerd. Als EngD-student werkt u aan innovatie in de civiele sector. Onze onderzoeksgroep begeleidt u bij het vinden van een wetenschappelijk onderbouwd antwoord om uw innovatieproject te laten slagen. Onze vooraanstaande onderzoekers, het civieltechnisch laboratorium en de ‘meettrein’ van de TU Delft helpen u om uw beste innovaties en creatieve technieken naar boven te halen.”

Kenneth Gavin, hoogleraar Ondergronds bouwen

"Uitdagingen in het beheer van spoorweginfrastructuur nemen toe, onder meer als gevolg van toenemende belasting ervan en klimaatverandering. De geotechnical engineering-groep van de TU Delft werkt onder meer aan onderzoekstools rond deze uitdagingen. De groep richt zich op veldmetingen, geavanceerde laboratoriumtests, eindige-elementenmodellering en datagestuurde benaderingen om beter begrip te krijgen van de complexe interactie-effecten tussen bodem en constructie en zo de treinsnelheid te kunnen verhogen en tegelijk het comfort te verbeteren. Als EngD-student werkt u in een inspirerende omgeving met vooraanstaande onderzoekers op het gebied van geotechniek en infrastructuurbeheer. U draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technieken voor het identificeren, analyseren en aanpakken van kritieke spoorinfrastructuur."

Wout Broere, docent Ondergronds bouwen

“De Nederlandse infrastructuur is verouderd. Onverwachte en langdurige stremmingen, als gevolg van de verouderde infrastructuur, zorgen nu al voor aanzienlijke economische schade en een maandenlange sluiting van belangrijke verkeersaders is maatschappelijk niet acceptabel meer. Asseteigenaren kampen met een enorme piek in de vervangings- en renovatieopgave. Alleen al in de komende tien jaar staan rond de dertig tunnels op de nominatie om gerenoveerd te worden. Dit alles vraagt om slimmere en integrale oplossingen om het onderhoud en de renovatie van tunnels aan te pakken. Tegelijkertijd zijn er onvoldoende mensen met de juiste expertise om het groeiende instandhoudingsprobleem efficiënt en effectief te adresseren. Het EngD-traject biedt mogelijkheden voor experts, werkzaam bij alle bedrijven in de sector, om zich verder op te leiden en te specialiseren.“

Karin de Haas, directeur van het COB

“Het COB brengt experts samen. We zien gezamenlijke kennisontwikkeling als een belangrijk middel om de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik te versterken. Wij benaderen onze participanten niet als onderlinge concurrenten, maar als partijen die samen werken aan oplossingen, die voor alle partijen van waarde zijn. Professionals die elkaar de tent uitvechten tijdens een tender, gaan bij ons gebroederlijk aan de slag. Als de opgave maar boeiend genoeg is en hen raakt. Dat is precies wat we willen bereiken met het tunnelprogramma en de EngD-trajecten. Het tunnelprogramma richt zich op grote opgaven, maar de expertteams werken in kleine stapjes aan concrete, praktische vragen. Zo wordt iedere tunnel een beetje beter en zetten we met elkaar grote stappen. De EngD Tunnels komt terecht in een warm nest van zo’n expertteam. We streven naar een nieuwe generatie vakmensen die met en van elkaar leert en een brug slaat tussen wetenschap en praktijk.”