Een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen zou een mooie stap zijn richting een circulaire tunnelsector. Het COB-netwerk is een verkenning gestart naar de wenselijkheid van een dergelijke oplossing.

Elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen die vrijkomen bij infrastructurele projecten, worden momenteel zelden voor andere projecten en bedrijven beschikbaar gesteld. Dit is jammer, omdat veel onderdelen nog een waardevolle restlevensduur hebben. Bovendien is er veel maatschappelijke discussie rondom materiaalgebruik en hebben veel opdrachtgevers en de sector zelf de wens om concrete invulling te geven aan het thema circulariteit. Bij verschillende bedrijven wordt intern wel gebruikgemaakt van tweedehands onderdelen, wat aangeeft dat de behoefte er wel is. Het COB-netwerk doet daarom onderzoek naar de opzet van een sectorbreed 3TO-depot: een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen.

Het hergebruiken van onderdelen is een belangrijk aspect van circulair werken. Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. De circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Een 3TO-depot zou hier een grote bijdrage aan leveren. Het project moet uitwijzen in hoeverre bedrijven positief staan tegenover een 3TO-depot, en of er ook daadwerkelijk materialen zijn die gedeeld kunnen worden.

Peiling

Als eerste stap is onder het netwerk een enquĂȘte uitgezet om de behoefte en interesse te peilen. De resultaten laten zien dat de sector overwegend positief aankijkt tegen een 3TO-depot. Er zijn echter ook belemmeringen genoemd. Op de (digitale) bijeenkomst van het platform Duurzaamheid op 12 juni 2020 zijn de enquĂȘteresultaten gepresenteerd en is nader ingegaan op de belemmeringen. Hieruit zijn handvatten voortgekomen voor het verdere traject.