Projectvoorstellen

Met een aantal belangrijke stakeholders in de kabels-en-leidingenbranche werkt het COB samen in het programma ‘Integrale ketensamenwerking in de ondergrond’. De eerste concrete stap wordt gezamenlijke kennisontwikkeling binnen de kennisarena. Hieronder leest u meer over de projecten die klaarstaan voor de arena.

De projecten in de kennisarena vinden hun oorsprong zeker niet alleen bij het COB;  ook vanuit de andere organisaties komen er projecten binnen. Het credo is altijd samenwerking tussen alle stakeholders in de branche. Op die manier ontstaat synergie tussen wensen van de overheid en netwerkbedrijven en ideeën van de markt. De partijen helpen en ondersteunen elkaar, om de technische uitwerking en implementatie vorm te geven, een financiële businesscase te ontwikkelen en de werkwijzen en innovaties te toetsen aan wet- en regelgeving en normen.

  • Vanuit het co-creatietraject Vol onder maaiveld zijn liefst zeven innovaties bedacht om maatschappelijke ambities te realiseren in de volle binnenstedelijke ondergrond. Deze projecten kunnen ondergebracht worden in de kennisarena.
  • Het project Uitwisselstandaard GIS-informatie is ingebracht vanuit Stichting Mijnaansluiting. Er wordt toegewerkt naar één standaard voor het uitwisselen van GIS-informatie tussen netwerkbedrijven, gemeenten en aannemers. Hiermee kunnen integrale planning, voorbereiding en uitvoering van projecten worden ondersteunt. Uiteindelijke doel is het toepassen van eenduidige informatie in het kader van BIM. Dit draagt bij aan multidisciplinaire projecten.
  • Het project Samen zonder schade is een van de beste voorbeelden waarbij partijen de krachten hebben gebundeld om tot een krachtige nieuwe werkwijze te komen. Het KLO, het Kadaster en het COB werken hierin aan een stimulerend systeem voor een zorgvuldig graafproces. Beloningen, zoals prestatieladders, zijn bewezen effectieve middelen om bedrijven in beweging te krijgen. Ook gericht op het verminderen van graafschade is het CROW 500 proof maken van de sector. Het KLO heeft namens de sector de belofte uitgesproken om het aantal vermijdbare graafschades vóór 2022 enorm terug te dringen. Alle betrokken stakeholders moeten dit met elkaar doen in plaats van ieder voor zich.Vanuit de twee projecten is het initiatief genomen om een nieuwe procedure te ontwikkelen die het gehele proces behelst, waardoor de initiatieven elkaar aanvullen en versterken. Zo willen de partijen samen tot een krachtige nieuwe werkwijze komen.
  • Het groeiboek Fabels en feiten is ontstaan vanuit het COB-netwerk en voorziet in de behoefte om hinderlijke misverstanden en onderbelichte waarheden eens op een rijtje te zetten. Voor de feiten kunnen dan oplossingen gezocht worden, bijvoorbeeld door deze voor te leggen aan de wetgever. Door de fabels inzichtelijk te maken worden direct drempels weggewerkt.
  • Het project Strategische afstemming is een voorbeeld van het opschalen van bestaande oplossingen tot een gestandaardiseerde aanpak. De komende jaren gaan veel ingrepen in de ondergrond plaatsvinden. Door deze gecoördineerd uit te voeren, wordt hinder beperkt en kwaliteitsverlies voorkomen. Het afstemmen van deze plannen gebeurt al in sommige gemeenten, maar niet overal en ook op beperkte schaal. In dit project worden afstemmingsmethoden geanalyseerd om een blauwdruk of routekaart te ontwikkelen.
  • In een ander project, het Vereveningsfonds, wordt gezocht naar een manier om financiële baten en lasten zo goed mogelijk te verdelen. Partijen staan aan de vooravond van enorme investeringen. Door samen te werken, kunnen partijen veel kosten besparen en hinder voorkomen. Maar dan moet het niet zo zijn dat de ene partij profijt heeft terwijl de andere meer lasten moet dragen, bijvoorbeeld door werkzaamheden eerder, later of anders uit te voeren dan hem lief is. Een revolverend fonds kan een oplossing zijn.
  • Stichting Mijnaansluiting staat aan de basis van het project Meterkast van morgen. Hierbij wordt door een groep innovatieve geesten gewerkt aan een nieuwe werkwijze rondom de meterkast, waarbij wordt geredeneerd vanuit de toekomst in plaats vanuit bestaande normen.
  • Nog een project waarbij de nadruk ligt op inzicht en informatie, is Hulp bij richtlijnen kabels en leidingen. Wet- en regelgeving is versnipperd en uitgewerkt op verschillende niveaus. Daarnaast zijn er technische normen, procesvoorschriften, praktijkrichtlijnen, aanlegvoorwaarden … De veelheid en soms ook tegenstrijdigheid van al deze bepalingen zorgt voor veel onduidelijkheid. In het project wordt gewerkt aan een inventarisatie als eerste stap naar een meer uniforme situatie.