Platform Kabels en leidingen

Kabels en leidingen zijn van vitaal belang voor de hedendaagse maatschappij. Door allerlei ontwikkelingen wordt het een alsmaar grotere uitdaging om deze infrastructuur ongestoord in stand te houden. In het platform Kabels en leidingen worden kennis en ervaring uitgewisseld, samenwerkingsverbanden aangegaan en innovatieve oplossingen ontwikkeld voor deze opgaven.

Drinkwater is een primaire levensbehoefte en riolering is van elementair belang voor onze gezondheid en het afvoeren van overtollig water. Elektriciteitskabels zorgen ervoor dat de straatverlichting brandt, waardoor de buitenruimte veilig is. Aardgas- en warmteleidingen houden onze gebouwen warm en leefbaar. Dankzij telecomkabels kunnen we niet alleen bellen, maar ook digitaal vergaderen, online bankieren en worden zelfs kijkoperaties begeleid door chirurgen vanaf de andere kant van de wereld. Via buisleidingen wordt een enorm aandeel van de goederen uit de havengebieden naar het achterland getransporteerd. Kortom: waar zouden we op economisch en sociaal gebied zijn zonder kabels en leidingen?

Er zijn steeds meer functies die beslag leggen op de ondergrond, waardoor de ruimtedruk steeds groter wordt. Denk hierbij aan tunnels, ondergronds parkeren, afvaltransport en het planten van bomen om steden te vergroenen. Vanwege het verstrijken van de levensduur van veel leidingen moeten bovendien veel ondergrondse ingrepen worden gedaan om netten te vernieuwen. De energietransitie zorgt voor een noodzaak om elektriciteitsnetten te verzwaren, warmteleidingen aan te leggen en gasleidingen te saneren (of voor een ander doel te gaan gebruiken). Klimaatverandering levert de noodzaak om rioolstelsels uit te breiden en connectiviteitsbehoeften (5G, glasvezel) vragen om extra telecomkabels in de grond. Al deze ontwikkelingen leiden tot flinke opgaven. Hoe krijgen we het allemaal passend in de ondergrond? Hoe beperken we verstoring van andere netten tijdens werkzaamheden? Hoe kunnen we alle ambities zo efficiënt mogelijk uitvoeren, zodat de (maatschappelijke) kosten en hinder zo laag mogelijk blijven?

Binnen het platform Kabels en leidingen buigen de leden zich over bovenstaande vraagstukken, zodat kwesties kunnen worden opgelost die te maken hebben met:

  • Ondergrondse ordening
  • Het voorkomen van graafschade
  • Het beperken van onnodige maatschappelijke investeringen en kosten
  • Het terugdringen van hinder en overlast
  • Het zo soepel mogelijk uitvoeren van de energietransitie

De platformleden zijn afkomstig van netbeheerders, overheden, ingenieursbureaus, kennisinstituten en aannemers, en beseffen zich dat samenwerking binnen de sector meer dan ooit noodzakelijk is om ieders doelen te bereiken.

Hoewel er sprake is van verschillende thema’s (efficiënte ondergrondse ordening, graafschadereductie, werk met werk maken, strategische afstemming, etc.) streven we naar een integrale benadering waarbij we ook de samenhang met bovengrondse ontwikkelingen niet uit het oog verliezen. Daarom vind er kruisbestuiving plaats met het platform Meerwaarde ondergrond en de kennisarena van Common ground voor ondergrondse infra.

De speerpunten van het platform kabels en leidingen zijn:

  1. Samenwerking bevorderen, niet alleen door de juiste partijen aan elkaar te koppelen, maar ook door de kaders en randvoorwaarden voor samenwerking te beschouwen en (waar mogelijk) te herzien.
  2. Technische innovaties stimuleren, door ontwikkelingen binnen en buiten het platform met elkaar te delen op allerlei gebieden. Denk hierbij aan aanlegtechnieken, instrumenten voor opsporing en visualisatie (BIM, 3D), data-uitwisseling, inspectie, monitoring, etc.
  3. Kennis uitwisselen en borgen, door best practices met elkaar te delen, onderzoeken uit te voeren en nuttige informatie vast te leggen in de kennisbank.
  4. Vraagstukken te agenderen, bijvoorbeeld op het gebied van ondergrondse ordening, strategische afstemming en regie, kostenverdeling tussen de stakeholders en het voorkomen van faalkosten. Nieuwe vraagstukken kunnen resulteren in nieuwe projecten voor samenwerking, technische innovatie en/of kennisuitwisseling.

Alle platformleden worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Zowel om kennis te halen, als om een bijdrage te leveren door middel van de interactieve sessies of het presenteren van een product, oplossing of vraagstuk. Organisaties die zich bezig houden met kabels en leidingen maar nog geen lid zijn van het platform, zijn van harte welkom om vrijblijvend met het platform kennis te maken of met ons samen te werken! Neem voor meer informatie contact op de platformcoördinator of het secretariaat.

Bijeenkomsten

De komende platformbijeenkomt op 29 september 2020 staat in het teken van ‘strategisch programmeren en adaptief plannen’. De komende decennia komt er een ongelooflijke hoeveelheid werk op de kabel-en-leidingwereld af. De vervangingsopgave bereikt zijn climax, de energietransitie noopt tot netverzwaringen en modaliteitsverschuivingen (van het gas af?), en verstedelijking, klimaatadaptatie en groeiende connectiviteit zorgen voor opgaven op het gebied van aanleg, vervanging en verlegging van kabels en leidingen. Door zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig (of in een logische volgorde) uit te voeren, kunnen koppelkansen worden benut, wat leidt tot kostenreductie, hinderbeperking en een effectievere inzet van schaars personeel en materieel.

Strategisch programmeren en adaptief plannen vraagt om allerlei ontwikkelingen, zoals datastandaardisatie om langetermijnplannen beter uitwisselbaar te maken tussen partijen, IT-tools ter ondersteuning van het identificeren van koppelkansen, maar ook raamwerken voor samenwerkingsafspraken en een eerlijke verdeling van de kosten en de baten. In samenwerking met Stichting Mijnaansluiting, het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL) en de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) is voor de platformbijeenkomst een programma opgezet dat het volledige palet bestrijkt. De platformleden gaan onderzoeken hoe ‘best practices’ op het gebied van strategische afstemming kunnen worden door vertaald naar ‘common practices’, zodat de sector gesteld staat de komende uitdagingen zo gestroomlijnd mogelijk aan te pakken!
>> Download agenda (pdf, 150 KB)

Platformleden ontvangen een uitnodiging en kunnen zich via het vergaderverzoek aanmelden. Geen lid maar wel interesse? Neem dan even contact op met Manon Bouwer: manon.bouwer@cob.nl / 085 4862 410.

 

Op 12 juni 2020 was de eerste digitale bijeenkomst van het platform. De sessie richtte zich op het zorgvuldig graafproces. Er zijn momenteel een hoop ontwikkelingen gaande, dus was er veel over dit onderwerp te bespreken! Uiteraard werd het algemene deel (‘De ondergrond draait door’) niet overgeslagen, zodat de bijeenkomst ook interessante stof bood voor platformleden die zich niet met graafschade bezighouden.
>> Bekijk de agenda (pdf, 140 KB)

De bijeenkomst was onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv. Daarin werd de platformbijeenkomst aangekondigd door Meneer de Uil:

De eerste platformbijeenkomst onder leiding van coördinatoren Rudi Zoet en Theo Ellenbroek vond plaats op dinsdag 10 maart 2020 in Rotterdam. Zij willen een nieuwe draai geven aan de bijeenkomsten en stelden voor om een aantal vaste rubrieken te introduceren, zoals ‘kabels en leidingen in het nieuws’ en een ‘juridisch weerbericht’. Via een online peiling konden de deelnemers hun mening geven over het platform en de invulling van de bijeenkomsten. Hieruit bleek onder meer dat er altijd oog moet blijven voor concrete situaties en praktische oplossingen. Daar was het tafelgesprek op deze bijeenkomst een mooi voorbeeld van.

Rudi Zoet ging deze middag in gesprek met Jaap Peters en Marcel Bruin van de gemeente Rotterdam, en Hugo Hoenders van de gemeente Alphen aan den Rijn over de aanleg van een bundelingssysteem in de Robert Fruinstraat in Rotterdam. Er waren grootse ambities om in deze straat een integraal en toekomstvast bundelingssysteem voor kabels en leidingen aan te leggen, maar de praktijk bleek weerbarstig. Het leverde wel belangrijke inzichten op.
>> Lees meer in de terugblik (pdf, 130 KB)
>> Bekijk de presentatie (pdf, 4 MB)
>> Bekijk agenda (pdf, 140 KB)

Vrijdag 6 december 2019 was er een sessie van het platform Kabels en leidingen over sensortechnologie. ‘Een sensor is een kunstmatige uitvoering van wat in de biologie een zintuig wordt genoemd’, aldus Wikipedia. Voor kabels en leidingen kunnen sensoren waardevolle informatie opleveren over bijvoorbeeld de status; is het al tijd voor onderhoud of vervanging? Tijdens de bijeenkomst waren hierover twee presentaties.
>> Bekijk agenda (pdf, 300 KB)

Patrick Stoppelman (SkyGeo) vertelde hoe informatie vanuit de ruimte ingezet kan worden voor het aanleggen en beheren van kabels en leidingen. SkyGeo is ooit begonnen met het meten van bodembewegingen en heeft vorig jaar de bodemdalingskaart van Nederland gelanceerd. De meettechniek (InSAR) is op de millimeter nauwkeurig en er worden wekelijks of maandelijks updates gemaakt. De techniek werkt door de wolken heen. De resultaten van de metingen zeggen iets over de impact van bijvoorbeeld het klimaat op de aarde. InSAR wordt ook gebruikt voor civiele toepassingen, zoals de verzakking van woningen bij boringen en het meten van funderingen als in de buurt activiteiten plaatsvinden die invloed hebben op de ondergrond. Ook wordt de techniek toegepast bij de planning van langetermijnonderhoud.
>> Bekijk presentatie SkyGeo (pdf, 2 MB)

Frank van Neer (Kragten) gaf een presentatie over Beeldkragt, een app waarmee 3D-beelden van de ondergrond gemaakt kunnen worden op het moment dat deze is ontgraven. Hiermee wordt niet alleen de ligging van kabels en leidingen duidelijk, maar wordt ook de omgeving in beeld gebracht. De beelden kunnen worden bewerkt en er zijn brede toepassingsmogelijkheden. Frank heeft aangegeven partijen te zoeken die samen willen optrekken bij de ontwikkeling van de Beeldkragt-app. Geïnteresseerden kunnen zich melden via Manon Bouwer van het COB: manon.bouwer@cob.nl.
>> Bekijk presentatie Beeldkragt (pdf, 865 KB)

Tijdens deze bijeenkomst was er ook een wisseling van de wacht: Stanley Hunte gaat het COB verlaten. Hij kan zijn nieuwe functie binnen Bilfinger Tebodin niet meer verenigen met de werkzaamheden als platformcoördinator. Karin de Haas (directeur COB) heeft zijn opvolger(s) aan de platformleden voorgesteld: Rudi Zoet neemt de coördinatie van het platform op zich en Theo Ellenbroek richt zich op de verbinding met projecten zoals Common ground voor ondergrondse infra. Edith Boonsma haakte daarop aan als projectleider van Common ground. Zij vertelde hoe er de afgelopen maanden is gewerkt aan een kennisprogramma, waarvoor al interesse is vanuit diverse partijen.
>> Bekijk presentatie over Common ground (pdf, 1 MB)

De gezamenlijke bijeenkomst met het platform Meerwaarde ondergrond op donderdag 5 september 2019 was goed bezocht; zo’n vijftig waren aanwezig in Zoetermeer. De centrale vragen die middag waren voor beide groepen interessant: welke impact heeft de warmtetransitie op de ondergrondse infrastructuur en hoe kan bij het realiseren van een ondergrondse opgave de maximale maatschappelijke waarde bereikt worden?

In opdracht van het ministerie van BZK zijn 27 gemeenten bezig met het opdoen van kennis en ervaring voor het aardgasvrij maken van een geselecteerde proefwijk. Zoetermeer is een van deze gemeenten en die wilde graag hun casus met het COB-netwerk delen. Integraliteit en samenloop met andere opgaven spelen een belangrijke rol. Er is onder meer besproken hoe gemeenten en netbeheerders gezamenlijk kunnen werken aan een invulling die enerzijds de meeste maatschappelijke waarde oplevert en anderzijds past bij de eigen organisatiedoelstellingen.

Op de bijeenkomst kwamen nog twee onderwerpen aan bod. De gemeente Westland gaf een presentatie over regie op de bundeling van private initiatieven voor de energietransitie. Robert van Hoof (Infram) schetste mogelijke oplossingen voor ‘ontwerpen vanuit maximale gebiedswaarde’. De platformleden gingen vervolgens in vijf subgroepjes uiteen om aan de slag te gaan met vragen over de hoogste baten en minimale kosten voor een aardgasvrije wijk. De bijeenkomst werd afgesloten met een korte pitch door de groepen.
>> Download de presentaties (pdf, 5 MB)
>> Download verslag (pdf, 300 KB)

Ook binnen de kabels-en-leidingenbranche gaat data een steeds belangrijkere rol vervullen. ‘Meten is weten’ geldt nog steeds, maar meten is slechts het begin: tussen meten en weten bevinden zich nog aardig wat bewerkingen. Daarom richtte de platformbijeenkomst van 24 mei 2019 zich op data-analyse en -visualisatie. Vijf branchepartijen vertelden over de huidige mogelijkheden en aanstaande ontwikkelingen.

Op de mooie locatie van Antea Group in Oosterhout startte platformcoördinator Stanley Hunte de bijeenkomst met een korte behandeling van een nieuw project: de inventarisatie van regels en richtlijnen. Door voorwaarden van netbeheerders, AVOI’s (algemene verordeningen ondergrondse infrastructuren) en handboeken Kabels en leidingen van gemeenten te inventariseren, kan een stap worden gezet naar uniformering en meer efficiëntie in de uitvoering van projecten. Platformleden én geïnteresseerde buitenstaanders die willen meedoen in het project worden opgeroepen zich te melden!

Daarna was het woord aan gastheer Léon Verhoeven. Hij heeft het bedrijf Antea Group voorgesteld en een toelichting gegeven op het project Phoenix. Dit onderzoeksproject, waarbij de ontwikkeling van ‘smarbles’ (intelligente sensors) centraal staat, wordt samen met enkele universiteiten en onderzoeksinstituten uitgevoerd. Nu er aanvullende subsidies zijn toegekend, gaat het project een nieuwe fase in. De subsidies zullen in eerste instantie aangewend worden voor uitdagingen zoals het verkleinen van de smarbles en daarbij het garanderen van de benodigde aandrijving.

Een volle zaal, met veel bekende en een aantal nieuwe gezichten. (Foto: COB)

Ramon ter Huurne (Universiteit Twente) heeft vervolgens een presentatie gehouden over een standaard datamodel voor het beheer en onderhoud van ondergrondse infrastructuur. Tot nog toe gebruiken partijen eigen modellen die niet geïntegreerd kunnen worden. Voor het voeren van regie is integratie van modellen zeer wenselijk. Een standaard datamodel kan hierbij, op termijn, uitkomst bieden. Het werk van Ramon is vrij toegankelijk via Github.

Na de pauze heeft Fuat Akdeniz (Kadaster) de gewijzigde KLIC-standaarden (MKL, BMKL en PMKL) en de impact daarvan op de graafsector toegelicht. Vanwege de overgang naar vectorindeling is informatie van ondergrondse kabels en leidingen beter inzichtelijk en nauwkeuriger waar te nemen. Inmiddels is circa 64% van de netbeheerders aangesloten. De verbeterde weergave helpt de branche bij het voorkomen van graafschade. Informatie met betrekking tot de ontwikkelingen waar het Kadaster dit jaar en de eerstvolgende periode aan werkt zijn te vinden via Github.

Dat integratie voordelen kan opleveren bij de visualisatie van projecten hebben Camiel van Daelen en Marco van Cutsen (Esri) en Edwin Bosscha (Arcadis) aangetoond. Esri helpt een groot deel van de branchepartijen bij de bedrijfsvoering door middel van GIS-applicaties en de koppeling met designpakketen, zoals die van Autodesk. Zodoende zijn projecten ook voor derden snel inzichtelijk en kunnen op basis van de 3D-software goed afgewogen beslissingen gemaakt worden. Arcadis heeft de afgelopen periode samen met partners kennis ontwikkelt om eisen te visualiseren in een BIM-model. Zo heeft de gebruiker de mogelijkheid om voor elk object te zien aan welke eisen het moet voldoen. Voor een deel van de objecten kan tevens weergegeven worden of voldaan wordt aan de eisen. Dit geeft een gebruiker snel inzicht in de kwaliteit van het ontwerp en eventueel voorgestelde wijzigingen.

Na de presentaties was er vanzelfsprekend uitgebreid de gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. Veel dank aan alle aanwezigen en de sprekers voor hun inbreng en betrokkenheid!

>> Download agenda (pdf, 800 KB)
>> Download verslag (pdf, 175 KB)
>> Download presentatie Universiteit Twente (pdf, 3.5 MB)
>> Download presentatie Kadaster (pdf, 650 KB)
>> Download presentatie Esri (pdf, 4.4 MB)

De eerste platformbijeenkomst in 2019 vond plaats op donderdag 28 februari bij Movares in Utrecht. De middag draaide om de regelgeving en richtlijnen in de kabels-en-leidingenbranche. Welke regelgeving is momenteel (niet) beschikbaar, zijn belanghebbende partijen voldoende op de hoogte van de (on)mogelijkheden van regels en welke stappen zijn nodig om te komen tot betere samenwerking in een versnipperde markt?
>> Download agenda (pdf, 240 KB)

Meer dan veertig platformleden waren aanwezig bij de bijeenkomst. Na de inleiding door coördinator Stanley Hunte en de verwelkoming van twee nieuwe platformleden (IHC Mining & Tunneling en BlindGuide) hield Mark Koningen, werkzaam bij Movares, een presentatie vanuit zijn rol als K&L-coördinator. Als intermediair tussen de opdrachtgever en K&L-beheerders zoekt hij dikwijls naar de speelruimte in de toepassing van de grote hoeveelheid wetgeving (waaronder AVOI’s, de Telecommunicatiewet en de nadeelcompensatieregelingen), normen (waaronder de NEN3650-serie en de NEN7171-serie) en richtlijnen (zoals de voorwaarden van de nutspartijen).
>> Download presentatie (pdf, 1.8 MB)

Vervolgens heeft Laurens van Raaij, werkzaam bij Legal Infra, vanuit een juridische invalshoek een presentatie gegeven over de recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en richtlijnen. Met de huidige uitdagingen in gedachten heeft hij een oproep gedaan aan de aanwezigen om niet te blijven hangen in oude denkpatronen, maar vooral meer out-of-the-box te gaan denken.
>> Download presentatie (pdf, 2.8 MB)

Edith Boonsma (COB) heeft de aanwezigen een update gegeven van het project Common ground voor ondergrondse infra, waarvan de eerste fase zijn eind nadert. Er ligt inmiddels een conceptrapport op basis van 35 individuele gesprekken en 4 groepssessies. In een SWOT-analyse worden de belangrijkste resultaten genoemd. De eindrapportage wordt gepresenteerd op het Flexival 12 april 2019. Iedereen is van harte welkom om het moment bij te wonen. Daarna zal gezamenlijk bepaald worden welke vraagstukken er als eerste opgepakt gaan worden.
>> Download presentatie (pdf, 1 MB)

Tot slot heeft een interactieve sessie plaatsgevonden om de belemmeringen op het gebied van regelgeving en richtlijnen te inventariseren, evenals eventuele oplossingen om deze belemmeringen weg te nemen.

Deelnemers

Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander N.V.

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Lid

Ambiënt Advies B.V.

Locatie: Utrecht, Weg der Verenigde Naties 1
Petra van der Werf, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V.

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Duco van Rijsbergen, rol: Lid
Erik Niks, rol: Lid

Antea Group

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Mark Deuring, rol: Lid
Marwin van den Burg, rol: Lid
BAM Leidingen & Industrie BV

BAM Leidingen & Industrie BV

Locatie: Nieuwleusen, Den Hulst 110a
Willem Bastiaan, rol: Lid

Bilfinger Tebodin

Locatie: Den Haag, Laan van Nieuw Oost-Indië 25
Stanley Hunte, rol: Lid

BlindGuide

Locatie: Hardinxveld-giessendam, Damstraat 24
Han Beukers, rol: Lid

Bouwend Nederland

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Lid

Bureau de Bont BdB Groep

Locatie: Amersfoort, Koningin Wilhelminalaan 12
Lex Halsema, rol: Lid

COB

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Edith Boonsma, rol: Lid
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Coordinator
Theo Ellenbroek, rol: Adviseur

CRUX Engineering BV

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Auke Balder, rol: Lid

Deltares

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Henk Kruse, rol: Lid

DNV GL

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Lid

Dunea NV Duin & Water

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Marc Nagib, rol: Lid
Mark Janssen Lok, rol: Lid

Dura Vermeer Infra landelijke projecten

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 100
Jeroen Baars, rol: Lid
Evides Waterbedrijf

Evides Waterbedrijf

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Christian Kivit, rol: Lid
Hein Herbermann, rol: Lid
Sybren de Jesus Madureira Porfírio, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Lid
Martin van Vianen, rol: Lid
Taco Noordenbos, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Projectmanagementbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jan van Schooten, rol: Lid
Paul Elzenaar, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Verkeersleiding (Verkeer en Openbare Ruimte)

Locatie: Amsterdam, Dijksgracht 1
Michiel Wentholt, rol: Lid
Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Capelle aan den IJssel

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivierweg 111
Alexander Regeer, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Hans Meijer, rol: Lid

Gemeente Den Haag Ingenieursbureau (IbDH)

Locatie: Den Haag, Spui 70
Marloon van Nistelrooij, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Ingenieursbureau Stadsontwikkeling Rotterdam

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Martijn Bakker, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Deanne Struijk, rol: Lid
Henk van der Maas, rol: Lid
Mevlut Kose, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Marcel Bruin, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Anna van der Enden, rol: Lid
Binne Meijer, rol: Lid
Gerrit van Seijda, rol: Lid
Ron de Puy, rol: Lid

GOconnectIT

Locatie: Nieuwegein, Fultonbaan 52
Jan Smit, rol: Lid
Patrick Straver, rol: Lid

GPKL Gemeentelijk Platform K&L

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Lid

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Sjaak Verburg, rol: Lid

Heijmans NV

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Frinks, rol: Lid
Verena Vermeulen, rol: Lid

Hogeschool Utrecht

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Lid

Hompe & Taselaar

Locatie: Amsterdam-duivendrecht, Van Marwijk Kooystraat 1
Frans Taselaar, rol: Lid
Richard van Ravesteijn, rol: Lid

IHC Mining & Tunnelling

Locatie: Kinderdijk, Smitweg 6
Hans Greve, rol: Lid
Tobias Vraetz, rol: Lid
Jos Janssen Infrastructuur

Jos Janssen Infrastructuur

Locatie: Sint Odilienberg, Reutjesweg 71A
Jos Janssen, rol: Lid

KOBO-HO

Locatie: Groenekan, Groenekanseweg 193
Geert Roovers, rol: Lid

Kragten B.V.

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Lid
Hub Diederen, rol: Lid
Thijs Pepels, rol: Lid
KWS Infra Roosendaal

KWS Infra Roosendaal

Locatie: Roosendaal, Ziel 12
Martin Lebeau, rol: Lid

Legal Infra

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jan Kruithof, rol: Lid
Jarko van Bloois, rol: Lid
Laurens van Raaij, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers bv

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Dennis Hut, rol: Lid
Marco Buijsen, rol: Lid

Movares

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Mark Koningen, rol: Lid
Monique Wolfraad-Holland, rol: Lid
Wessel Arnold, rol: Lid

Netbeheer Nederland

Locatie: Den Haag, Anna van Buerenplein 3
Lars Paardekooper, rol: Lid

ProRail

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
André Dikkeschei, rol: Lid
Anita Zeemering, rol: Lid
David Elbers, rol: Lid
John Sandbrink, rol: Lid
Marloes Tjallema, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Erik Rutten, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland Dienst Beheer Infrastructuur

Locatie: Den Haag, Koningskade 40
Desmond du Parand, rol: Lid
Kees Bergen, rol: Lid
Taco Querens, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO Grote Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Dick Beentjes, rol: Lid
Jouke Bokma, rol: Lid
Rick van Vliet, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water Verkeer en Leefomgeving

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jasper Snippe, rol: Lid
Royal IHC

Royal IHC

Locatie: Sliedrecht, Industrieweg 30
Martijn van den Berg, rol: Lid

Siers Infraconsult B.V

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveld 22
Niels Hartogsveld, rol: Lid

Sweco Nederland B.V.

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Ivar Lafeber, rol: Lid
John Driessen, rol: Lid
Walter Apotheker, rol: Lid

Tauw bv

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Teun Nijenkamp, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Lid

Visser & Smit Hanab B.V.

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Lid

Vitens N.V.

Locatie: Zwolle, Oude Veerweg 1
Anne Immers, rol: Lid
Bernardien Tiehatten, rol: Lid

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Erwin Biersteker, rol: Student
Evelijn Martinius, rol: Student

Witteveen + Bos

Locatie: Deventer, Van Twickelostraat 2
Erwin Kempink, rol: Lid