Eerdere platformbijeenkomsten:

Op 6 december stond de laatste bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen in 2018 op het programma. Ongeveer 35 platformleden waren in de duinen van Scheveningen te gast op de schitterende productielocatie van Dunea.

De middag startte met Edith Boonsma, projectleider bij het COB, die een update gaf van Common ground voor ondergrondse infra. Na het raadplegen van kennisdragers tijdens brainstormsessies en (groeps)interviews richt het project zich nu op de uitwerking van de informatie en oplossingsrichtingen. Het doel is onderzoeksvragen te formuleren om de basis te leggen voor een onderzoeksprogramma. Er zal een rapport opgesteld worden, waarna een reviewronde zal plaatsvinden. Eind maart 2019 moet het eindproduct klaar zijn. Daarom staat op 12 april 2019 het Flexival in het teken van Common ground; iedereen is hierbij welkom. Daar zal de analyse gepresenteerd worden.

Kees van Rooijen (Dunea) heeft met zijn presentatie inzicht gegeven in de activiteiten van waterbedrijf Dunea en specifiek verteld over zijn werkzaamheden bij een reparatie van de slagader van Dunea, de tweede Bergambachtleiding (BAL2). In plaats van een integrale aanpak van projecten op een bepaalde locatie, zijn de activiteiten een integrale aanpak om te komen tot drinkwaterlevering. Bij die integrale aanpak komt veel overleg met de verschillende stakeholders kijken. Het informeren van direct-betrokkenen bij grondroerende activiteiten is hierbij essentieel. De oorzaak van de reparatie van de BAL2 benadrukt maar weer eens dat informatievoorziening, richtlijnen, vergunningen en handhaving noodzakelijk zijn in de kabel-en-leidingbranche.

Jarko van Bloois (LegalInfra) heeft vervolgens aangestipt waarom een juridisch kader van belang is in de zoektocht naar een goede samenwerking van de verschillende partijen in de branche. Voor samenwerking is begrip nodig, maar ook regie en het delen van informatie. De ideale regisseur moet hierbij niet alle touwtjes in handen houden; er moet ruimte zijn voor oplossingen die de partijen onderling aandragen. Er is consensus dat de regierol op de juiste plek is bij de gemeenten die lokaal de specialisten zijn. De gemeenten dienen hier echter wel handvatten voor te krijgen, waarbij LegalInfra zich tot doel heeft gesteld om bij te dragen aan het uitwerken van de handvatten.

Na de pauze heeft Sander van der Heijden, procesregisseur openbare ruimte van de gemeente Tilburg, een presentatie gegeven over de integrale aanpak van de vervangingsopgave die de gemeente heeft. De gemeente heeft zich tot doel gesteld om de binnenstad gereed te hebben voor de eenentwintigste eeuw. Dit betekent het vervangen van het gasnet, het ‘ontmazen’ en optimaliseren van het elektriciteitsnet en het optimaliseren van het ov‑net. Natuurlijk rekeninghoudend met de energietransitie en de klimaatadaptatie. Daarnaast moet Brabant Water het distributienet vernieuwen. Met recht een gezamenlijke opgave die vraagt om een gezamenlijke verkenning: toekomstgericht en flexibel. Het haalbaarheidsonderzoek is inmiddels afgerond, in januari 2019 wordt een beslissing genomen over het vervolg. De gezamenlijke verkenning heeft geleid tot waardevolle lessen die andere gemeenten kunnen helpen bij hun zoektocht naar een invulling van integrale projecten:

 • Met verhalen over problemen in de ondergrond kom je er niet meer.
 • Werk met een lonkend perspectief: er moet worden gedacht in kansen en het plan moet visueel worden gemaakt.
 • Stel de maatschappelijke kosten-batenanalyse daarbij centraal.
 • Neem de tijd.
 • Iedereen doet ertoe, intern en extern.
 • Een individueel probleem is een collectief probleem.

>> Download de agenda (pdf, 128 KB)
>> Download verslag (pdf, 360 KB)
>> Download presentatie Common ground (pdf, 1.4 MB)
>> Download presentatie Dunea (pdf, 5.8 MB)
>> Download presentatie LegalInfra (pdf, 2.9 MB)
>> Download presentatie gemeente Tilburg (pdf, 1.3 MB)

De derde bijeenkomst in 2018 (na de tweede tijdens het congres op 22 juni) vond plaats op 12 september. Innovatie stond centraal. De bijeenkomst startte met een update van het COB-project Common ground voor ondergrondse infra, een presentatie van John Driessen (Ipigs) over intelligent pigs voor afvalwaterpers- en drinkwaterleidingen en een presentatie van Han Beukers (BlindGuide) over het combineren van verschillende soorten bodeminformatie en het gebruik van augmented reality. Na een korte pauze gaf Christian Kivit (Evides) een presentatie gegeven over intelligente inspectiemethoden in de drinkwatersector, waarna Jan Kollen (Sweco) zijn ‘top en flops’ binnen een ingenieursbureau op het gebied van innovatie heeft gedeeld. Tot slot zijn de aanwezigen met elkaar aan de slag zijn gegaan bij de aanscherping van het innovatievraagstuk binnen de branche.
>> Programma (pdf, 61 KB)
>> Sfeerverslag (pdf, 180 KB)
>> Presentatie Ipigs (pdf, 920 KB)
>> Achtergronddocumenten Ipigs
>> Presentatie BlindGuide (pdf, 4.8 MB)
>> Presentatie Evides (pdf, 1.4 MB)
>> Overzicht Evides inspectietechnieken (pdf, 175 KB)
>> Presentatie innovatie Sweco (pdf, 590 KB)

De leden zijn op donderdag 1 maart voor de eerste keer in 2018 bij elkaar gekomen. Dit keer in de binnenstad van Amsterdam op een historische plek: Café De Sluyswacht. Er stonden interessante onderwerpen op het programma:

 • Zoals gebruikelijk is de eneregietransitie als onderwerp behandeld, dit keer vanuit het oogpunt van de gemeente Amsterdam. In de strategie ‘Naar een stad zonder aardgas’ heeft de gemeente Amsterdam zich opgeworpen om als regisseur te acteren, maar hoe denkt de gemeente deze rol in te vullen? Door de gemeente Amsterdam is geschetst welke ambitie men heeft en wat de ideeën en knelpunten zijn om de ambitie te verwezenlijken. Afhankelijk van de politieke partij wil men tussne 2030 en 2050 aardgasvrij zijn. Er is benadrukt dat samenwerking van het grootste belang is om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, samenwerking tussen publieke en private partijen. De gemeente voegt verschillende soorten informatie samen ter bepaling van wijken die aardgasvrij gemaakt moeten worden.
 • Al ruim een jaar is de CROW500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’, de richtlijn voor zorgvuldig grondroeren, van kracht. Een mooie gelegenheid om het eerste jaar te evalueren. Toezichthouder Agentschap Telecom, grondroerder Heijmans en Go-connectIT, vertelden dat er op verschillende manieren gewerkt wordt aan de reductie van graafschade. Er zijn al stappen gemaakt, maar elke spreker gaf ook aan dat er nog flinke stappen gezet kunnen worden, bijvoorbeeld op het vlak van cultuur en techniek/software. Als rode draag liep de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het reduceren van graafschade door alle presentaties.
 • Bij het project Common ground voor ondergrondse infra gaat het  over gezamenlijkheid en met name over het vinden van gezamenlijkheid in een versnipperde markt. Het project, voortvloeisel uit de prijsvraag Kennis en Innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond 2017 van het convenant Bodem en ondergrond 2016-2010, start in de komende periode met een verkenning van de knelpunten, de oplossingen, de toekomstige ontwikkelingen en welke invloed dit heeft op de ondergrondse netwerken.

>>Presentatie Aardgasvrije wijken in Amsterdam (pdf, 4.62 MB)
>>Presentatie Voorkomen graafschade (pdf, 1.16 MB)
>>Presentatie Gebruik KLIC-melding (pdf, 2.59 MB)
>> Presentatie Voorkomen graafschade door techniek (pdf, 1.45 MB)

Een nieuwe coördinator, de energietransitie, een blik op de toekomst en een strategie. Dat waren in het kort de onderwerpen voor de platformbijeenkomst op 17 november 2017.
>> Agenda van de bijeenkomst (pdf, 370 KB)

Gastheer Wim Boone van DNV-GL gaf een kijkje in de keuken van het bedrijf, waarna Jillis Raadschelders een algemeen beeld schetste van de energietransitie en de opgave waarvoor we staan, als branche en als samenleving. In de Energy Transition Outlook 2017 kijkt het bedrijf vooruit naar de toekomst van de energiesector waarbij het toekomstbeeld periodiek herijkt zal worden. Voor verschillende industrieën wordt aangegeven wat de energietransitie voor effect kan hebben.

Na de presentatie werd ingegaan op de impact van de energietransitie op de kabels-en-leidingenbranche. Het is belangrijk dat de bestaande infrastructuur aansluit op de infrastructuur voor duurzame energie. Bovendien is er flexibiliteit (lees: opslag) nodig voor het matchen van vraag en aanbod. Geen enkele infrastructuur kan het alleen; de partijen zullen elkaar nodig hebben. Dit zal zich hoogstwaarschijnlijk gaan uiten in koppelingen van verschillende infrastructuren.

Na een korte pauze werd het rapport van de pilot Mantelbuizenputconstructie kort besproken, waarbij de wens werd geuit om de situatie in Alphen aan den Rijn te monitoren en periodiek te bespreken. De aanwezigen hebben na afloop van de bijeenkomst een exemplaar van het rapport uitgereikt gekregen. Stanley Hunte heeft zich vervolgens voorgesteld als nieuwe platformcoördinator, waarbij hij de aanwezigen heeft gevraagd welk onderwerp zij graag terugzien in het platform. Koplopers waren hierbij de energietransitie, orde in de ondergrond, innovatie en het spreken van branchegenoten.

Tot slot werd er een nieuw initiatief met de platformleden besproken: een langetermijnvisie op kabels en leidingen. Het doel is een ‘integrale kennisanalyse’ te maken waarmee de verschillende belangen in de kabel-en-leidingsector in kaart worden gebracht*. Hoe kan er uiteindelijk voor gezorgd worden dat de branche klaar is voor de toekomst? De aanwezigen zijn positief over dit plan, maar zien wel enkele uitdagingen. In de komende maanden zal het initiatief in samenwerking met het netwerk verder worden ingevuld.

* Het COB dient het projectvoorstel ook in voor een prijsvraag van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020.

De platformbijeenkomst op woensdag 21 juni 2017 was extra bijzonder. Richard van Ravesteijn stond voor de laatste keer als coördinator voor de groep. Ook voorzitter Sjaak Verburg nam afscheid.

Het was tropische dag waarop het platform Kabels en leidingen bij elkaar kwam op de Bouwcampus in Delft voor een vol inhoudelijk programma. Sjaak Verburg opende de bijeenkomst met een toelichting op het vertrek van hem en Richard. Hij stelt de platformleden gerust: er is niets anders aan de hand dan dat de heren een stap terug doen om nieuwe mensen, met nieuw elan, het platform verder te laten uitbouwen.

Dan is het woord aan Henry Terlouw, beleidsmedewerker energietransitie Den Haag. Henry vertelt over de hoge ambities van de stad en de vraagstukken die daarbij aan de orde komen. Er ontstaat een levendige discussie waarbij de adviezen (ook tegenstrijdige…) in de rondte vliegen. Daarna volgt een presentatie van Richard over de resultaten van de Evaluatie mantelbuizenputconstructie, de pilot van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het rapport is bijna gereed. In Rotterdam wordt ook nagedacht over een mantelbuizenconstructie voor de Robert Fruinstraat. Jaap Peters vertelt wat de opgaven voor de gemeente Rotterdam zijn en welke plannen en ideeën ze hebben. Zijn verhaal is zo boeiend dat de platformleden vragen om in een later stadium terug te komen om resultaten te delen. Geert Roovers van Saxion Hogeschool en Ursula Backhausen van Hogeschool Utrecht gaan vervolgens in op hun zoektocht naar praktijkprojecten voor hun studenten. Meer informatie is te vinden op de website van HU.

Tot slot was er een borrel om afscheid te nemen van Richard en Sjaak. Richard stopt na tien jaar als coördinator van het platform Kabels en leidingen. Lopende zaken zal hij, zoals past bij Richard, nog afronden. Gelijk met hem stopt Sjaak Verburg na acht jaar als voorzitter. De heren blijven allebei als deelnemer betrokken bij het platform. Tijdens de borrel kregen ze mooie woorden van directeur Merten Hinsenveld en de platformleden.

Dinsdag 7 maart 2017 was het platform Kabels en leidingen te gast bij MWH Global in Delft. Een bijeenkomst met uiteenlopende onderwerpen, zoals een pilot voor programmatische aanpak van het beheer en onderhoud van kabels en leidingen en het sleufloos verwijderen van leidingen. Ook werd er nagedacht over de vraag: ‘Welke impact heeft de energietransitie op de kabel- en leidinginfrastructuur in Nederland?’ Dit gebeurde aan de hand van een presentatie over de betekenis van de energietransitie voor de ontwikkeling van het Rotterdamse haven- en industriegebied en haar kabels en leidingen. Een geslaagde middag die u niet had mogen missen, met veel discussie, kennisuitwisseling en nieuwe initiatieven én voor de aanwezigen een exemplaar van de verkenning Data delen in de kabel-en-leidingbranche.

Op woensdag 5 oktober 2016 was het platform Kabels en leidingen te gast bij Antea Group in Oosterhout. De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst onder meer kunnen ervaren wat een snelle beschikbaarheid van bodeminformatie voor hun werkzaamheden kan betekenen. Zie ook de website www.bdok.nl en het artikel ‘Werken in de ondergrond digitaal ondersteund‘ uit de Verdieping van januari jl.

Daarnaast werd er gesproken over kabel- en leidinginfrastructuur binnen grote bouwprojecten; de afstemming en kosten leveren nogal eens hoofdbrekens op. In de gemeente Leiden is dit bij het project Ontsluiting Bio Science Park voorkomen door het verleggen van kabels en leidingen onderdeel te maken van het D&C-contract. Voorwaarde om dit te doen is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en netbeheerders, in dit geval Dunea, Liander, Liandon en Nuon. De gemeente Leiden en Heijmans deelden de successen en gaven aanbevelingen voor het vervolg.
>> COB-initiatief Slimme aanpak kabels en leidingen

Vervolgens werden de deelnemers door Henk Werksma (COB) uit hun comfortzone getrokken door de wijze waarop de deelnemers van de Carrousel naar Meer-waarde met de ondergrond hebben gezocht. Het denken in belangen en personen en het als dier typeren van personen zette iedereen tot nadenken.

Deze onderwerpen, aangevuld met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van kabels en leidingen, werden bediscussieerd in een ontspanner sfeer. Iedereen deelde kennis en ervaring, en leerde van elkaar, wat leidde tot een geslaagde platformbijeenkomst.

Voor de platformbijeenkomst op 31 mei 2016 waren de leden te gast bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Daar hebben zij de mantelbuizenputconstructie kunnen zien, een project ook het COB bij betrokken is. De gemeente heeft het systeem als pilot ontwikkeld om kabels en leidingen gebundeld, veilig en bereikbaar ondergronds aan te brengen en te beheren. In COB-verband start er een evaluatie van deze pilot, met als doel inzicht te krijgen in de toepasbaarheid en mogelijke standaardisatie van het systeem. Verder hebben de platformleden gediscussieerd over een onderzoekslijn van het Lectoraat bodem en ondergrond van de hogeschool Saxion: assetmanagement van de ondergrond – samenwerking en sturing rondom ondergrondse infrastructuur. Hoe kan het kiezen van de juiste aanbestedingsstrategie bijdragen aan het verbeteren van boorprojecten? Met een aanwezigheid van zo’n vijfentwintig deelnemers kijkt het platform terug op een geslaagde bijeenkomst.

De eerste platformbijeenkomst van dit jaar vond 9 maart 2016 plaats op de Bouwcampus. De zaal zat bomvol platformleden die aan de hand van presentaties over diverse onderwerpen met elkaar in gesprek gingen:

 • Coördinator Richard van Ravesteijn ging in op de vernieuwing van de CROW-richtlijn Zorgvuldig grondroeren. Het onderwerp leeft erg bij de deelnemers en er werd dan ook uitgebreid over doorgesproken.
 • Moeten we de PAS 128, een Engelse norm voor detectie-onderzoek naar kabels en leidingen, ook in Nederland gaan toepassen? Dat was de vraag die Jurriaan ten Broek (GeoFox) poneerde op basis van een in samenwerking met de UT Twente uitgevoerd onderzoek. De platformleden werden uitgenodigd om in een koplopergroep hier verder over na te denken.
 • Peter van Mullekom (MWHGlobal) presenteerde de stand van zaken bij het project Data delen. Hij vroeg de deelnemers ook om mee te denken over het vervolg van het onderzoek.
 • De bovengrond ontmoet de ondergrond tijdens de expositie van het ABC Architectuurcentrum, die start op 18 juni aanstaande. Hoofdvraag: wat zit er in de grond wat van betekenis is voor boven de grond? Onder leiding van Edith Boonsma (COB) is nagedacht over het belang van die vraag voor architecten en ontwikkelaars.
 • Kabels en leidingen in, bij en rondom waterkeringen: een lastig onderwerp, waarbij de wet- en regelgeving niet altijd behulpzaam is. Erik Fiktorie (Movares) gaat samen met het COB en het waterschap Hollandse Delta de aanwezige kennis delen en kennismanco’s boven water zien te krijgen. Hij besprak met de platformleden hoe zij tegen dit onderwerp aankijken.
  >> Lees ook het artikel in de Verdieping

Een volle zaal en een vol programma dat niet alleen de gasten van de laatste kennis en informatie voorziet, maar ook de sprekers input geeft voor hun initiatieven en projecten. Gezamenlijke kennisontwikkeling noemen we dat bij het COB!

Bouwcampus (Foto: COB)

Dinsdag 22 september 2015 is het platform Kabels en leidingen op bezoek geweest op de Zuidas in Amsterdam. De deelnemers gingen met de inleidende sprekers in dialoog over de complexiteit van kabel-en-leidingvraagstukken en hoe die aangepakt (kunnen) worden. Er is op masterplanniveau gekeken naar de wijze van ontwikkelen van deelgebieden, de (on)zekerheden die hierbij spelen en de projectontwikkeling zelf. Een serieuze, maar ontspannen bijeenkomst die goede aanknopingspunten heeft opgeleverd voor nieuwe initiatieven.