Net als in voorgaande jaren heeft het COB-netwerk ook in 2023 allesbehalve stilgezeten. In het tunnelprogramma zijn weer veel projecten afgerond. Om het netwerk daarover te informeren, heeft het COB op donderdag 25 januari 2024 een Tunneldag gehouden. Naast deliverables van projecten uit 2023, zijn tijdens dit mini-congres ook nieuwe projecten gepresenteerd én er is vooruitgeblikt richting 2030.

In 2018 werd het eerste COB-tunnelprogramma afgetrapt en in de loop van 2025 wordt het tweede alweer afgerond. In al die jaren zijn in tientallen projecten al grote stappen gezet richting toekomstbestendige tunnels. We kunnen al iets sneller renoveren, iets beter beheren en iets toekomstbestendiger bouwen. Maar we zijn er nog niet.

Programma

Plenair

Tijdens de Tunneldag 2024 werden aanwezigen in een korte tijdreis meegenomen langs al die, sinds 2018 opgeleverde producten. Wat was ook alweer de reden van het ontstaan van het COB-tunnelprogramma in 2018, wat staat er op stapel voor 2024 en waar vinden we met elkaar dat het COB naartoe moet bewegen in het tunnelprogramma 2025 – 2030? 

Na deze plenaire tijdreis ging de groep uiteen in parallelle sessies. Verdeeld over vier zalen werden workshops gehouden over diverse COB-producten uit 2023 die doorlopen in 2024. In de verschillende interactieve sessies konden deelnemers meedenken over potentiële verbetering of doorontwikkeling van producten.

Parallelle sessies deel 1

Maatregelencatalogus circulaire tunnels
Plenaire ruimte
In het plenaire ochtenddeel werd versie 1.0 van de Maatregelencatalogus circulaire tunnels gelanceerd. Tijdens deze workshop is besproken hoe we de verzamelde maatregelen voor hergebruik van onderdelen common practise maken. 
>> Bekijk de presentatie (pdf, 697 KB)

Geleerde lessen openstelling Heinenoordtunnel
1e etage Bouwcampus
Naar aanleiding van de openstelling van de Heinenoordtunnel na sluiting in augustus zijn interviews gehouden met betrokkenen. Wat ging goed, wat kon beter, wat nooit meer, wat ontbrak? In deze workshop zijn de (veralgemeniseerde) geleerde lessen rondom de openstelling gedeeld. Deelnemers konden meedenken over bruikbare projectoverstijgende kennis en wat er mogelijk op systeemniveau moet worden aangepast.

Groeiboek Assetmanagement
2e etage CfPB/PAO
In het plenaire ochtenddeel werd versie 1.0 van het groeiboek Assetmanagement gelanceerd. Tijdens de workshop is de inhoud van het groeiboek toegelicht en samen besproken wat eraan ontbreekt. Wat kan worden toegevoegd aan het groeiboek om toe te groeien naar professioneel assetmanagement voor tunnels?

Werkwijzer monitoring boortunnels
1e etage Balkonzaal/COB
In 2023 heeft het COB-netwerk een Werkwijzer monitoring boortunnels opgesteld. In 2024 wordt de werkwijzer uitgewerkt voor een specifieke tunnel. Tijdens deze sessie gingen aanwezigen hier dieper op in. Wat betekent zo’n monitoring in de praktijk?
>> Bekijk de presentatie (pdf, 4MB)

Na een gezamenlijke lunch in de plenaire zaal ging de groep nogmaals uiteen voor interactieve sessies.  

Parallelle sessies deel 2

Tunnel klimaatproof
Plenaire ruimte
In 2023 is een verkenning gedaan naar de waarde van een tunnel in zijn omgeving. Klimaatverandering is een aspect hieruit dat aandacht vraagt. Want hoe maak je een tunnel klimaatproof? In deze workshop zijn de verkenning en onderzoek van Deltares toegelicht en deelnemers is gevraagd naar hun mening over welke rol het COB zou moeten pakken.
>> Bekijk de presentatie (pdf, 1 MB)

Verdiepend onderzoek tunnelopgave
1e etage Bouwcampus
In het plenaire ochtenddeel is de website gepresenteerd die hoort bij het Verdiepend onderzoek tunnelopgave. Wat komt er precies op ons af? Tijdens deze workshop is het model toegelicht en interactief besproken wat we met deze kennis en informatie gaan doen.

Groeiboek Renoveren
2e etage CfPB/PAO
Diverse COB-projecten hebben in 2023 input geleverd voor het groeiboek Renoveren, dat de renovatie-opgave behapbaarder moet maken. Updates van het groeiboek zijn gedeeld. Tevens is een longlist verdiepingsslagen en verbeterpunten voor het groeiboek gemaakt. In deze workshop is gezamenlijk gebrainstormd over wat aan deze lijst ontbreekt. 

Groeiboek Digitalisering
1e etage Balkonzaal/COB
In deze sessie zijn het groeiboek Digitalisering en de deliverable van het project Data voor de tunnelbeheerder toegelicht. De werkgroep van het groeiboek heeft op het netvlies welke informatie zij zou willen toevoegen aan het groeiboek in 2024. Deelnemers is gevraagd hierover mee te denken. 

Fishbowlsessie: op naar 2030

Na de subsessies volgde in de plenaire zaal een zogeheten fishbowlsessie. Onder leiding van een facilitator zijn op een leuke, interactieve manier, ideeën voor het Tunnelprogramma 2025-2030 geopperd, bijgeschaafd en gevormd. Aan het eind van deze sessie had het COB-tunnelteam aandachtspunten waarop ze haar focus kan leggen in het bepalen van het Tunnelprogramma 2025-2030.