Love is in the air! De voorbereidingen voor de Kennisarenadag 2023 zijn in volle gang en wat wordt het weer leuk! Op Valentijnsdag komt de kabels- en leidingensector bijeen op de KNVB-campus in Zeist.

Ook deze editie van de Kennisarenadag is zeker een aanrader, want er is weer veel te delen: er zijn drie kennisprojecten en drie vooronderzoeken klaar. Dat wil het COB vieren en alle deelnemers over bijpraten, laten zien en ervaren. In de komende weken wordt deze webpagina beetje bij beetje gevuld met meer informatie over de bijeenkomst. Ook de agenda zal t.z.t. hier worden bekendgemaakt. Aanmelden kan wel alvast via het aanmeldformulier.
>> Meld u hier aan voor de Kennisarenadag 2023

Tipje van de sluier… (scroll omlaag voor meer inhoud):

Fabels en feiten

Op de Kennisarenadag 2021 is het groeiboek fabels en feiten gelanceerd. Begrijpen of wet- en regelgeving voor belemmeringen zorgt of dat het gaat om een gebrek aan kennis, capaciteit of tijd. Dit groeiboek wordt veel geraadpleegd en dat is natuurlijk geweldig. Maar het kon beter. De inhoud is nu gecategoriseerd in twee ‘perspectieven’ (vanuit het proces en vanuit een rol), zodat bezoekers nu nog sneller bij de juiste fabels en feiten terechtkomen. Ook is er een animatie gemaakt om dit onderwerp breder onder de aandacht te brengen. Deze animatie wordt gelanceerd op de Kennisarenadag! Hier alvast een voorproefje:

Catalogus bundelingstechnieken

Projectleider Arjan Visser (Antea Group) toont vol trots de nieuwe catalogus. Geen vuistdik boek, maar een digitale omgeving, een groeiboek dus, waarin snel de juiste informatie gevonden kan worden. Het uitgangspunt was om gemeenten, netbeheerders, ondergrondse bouwers en andere betrokken partijen nader kennis laten maken met bundelingstechnieken en de voor- en nadelen daarvan. Is dat gelukt? Zijn er meer voor- dan nadelen? Wie is voor wie is tegen, waar zitten de haken en ogen? Dit groeiboek helpt na te gaan in hoeverre (welke van) de bundelingsmethoden geschikt zijn in welke situatie.

Ondergrondse infra en de omgevingswet

Gemeenten werken aan omgevingsvisies en -plannen. Hoe zorg je er voor dat kabels en leidingen met hun inpassingsvraagstukken over aanleg, het zorgvuldig beheren, de besluitvorming en de integraliteit hierin worden meegenomen en wel op zo’n manier dat we daar profijt van hebben in de toekomst? Samen met een team van experts en ervaringsdeskundigen heeft projectleider Petra Mesken (Stantec) handvatten geschreven over hoe je dat nu een beetje handig doet. Zij vertelt daar meer over op 14 februari en deelt uiteraard haar eindrapportage!

Stimuleringsmodel voor samenwerking; de Samenwerkwijzer!

Bij eigenaren en beheerders van civiele constructies, kabels en leidingen én de bodem groeit het besef dat het afzonderlijk uitvoeren van de maatschappelijke opgaven niet lukt binnen de kaders van beschikbare ruimte, uitvoeringscapaciteit en financiële middelen. Niet alle organisaties zijn in samenwerking even ver, maar hulp is onderweg! De samenwerkwijzer is een instrument dat gaat helpen om de mogelijkheden voor samenwerking in kaart te brengen. De bevindingen worden gekoppeld aan een bibliotheek vol praktische instrumenten die kunnen helpen om écht samen te gaan werken. Afhankelijk van hoe volwassen de samenwerking is, wordt de branche stapsgewijs gestimuleerd en begeleid in multidisciplinair programmeren, ontwerpen en uitvoeren. Het klinkt hoog-over, maar het team dat onder leiding van Sjoerd Loeffen (Masters In Lean) dit instrument heeft ontwikkeld, is het gelukt praktische handvatten te geven. En er is meer te vertellen, dus komt allen.

Verduurzaming van de kabels-en-leidingenbranche

Nederland verduurzaamt en ook de kabels-en-leidingenbranche wil en kan hieraan een bijdrage leveren. Er is nog veel winst te behalen in emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. De sector zoekt naarstig naar verduurzamende maatregelen, maar versnippering van de branche bemoeilijkt deze zoektocht. In dit COB-vooronderzoek is gekeken of en hoe een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen de branche kan helpen. Projectleider Nicole Poort nodigt u persoonlijk uit:

Samen digitaal 

Vanwege de energietransitie, vervangingsopgave, klimaatadaptatie enzovoorts worden er de komende jaren ontzettend veel werkzaamheden verricht in de ondergrond (zie stimuleringsmodel voor samenwerking). Om koppelkansen te kunnen benutten en om de werkzaamheden in een logische volgorde uit te kunnen voeren, is het van belang dat stakeholders van elkaar weten waar de ondergrond opengaat. Om die reden willen we uitwisseling van gegevens over plannen en planvoornemens tussen partijen op gang brengen. Daarbij willen we uitgaan van het data-bij-de-bron principe waarbij partijen kunnen werken in één digitale waarheid. Zou dat kunnen? Rudi Zoet (GOconnectIT) heeft het afgelopen jaar gekeken naar de bruikbaarheid van de FAIR-aanpak, want we kunnen vast verklappen: het kan! Er zijn (en worden) hubs gestart en er is een overkoepelende community. Op 14 februari gaat een digitale omgeving in de lucht waar je kennis en kennissen kunt vinden.  We vertellen er alles over!

Proefsleuvendatabase 

We hoeven jullie niet te vertellen dat voor praktijkprojecten heel veel proefsleuven worden gegraven. Naast dat deze voor het project zelf worden gebruikt, wordt er vervolgens weinig mee gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ontsluiten en (her)gebruik van deze informatie? Met deze vraag is Rob van Son (TerraCarta) september 2022 op pad gestuurd. Op de Kennisarenadag presenteert hij de bevindingen van zijn onderzoek en kan hij de vraag beantwoorden; Is de branche tegen of vóór een proefsleuvendatabase, en wat zijn de redenen of voorwaarden? Zoals het er nu naar uitziet, krijgen we zelfs een Mock-up gepresenteerd. Heeft ú een mening over dit onderwerp? Juist dan bent u van harte welkom. 

4D-bouwenvelop

Door ruimtetekort wint de ondergrond terrein. Maar bovengrond en ondergrond worden vaak los van elkaar beschouwd. Wilt u weten hoe dat anders kan? Gaat u mee van 2D naar 3D en vervolgens naar 4D? Vanuit het project 4D-bouwenvelop zijn vier instrumenten ontwikkeld om grip te krijgen op de ontwerpopgave binnen de planvorming van binnenstedelijke verdichting. Tool A richt zich op het inventariseren van de benodigde functies en het bepalen van een passende ruimtelijke strategie. De mate van waardecreatie kan verkend worden met tool B. Met tool C kunnen de functies spelenderwijs samengebracht worden in een globaal ontwerp. Een meer gedetailleerd ontwerp zou gemaakt kunnen wordenmet een parametrische ontwerpmodel: tool D biedt hiervoor een raamwerk.