Archief platform BO

Eerdere platformbijeenkomsten

Platformbijeenkomst Leren programmeren

Op 25 november 2021 hebben de platforms Tunnels en veiligheid en Beheer en onderhoud gezamenlijk de sessie ‘Leren programmeren’ gehouden. De tunnelrenovatieopgave is enorm en vraagt om een andere manier van aanbesteden, voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en beheren. Helpt u mee de aanpak van tunnelrenovaties succesvol in te richten? Wat is dat eigenlijk, programmeren? Wat is het verschil tussen een bundeling van tunnelprojecten en het hebben van programmadoelstellingen? Wat is het effect van programmeren op je aanbestedingsstrategie? En wat betekent het voor de uitvoering? Het doel van deze bijeenkomst was om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De bijeenkomst begon met de overwegingen, vragen en ervaringen van het Programma tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ en WNZ), de Aanpak wegtunnels Amsterdam (AWA) en het team Heinenoordtunnel. Vervolgens was er een carrousel met drie ronden waarin bezoekers telkens konden kiezen uit acht thema’s. Hierna volgde een terugkoppeling van de verdiepende rondes.

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november, waarvan deze platformbijeenkomst onderdeel uitmaakte, toch worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen.

>> Bekijk de agenda (pdf, 130 kb)
>> Bekijk COB-congres 2021…maar dan anders

Logistiek bij renovatie- en onderhoudsprojecten

Tijdens een verkenning van het thema ‘Logistiek bij renovatie en onderhoud’ op 23 september 2021 bij Lijm & Cultuur in Delft zijn best practices bekeken, ervaringen uitgewisseld en hebben de platformleden besproken welke knelpunten zij zien. Bij tunnelrenovaties staat alles onder hoge tijdsdruk. Het inrichten van degelijk logistiek management is dus een eerste vereiste. Een grote gemene deler van tunnelrenovaties is dat (complexe) werkzaamheden vaak dienen te worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder. De vereiste doorstroming sluit langdurige tunnel- en onderhoudssluitingen uit.

Vanuit de markt klinkt steeds vaker de wens om renovaties in te richten als plant-stops in de industrie of als logistieke processen in een wereldhaven. Maar wat betekent dat eigenlijk, hoe gaat het er daar aan toe? Antwoord op deze vragen werd gegeven tijdens het plenaire deel van deze platformbijeenkomst. Jo Kern (Sitech/UGS, het voormalige DSM) en Paul Kleyn (Amsterdam Metro en Tram) vertelden over de logistiek in hun praktijk, de organisatie van renovatieprojecten en het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van veilig onderhoud. Ze namen platformleden mee in de technische uitdagingen en bijhorende aanpak en oplossingen. De ruim dertig leden van de platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid kregen aansluitend de ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

Na de presentaties zijn de fysiek aanwezige deelnemers geïnspireerd aan de slag gegaan om de zojuist opgedane kennis te vertalen naar de wereld van tunnelrenovaties. In deze actieve workshop wordt nagedacht over ’tijd versus complexiteit’ en ’technische en organisatorische mogelijkheden’.

Als vanouds hebben de deelnemers na afloop nog wat bijgepraat, onder het genot van een hapje en een drankje. De platform-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp waren het eens; er moet zeker een vervolg aan dit onderwerp worden gegeven
> Bekijk de agenda (pdf, 133 kb)
> Bekijk hier de presentatie van Paul Kleyn (pdf, 785kb)
> Bekijk hier de presentatie van Jo Kern (pdf, 2mb)

Informatieoverdracht tussen project en beheerder

Op dinsdag 22 juni 2021 stond er een bijzondere bijeenkomst gepland voor het platform. De strandclub Bida Baai in Wassenaar was afgehuurd, waardoor de leden eindelijk weer eens fysiek bij elkaar konden komen! Voor wie niet kon, wilde of mocht, was er een livestream om de presentaties te volgen. Aan de interactieve subsessies konden alleen de gasten ter plekke meedoen.

De bijeenkomst stond in het teken van informatieoverdracht tussen project en beheerder. Van beide kanten liggen er uitdagingen: bij een renovatie gaat het om de overdracht van beheerder naar marktpartij en na afloop van het renovatieproject (of bij de oplevering van een nieuwbouwproject) moet er juist informatie van de marktpartij naar de beheerder. Tijdens de bijeenkomst ging platformcoördinator Hans Janssens in gesprek met ervaringsdeskundigen van de Ketheltunnel, Maastunnel, Victory Boogie Woogietunnel (Rotterdamsebaan) en de Rottemerentunnel (A16 Rotterdam). Wat zijn volgens hen de do’s en don’ts? Hoe kunnen informatieprocessen verbeterd worden? Wat is er nodig?

>> Bekijk agenda (pdf, 360 KB)

Renoveren met de winkel open

Op 16 maart 2021 stond de digitale bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud en het platform Tunnels en veiligheid in het teken van het thema ‘Renoveren met de winkel open’. Dit vraagt om goede samenwerking, logistieke afstemming, heldere afspraken, flexibiliteit en korte communicatielijnen.

Tijdens de bijeenkomst stonden de lessen uit het programma VIT2 van Rijkswaterstaat centraal. Negentig online deelnemers doorliepen het programma onder leiding van platformcoördinatoren Arjan Tromp en Tom van Tintelen. In de studio sprak Johan Naber sprak namens Rijkswaterstaat over de doelen en over hoe de aanpak heeft uitgepakt. Jan Holsteijn en Rob Riemens vertelden namens de combinatie Croon Siemens over de uitvoering, techniek en logistiek. Stefan Kurvers (Dynniq) sloot digitaal aan en ging in op de industriële automatisering.

Tussen de presentaties door werden via Mentimeter vragen beantwoord, zoals ‘op welke onderwerpen uit de presentatie zou u in COB-verband dieper willen ingaan?’. Ook konden de deelnemers via de chat vragen indienen. Volgens Arjan Tromp werden met name testen, logistiek, de rol van de beheerder en cybersecurity bij renovatie, veel genoemd. Daarnaast concludeerde hij dat VIT ook lijkt te staan voor ‘Vaak Intensief Tafelen’.

>> Presentatie overall (pdf, 670 KB)
>> Presentatie VIT2 – algemeen (pdf, 1 MB)
>> Presentatie VIT2 – TTI (pdf, 2 MB)
>> Presentatie VIT2 – IA (pdf, 2 MB)

Duurzaamheid in relatie tot het beheren en onderhouden van tunnels

Deze digitale bijeenkomst op 20 januari 2021 was een gezamenlijke bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud en het platform Duurzaamheid. Ook de leden van het platform Tunnels en veiligheid waren uitgenodigd.

Het onderwerp duurzaamheid stond deze ochtend centraal, omdat de leden van het platform hadden aangegeven meer te willen weten over duurzaamheid in relatie tot het beheren en onderhouden van tunnels. Er is onder meer teruggeblikt op dat wat het platform Duurzaamheid in 2020 heeft bereikt. Ook zijn de platformleden geïnformeerd over de plannen voor 2021 op het gebied van circulariteit. Een interactief gedeelte was ook onderdeel zijn van deze gezamenlijke platformbijeenkomst.
>> Bekijk agenda (pdf, 100 KB)
>> Bekijk presentatie platform Beheer en onderhoud (pdf, 1.4 MB)
>> Bekijk presentatie platform Duurzaamheid (pdf, 5.2 MB)

Beheren en onderhouden van software en ICT-gestuurde systemen

De platformbijeenkomst op woensdagmiddag 7 oktober 2020 stond in het teken van het beheren en onderhouden van software en ICT-gestuurde systemen.

Vraagstukken als cybersecurity, configuratiemanagement en softwarebeheer zorgen voor extra complexiteit bij beheerorganisaties. Dit betreft zowel inhoudelijke vraagstukken (hebben we de juiste kennis is huis?) als organisatorische (welke competenties en ontwikkeling van de beheerorganisatie zijn nodig?). Daarnaast vergt het ook een andere inzet van gereedschappen en hulpmiddelen, al dan niet gekoppeld aan bestaande systemen. Dit was dan ook de link met de reeds gehouden webinars over digitale hulpmiddelen in de beheerfase.

>> Download presentatie algemeen (pdf, 1.3 MB)
>> Download presentatie Frans Lambregts – Lifecyclemanagement tunnels en tunnelsoftware (pdf, 1.7 MB)
>> Download presentatie Johannes Braams – Tunnels en cybersecurity (pdf, 820 KB)

Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels

Voor de platformbijeenkomst op 12 juni 2020 heeft het platform Beheer en onderhoud samengewerkt met het platform Tunnels en veiligheid en het KPT. Het onderwerp was ‘Smart mobility in relatie tot aanleg, onderhoud en beheer van tunnels’.

Twee prominente sprekers stonden op het programma:

 • Carlo van der Weijer, TU/e
  Schieten we straks met een hyperloop onder het maaiveld door? Gaan we nóg meer met de auto? Gaat de gouwe ouwe fiets het alsnog winnen? Vliegen we straks met drones van A naar B? Hoe krijgen we al het voedsel en koopwaar bij mensen? Carlo van de Weijer probeert in zijn betoog over de toekomst van mobiliteit zin en onzin van elkaar te scheiden en te vertalen naar implicaties voor het ondergronds ruimtegebruik.
 • Arie Bleijenberg, TNO
  Civiele infrastructuur is ons grootste publieke vermogen! Hoe groot is de aankomende vervangingsopgave van onze kunstwerken? Wanneer komt de piek? Hoe brengen we het management van deze assets op een hoger plan? Arie Bleijenberg van TNO deelt in hink-stap-sprong feiten en zijn visie.

Vanuit de studio hoort en ziet u niet alleen de presentaties, maar gaan COB-coördinatoren Hans Janssens en Arjan Tromp met de heren in gesprek, waarbij u vragen kunt stellen, bijvoorbeeld via de chatbox. Die vragen neemt KPT-coördinator Ben van den Horn mee in het studiogesprek.

De bijeenkomst is onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.

Gezamenlijke platformbijeenkomst op 12 juni 2020. (Foto’s: COB)

Digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase 2020

Op dinsdag 19 mei 2020 om 11.00 uur vond het vervolg plaats van de sessie over digitale gereedschappen, zie hieronder.

Deze tweede sessie startte met met een demonstratie. Voor de eerste Heinenoordtunnel heeft Jan Verbrugge een koppeling tussen BIM, Merdian, Kerngis en live data laten ontwikkelen. Deze ontwikkeling deelde hij met de platformleden. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar aan de slag met alle vragen en opmerkingen om samen de wensen en behoeften beter in kaart te brengen. Aan de hand van vragen en stellingen werden de deelnemers actief betrokken om zo, ondanks de beperkingen maar met de mogelijkheden van online samenkomen, een eerste inventarisatie te doen.

>> Terugkijken op YouTube

Online bijeenkomst

De eerste online platformbijeenkomst vond plaats op woensdag 22 april 2020. Dat vergde wat energie, maar de sprekers hebben zich goed aangepast en met 60 deelnemers was de bijeenkomst buitengewoon goed ‘bezocht’.

De sessie stond in het teken van digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase. Vorig jaar zijn de platformleden door Siemens, Infranea en Movares meegenomen in de mogelijkheden van de digitale tweeling, augmented en virtual reality, virtual OTO en 3D BIM. Dit jaar vertelden Celeste Martens (Croonwolter&dros), Franc Fouchier (Soltegro) en Patrick Beekman (Ultimo) hoe 3D BIM, onderhoudsmanagementsystemen en visualisaties ingezet kunnen worden voor het beheer en onderhoud van tunnels. Via de chatbox konden de deelnemers vragen stellen aan de sprekers en discussiepunten inbrengen.

>> Download agenda (pdf, 173 kB)
>> Terugkijken op YouTube

Waarde van ondergronds bouwen

De bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud op donderdag 14 november 2019 stond in het teken van Waarde. Omdat waarde ook voor het platform Meerwaarde ondergrond belangrijk is, werden ook de leden van dat platform uitgenodigd.

Ondergronds bouwen in het algemeen en tunnels in het bijzonder, leveren een bijdrage aan de waarde van een stad, gebied, netwerk en/of omgeving. Die waarde wordt tijdens de voorbereiding van een project in kaart gebracht. De kosten worden afgezet tegen de baten en mede op basis hiervan wordt wel of niet voor een ondergrondse oplossing gekozen.
Vaak wordt aangenomen dat alleen bij hoge grondprijzen en meervoudig ruimtegebruik ondergronds bouwen economisch rendeert. Achteraf blijkt echter vaak dat de ondergrondse mogelijkheden (maatschappelijke) waarde toevoegen aan de bovengrond, die voorafgaand aan het project niet is erkend. Mede door dit gebrekkige zicht op de baten wordt de instandhouding van ondergrondse objecten al snel gezien als “hoge kosten”. Voor tunnelbeheerders is het daarom van belang dat in de exploitatiefase niet alleen de kosten, maar ook de baten expliciet inzichtelijk zijn. Daarmee wordt het mogelijk om in de exploitatiefase een gefundeerde discussie te voeren over wat nodig is, wat dat oplevert (waarde) en wat dat mag kosten.

Binnen het platform Meerwaarde ondergrond is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de waarde van ondergronds bouwen, met name van tunnels en parkeergarages. De resultaten werden, samen met een nadere invulling door het Centraal Planbureau, aan de platformleden wordt gepresenteerd. Op de bijeenkomst gingen de leden van de twee platforms hier met elkaar over in gesprek.

>> Download agenda (pdf, 825 kB)
>> Download presentaties (pdf, 3 MB)

Digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase 2019

Alweer een interactieve sessie op locatie! De bijeenkomst op 26 juni 2019 stond in het teken van digitale gereedschappen in de beheer-en-onderhoudsfase, zoals augmented en virtual reality en 3D-BIM.

Er werden praktijkcases toegelicht door Siemens, Infranea en Movares. Aan de hand van een aantal opstellingen hebben de platformleden gezien en ervaren wat de ‘digitale tweeling’ is en wat daarmee kan. Ondertussen gingen ze in gesprek over de betekenis voor de beheer-en-onderhoudsfase van tunnels: Wat moeten we nog organiseren? Wat zouden de eerste stappen kunnen zijn? Welke kansen zien we en welke belemmeringen hebben we nog op te lossen?

Bezoek Maastunnel Rotterdam

Het platform kwam in 2019 voor het eerst weer bijeen op 21 maart 2019. De platformdeelnemers brachten een bezoek aan de Maastunnel in Rotterdam.

Er was een uitgebreide rondleiding van twee uur door een tunnelbuis van de Rotterdamse Maastunnel, die momenteel onder handen genomen wordt. Onderdeel van deze rondgang was een toelichting op de successen en uitdagingen bij de renovatie en restauratie. Daarnaast gaf Mello Lindner, assetmanager Maastunnelcomplex, een presentatie over het beheer en onderhoud, vroeger en nu. Aansluitend was er een lezing waarin Jeroen Schrijver en Joost Meijer van de gemeente Amsterdam hun verhaal vertelden over BAT: beheerder aan tafel. Hoe dichten zij de kloof tussen project en beheer? Een interessant onderwerp met een raakvlak naar de werkgroep ‘Van realisatie naar exploitatie’ die momenteel bezig is maatregelen te ontwikkelen om deze kloof te verkleinen.

>> Bekijk agenda (pdf, 193 KB)
>> Download presentatie gemeente Amsterdam (pdf, 4 MB)

Voor de platformbijeenkomst op 11 december 2018 was er weer een praktijkbezoek geregeld! De deelnemers gingen naar de Rotterdamsebaan waar de tunnelboormachine het einde van de tweede en laatst tunnelbuis nadert. Projectdirecteur Paul Janssen gaf een toelichting op het project en een rondleiding over het werkterrein. Daarna volgden er twee presentaties over andere onderwerpen. Gijs Peters en Pascal Kieboom (Strukton) vertelden samen met Erik Heil (Centric) over de ontwikkeling van digitale gereedschappen binnen instandhoudingscontracten. Paulette Dicker (DON Bureau) ging in op datagedreven assetmanagement. In samenwerking met opdrachtgevers, marktpartijen en ingenieursbureau’s is een white paper opgesteld met overwegingen en toekomstbeelden met betrekking tot de toepassing van (big) data en kunstmatige intelligentie binnen de civiele infrastructuur.
>> Bekijk agenda (pdf, 140 KB)
>> Download presentatie ‘Augmented assisted assetmanagement’ (pdf, 630 KB)
>> Download presentatie ‘Datagedreven assetmanagement’ (pdf, 4.8 MB)
>> Naar white paper (big) Data savvy in de civiele infrastructuur

(Foto: COB)

Op 5 september 2018 was er een geslaagde platformbijeenkomst. Hans Janssens heeft zichzelf en zijn visie op beheer en onderhoud geïntroduceerd als nieuwe platformcoördinator. De onderstaande onderwerpen zijn aan de orde gekomen.

 • Realisatie versus exploitatie
  De werkgroep ‘Schutting’ praatte u bij over hun nadere uitwerking van de nog steeds aanwezige kloof tussen de werelden van projecten en beheer. Wat zijn de technische, organisatorisch- en culturele oorzaken? Maar belangrijker nog: hoe kunnen we de afstand tussen deze werelden verder verkleinen en meer gebruikmaken van elkaars expertises? De platformleden gingen in vier groepen uit elkaar om te bepalen of en in welke vorm een nadere uitwerking vanuit het COB wenselijk is.
 • Virtualisatie en modelleringen in de beheerfase
  3D, 4D, 5D modellen, virtualisaties, simulaties, visualisaties, faalkansanalyses, risicomodellen en ander modelleringen: technologieën die in de realisatiefase veelvuldig worden toegepast, maar bij de overdracht naar de beheerfase niet altijd gecontinueerd worden. Is dat terecht? Laten we hier mogelijkheden liggen? Het COB-netwerk denkt van wel. De platformleden gingen in discussie om vast te stellen hoe moderne modelleringstechnieken in de beheerfase kunnen helpen. Wat is daarvoor nodig vanuit de markt en aan de zijde van de asseteigenaar?
 • Looptijd van instandhoudingscontracten
  Zo divers als het areaal is, zo divers zijn ook de instandhoudingscontracten. Niet alleen qua scope en eisen, maar zeker ook qua looptijd. Opdrachtgevers kiezen soms voor kortlopende contracten van 3 tot 5 jaar en regelmatig voor langlopende contracten van 7 tot 15 of soms zelfs 25 jaar. Wat zijn de voors en tegens? Wat zijn de argumenten voor een bepaalde keuze? Is de scope en gestelde eisen (inhoud en proces) daar voldoende op afgestemd? Zijn keuzes bewust gemaakt en worden resultaten voldoende geëvalueerd? Is er behoefte aan ‘standaard’ looptijden vanuit beheerders en marktpartijen? De platformleden bespraken hoe markt en asseteigenaren onderbouwd kunnen kiezen voor de juiste looptijd.
 • Een nieuwe coördinator Beheer en onderhoud
  Dit was de eerste bijeenkomst voor de nieuwe coördinator Hans Janssens. Hans heeft zich voorgesteld en zijn visie op beheer en onderhoud met u gedeeld. Graag hoorde hij ook de uitdagingen van de platformleden aan ten aanzien van beheer en onderhoud voor de toekomst. Samen met de leden zal Hans, op een interactieve wijze, de agenda voor de komende tijd bepalen.

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden bij Rijkswaterstaat in Utrecht van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

Hieronder kunt u de gehouden presentaties downloaden:
>>Download agenda bijeenkomst 5 september 2018 (pdf 308 kB)
>>Download verslag bijeenkomst (pdf 797 kB)
>>Download presentatie Hans Janssens (pdf 2.434 kB)
>>Download presentatie Ton van Gageldonk – Schutting tussen projecten en onderhoud (pdf 3.455 kB)
>>Download presentatie Jan Parmentier en Teun Gosselink – Looptijd instandhoudingscontracten (pdf 4.536 kB)
>>Download presentatie Hans Janssens – Visualistie en modelleringen in de beheerfase (pdf 337 kB)

Bent u actief binnen wegtunnels, spoortunnels of andere ondergrondse bouwwerken en heeft u interesse om u aan te sluiten bij het platform? Neem dan contact op met Hans via hans.janssens@cob.nl of 085 4862 410.

Op 22 maart 2018 zijn de platformleden in de ochtend naar Fokker Techniek in Woensdrecht geweest (Aviolandalaan 31, 4631 RP Hoogerheide). Voor verschillende luchtvaartmaatschappijen worden op deze locatie vliegtuigen onderhouden of omgebouwd/’gerenoveerd’. De leden kregen een kijkje achter de schermen. Tijdens de laatste platformbijeenkomst hebben de leden vragen geformuleerd voor het bezoek. Deze vragen zijn vooraf doorgestuurd naar Fokker zodat ze zich konden voorbereiden.
>>Verslag bijeenkomst Fokker 22 maart 2018 (pdf 412 kB)
>>Presentatie Fokker Edwin Poldermans (Pdf 1,07 MB)
>>Presentatie Fokker Jack Snepvangers (Pdf 6,06 MB)
>>Presentatie Fokker COB (Pdf 686 kB)

Op donderdag 22 februari 2018 organiseerde het platform Beheer en onderhoud een minisymposium over lekkages in tunnels. De aanleiding was het verschijnen van twee nieuwe publicaties: een vervolg op het rapport Lekkage in tunnels van Leo Leeuw (deskundige op het gebied van injectietechnieken) en een handreiking voor beheerders. De rapporten van Leo Leeuw bieden praktische informatie over methoden die gebruikt worden om een lek te dichten. De handreiking is samengesteld door een werkgroep van het COB. Hierin wordt de procesmatige aanpak van een lekkages beschreven, van constatering tot oplossing.

Tijdens de bijeenkomst zijn de publicaties toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Leo Leeuw gaf een presentatie over de mogelijke oorzaken en verschillende herstelmaatregelen van lekkage in tunnels. Arie Bras, directeur van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, vertelde over de stappen die hij heeft genomen om tot een beheerste situatie te komen bij de lekkage in de Kiltunnel. Gezien de grote interesse vanuit de civiele techniek, zal dit vakgebied ook bij volgende bijeenkomsten van het COB-platform regelmatig aandacht krijgen.

Op het symposium was ook aandacht voor het tunnelprogramma van het COB-netwerk. Waar de publicaties aandacht besteden aan het repareren en beheersen van tunnellekkages, richt het tunnelprogramma zich op preventie. In de ontwikkellijn ‘Civiel anders (ver)bouwen’ is expliciet aandacht voor constructieve faalmechanismen en voorspellend onderhoud.

Tijdens het symposium zijn de publicaties aan alle deelnemers in drukvorm uitgereikt. De rapporten worden niet nagezonden en zijn ook niet te bestellen. Wel zijn ze gratis te downloaden.
>> Meer informatie en downloads

Grote datasets, onverwachte (causale?) verbanden, slimmer onderhoud? Dat onderzochten de platformleden tijdens de bijeenkomst op 7 december 2017. Dankzij moderne technieken weten we (realtime!) veel van onze tunnelsystemen, maar die kennis zit verstopt in verschillende datasets. Door gegevens slim te combineren, wordt de huidige conditie van een systeem en zijn onderhoudsbehoefte in beeld gebracht. In welke mate draagt dat dan bij aan effectief en efficiënt tunnelonderhoud? Op 7 december gingen de platformleden hier dieper op in aan de hand van praktische voorbeelden en een doorkijk naar de toekomst.
>> Download agenda (pdf, 370 KB)

InTraffic gaf een presentatie over de manier waarop big data zijn intrede doet in de wereld van beheer en onderhoud. Een boeiende ontwikkeling daarin is het zogeheten retrofitten van sensoren op ‘oude’ machines en installaties om de nieuwe analysemethoden op los te laten. In de discussie na de presentatie bleek dat de platformleden zeer geïnteresseerd zijn in data die een tunnel genereert tijdens bedrijf. Hier ontstaat een spanningsveld, omdat het delen van die data ook risico’s met zich meebrengt. Een kleine werkgroep met geïnteresseerden zal hier verder mee aan de slag gaan. Het doel wordt om in beeld te brengen welke data nu echt relevant is, en onder welke omstandigheden die dan gedeeld kan worden.

Tijdens de bijeenkomst is ook gekeken naar de thema’s voor 2018. De thema’s uit 2017 zijn niet allemaal afgerond en die gaan dan ook mee naar 2018. Daarnaast zijn er een tal onderwerpen bijgekomen. Hieronder staan de onderwerpen kort genoemd:

 1. Wat zijn de exploitatiekosten van een tunnel?
 2. Voorspellend onderhoud.
 3. Realisatie beter laten aansluiten op exploitatie.
 4. Welke areaalinformatie heb je nodig voor beheer en onderhoud?
 5. Wat zijn de onkosten in beheer door ongunstig ontwerp?
 6. PGO-gerichte aanvulling op de NEN2767.
 7. Hoe sluit BIM aan op beheer? Sluit het aan op een onderhouds- en/of beheermanagementsysteem?
 8. Standaardisatie van bouwdelen.
 9. Netwerkplanning/objectplanning/bouwdeelplanning.

Deze thema’s worden verwerkt tot een plan voor 2018 dat in januari gedistribueerd wordt.
>> Download complete verslag (pdf, 269 KB)

De platformleden zijn op 14 september 2017 bijeengekomen voor een sessie over ‘de schutting tussen projectrealisatie en –exploitatie’. De beleving is dat er gedurende de bouw of renovatie van een tunnel soms keuzes worden gemaakt die niet goed aansluiten op de onderhoudsfase. Dat geeft naast ergernis, in specifieke gevallen ook meer kosten, minder beschikbaarheid, lagere betrouwbaarheid, etc. Vanuit hun eigen achtergrond hebben Ton van Gageldonk (Engie), Peter Overduin (Movares) en Jacco van der Worp (Van der Worp Infra Consult) een presentatie gegeven over de impact, de oorzaak en het gevolg van dit fenomeen. Een kleinere comité zal gaan onderzoeken hoe de schutting omgetrokken kan worden. Tot slot was er tijdens de bijeenkomst ook aandacht voor de langetermijnvisie op tunnels die momenteel door het COB-netwerk wordt uitgewerkt.
>>Download agenda (pdf, 356 kB)

Op 26 juni 2017 was het platform Beheer en onderhoud te gast bij het Universitair Medisch Centrum (UMC) en het calamiteitenhospitaal in Utrecht. De deelnemers kregen een kijkje in het beheer en onderhoud van het ziekenhuis. Het was indrukwekkend om te zien wat er allemaal nodig is om de functionaliteit in stand te houden. Het calamiteitenhospitaal is een ‘slapend hospitaal’ dat binnen een half uur operationeel kan worden voor 200 bedden, inclusief operatiekamer en bijbehorende faciliteiten. Een leuke en inspirerende bijeenkomst met mooie inzichten in beheer en onderhoud bij de ziekenhuisbranche.

De platformbijeenkomst op donderdag 29 september 2016 stond in het teken van de toekomstvisie op tunnels. Er zijn vier denkrichtingen geformuleerd die de toekomstvisie kunnen bepalen: wat hebben die scenario’s voor consequenties voor tunnelbeheer en -onderhoud? De deelnemers hebben vanuit hun kennis en expertise meegedacht en bouwstenen aangedragen voor een langetermijnvisie op beheer en onderhoud.
>> Download presentatie over toekomstvisie op tunnels (pdf, 460 KB)

Dinsdag 21 juni 2016 kwamen de platformleden bij elkaar voor een sessie over informatiemanagement: uitgangspunten, organisatie en werkwijze om continu over actuele en juiste gegevens van assets te beschikken. Ad Rabenort (Covalent), Wilco Hekkert (MaxGrip) en Jan Joris Kram (TBI Mobilis) gingen in op de gevolgen van het implementeren van informatiemanagement voor bedrijfsprocessen, medewerkers en informatiesystemen. Het onderwerp is zeer actueel, zo bleek uit de levendige discussies naar aanleiding van de presentaties. De bijeenkomst heeft waardevolle input opgeleverd op om het thema op een later moment nogmaals te agenderen.
>> Download presentatie Ad Rabenort (pdf, 5.3 MB)
>> Download presentatie Wilco Hekkert (pdf, 3.6 MB)
>> Download presentatie Jan Joris Kram (pdf, 770 KB)
>> Download verslag (pdf, 316 kB)
>> Download agenda (pdf, 296 kB)

Op 31 maart 2016 vond de eerste platformbijeenkomst onder leiding van de nieuwe coördinator Franck Stroomer plaats. Met circa dertig deelnemers was de opkomst goed. Het thema ‘publieke asset owner vs. de markt (regievoering en rolverdeling)’ werd vanuit drie invalshoeken belicht: eigenaar, beheerder en aannemer. De bijeenkomst leverde veel informatie op die de komende tijd binnen het COB wordt uitgewerkt.
>> Download het verslag (pdf, 312 KB)

Tijdens deze bijeenkomst zijn er drie presentaties gegeven:
>>Download presentatie van Robbert de Groot (pdf, 875 kB)
>>Download presentatie van Geert Füchs (pdf, 2,09 MB)
>>Download presentatie van Erik Bijlsma (pdf, 3.87 MB)

Bijeenkomst op 31 maart 2016. (Foto: COB)

Op 5 november 2015 vond de eerste bijeenkomst plaats van het platform Beheer en onderhoud. De bijeenkomst stond in het teken van het inpassen van een nieuwe tunnel in een bestaande beheerorganisatie. Tunnelbeheerders vertelden aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe zij dit gedaan hebben.
>> Download presentatie Jan Verbrugge (pdf, 5,2 MB)
>> Download presentatie Jeroen Schrijver (pdf, 815 KB)

Terugblik

Binnen de startup Renovatie en onderhoud is in 2011 en 2012 al het nodige voorwerk verricht. Er zijn vier initiatieven verkend:

Inspectie bestaande tunnels: een leidraad voor tunnelinspectie, hulpmiddelen bij de formulering van prestatie-eisen voor onderhoudscontracten.
Op peil houden en in kaart brengen van de bestaande situatie: Voor een optimaal beheer en onderhoud is een goede vastlegging van de bestaande toestand (inclusief wat is uitgevoerd aan onderhoud) essentieel.
Risicogestuurd beheer en onderhoud.
Toenemende complexiteit en configuratiebeheer.

Uit de verkenning bleek dat er binnen het netwerk vooral behoefte is aan een plek om kennis uit te wisselen en van daaruit gezamenlijke projecten te starten.