Platform Duurzaamheid

Vanuit het tunnelprogramma is het platform Duurzaamheid gestart. Vooralsnog richt dit platform zich dan ook op de duurzaamheidsaspecten van tunnels. Het is echter de verwachting dat het thema in alle ondergrondse vakgebieden meer aandacht zal krijgen. Bovendien is het juist bij duurzaamheid van belang om niet specifiek naar één object te kijken, maar naar het object in zijn omgeving.

“Als we de duurzame tunnel voor ons zien, zien we een tunnel die in aanleg, gebruik en onderhoud de aarde en haar bewoners beter achterlaat dan voor haar aanleg”, aldus prof. dr. ir. Marcel Hertogh in zijn voorwoord van het Inspiratiedocument Duurzaamheid (2014). In het document zijn de bevindingen vastgelegd van een COB-expertteam dat onderzocht heeft wat een tunnelproject duurzaam maakt. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en is duurzaamheid een nog belangrijker thema geworden. Daarom is vanuit de ontwikkellijn Tunnel waardevol in zijn omgeving van het tunnelprogramma het initiatief genomen om een COB-platform hiervoor op te starten.

Bijeenkomsten

Woensdag 20 januari 2021 organiseerde het platform Duurzaamheid een gezamenlijke digitale bijeenkomst met het platform Beheer en onderhoud. Ook de leden van het platform Tunnels en veiligheid waren uitgenodigd. Het onderwerp duurzaamheid stond deze ochtend centraal, omdat de leden van het platform hadden aangegeven meer te willen weten over duurzaamheid in relatie tot het beheren en onderhouden van tunnels. Er is onder meer teruggeblikt op dat wat het platform Duurzaamheid in 2020 heeft bereikt. Ook zijn de platformleden geïnformeerd over de plannen voor 2021 op het gebied van circulariteit. Een interactief gedeelte was uiteraard ook onderdeel zijn van deze gezamenlijke platformbijeenkomst.
>> Bekijk agenda (pdf, 100 KB)
>> Bekijk presentatie platform Beheer en onderhoud (pdf, 1.4 MB)
>> Bekijk presentatie platform Duurzaamheid (pdf, 5.2 MB)

 

Op 12 juni 2020 heeft de eerste officiële platformbijeenkomst plaatsgevonden. Het platform begon echter niet bij nul: al vanaf de Duurzaamheidsdag op 6 november 2019 werken er COB-teams hard aan diverse duurzaamheidsprojecten. In het platform worden de (tussen)resultaten besproken en getoetst, en kunnen ook weer nieuwe projecten ontstaan.

Het programma zag er als volgt uit:

De bijeenkomst was onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.

Zomersessiess Circulaire tunnels

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? Wat is dat eigenlijk, een circulaire tunnel? Dit heeft het platform Duurzaamheid samen het netwerk onderzocht in drie digitale zomersessies op 16 juli, 20 augustus en 17 september 2020.
>> Lees meer

Presentatie op Beyond a tunnel vision

In het parallelle programma van het online congres Beyond a tunnel vision heeft coördinator Onno Sminia verteld over het duurzaamheidsprogramma van het COB.
>> Sustainability programme COB (pdf, 888 KB)