Platform Duurzaamheid

Vanuit het COB-tunnelprogramma is het platform Duurzaamheid gestart. Vooralsnog richt dit platform zich op de duurzaamheidsaspecten van tunnels. Het is echter de verwachting dat het thema in alle ondergrondse vakgebieden meer aandacht zal krijgen. Bovendien is het juist bij duurzaamheid van belang om niet  alleen naar het object te kijken, maar naar het object in zijn hele omgeving.

“Als we de duurzame tunnel voor ons zien, zien we een tunnel die in aanleg, gebruik en onderhoud de aarde en haar bewoners beter achterlaat dan voor haar aanleg”, aldus prof. dr. ir. Marcel Hertogh in zijn voorwoord van het Inspiratiedocument Duurzaamheid (2014). In dit document zijn de bevindingen van een COB-expertteam vastgelegd. Dit team heeft onderzocht wat een tunnelproject duurzaam maakt. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en is duurzaamheid een nog belangrijker thema geworden. Daarom is vanuit de COB-ontwikkellijn Tunnel waardevol in zijn omgeving het initiatief genomen om een platform Duurzaamheid op te starten.

Bijeenkomsten

Duurzame tunnels in 2030?

Het COB-netwerk bezit essentiële kennis om de kansen in de transitie naar circulariteit verder te brengen. Om de volgende stap te nemen in het verduurzamen van tunnels zijn de leden van de platforms Tunnels en veiligheid, Beheer en onderhoud en Duurzaamheid op donderdag 14 oktober 2021 samengekomen met Rijkswaterstaat en ProRail.

In het transitiepad ‘Kunstwerken’ werken Rijkswaterstaat en ProRail samen met (markt)partijen om de verduurzaming van Kunstwerken te realiseren. Het transitiepad gaat over duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels en wegmeubilair. Er valt veel te winnen op civiel gebied en in het verduurzamen van betonnen constructies. Aan de hand van de vervangings- en renovatieopgave wordt concreet invulling gegeven aan de geïnventariseerde kansen. Tijdens deze bijeenkomst leveren wij samen een kunststukje waarin wij de inventarisatie vertalen naar concrete haalbare oplossingen voor de komende 10 jaar.

Tijdens de bijeenkomst bij Lijm & Cultuur in Delft is onder meer gebrainstormd over hoe op civiel gebied te verduurzamen in de renovatieopgave tot 2030. Maya Sule van Rijkswaterstaat gaf een toelichting op het transitiepad en de bijbehorende sporen (beleid, samenwerking, financiën, techniek en inkoop). Hierna hebben de deelnemers in groepjes in een brownpaper-sessie een aantal vragen beantwoord. Conclusie: de urgentie moet meer voor het voetlicht worden gebracht, er moet “over grenzen heen” worden gedacht en duurzaamheidseisen moeten in alle contracten worden opgenomen. Namens de organisatoren Rijkswaterstaat, ProRail en het COB: deelnemers hartelijk dank voor uw tijd en inbreng!

Duurzaamheid en tunnelbeheer en -onderhoud

Woensdag 20 januari 2021 hield het platform Duurzaamheid een gezamenlijke digitale bijeenkomst met het platform Beheer en onderhoud. Ook de leden van het platform Tunnels en veiligheid waren uitgenodigd. Het onderwerp duurzaamheid stond deze ochtend centraal, omdat de leden van het platform hadden aangegeven meer te willen weten over duurzaamheid in relatie tot het beheren en onderhouden van tunnels. Er is onder meer teruggeblikt op dat wat het platform Duurzaamheid in 2020 heeft bereikt. Ook zijn de platformleden geïnformeerd over de plannen voor 2021 op het gebied van circulariteit. Een interactief gedeelte was uiteraard ook onderdeel zijn van deze gezamenlijke platformbijeenkomst.

>> Bekijk agenda (pdf, 100 KB)
>> Bekijk presentatie platform Beheer en onderhoud (pdf, 1.4 MB)
>> Bekijk presentatie platform Duurzaamheid (pdf, 5.2 MB)

 

Zomersessies Circulaire tunnels

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? Wat is dat eigenlijk, een circulaire tunnel? Dit heeft het platform Duurzaamheid samen het netwerk onderzocht in drie digitale zomersessies op 16 juli, 20 augustus en 17 september 2020.

>> Lees meer

Presentatie op Beyond a tunnel vision

In het parallelle programma van het online congres Beyond a tunnel vision heeft coördinator Onno Sminia verteld over het duurzaamheidsprogramma van het COB.

>> Sustainability programme COB (pdf, 888 KB)

Pitches projectgroepen

Op 12 juni 2020 heeft de eerste officiële platformbijeenkomst plaatsgevonden. Het platform begon niet bij nul: al vanaf de Duurzaamheidsdag op 6 november 2019 werken er COB-teams hard aan diverse duurzaamheidsprojecten. In het platform worden de (tussen)resultaten besproken en getoetst en ontstaan ook weer nieuwe projecten.

Het programma zag er als volgt uit:

De bijeenkomst was onderdeel van de feestelijk platformmiddag, voorafgegaan door COB-tv.