Expertgroep Duurzaamheid

Duurzaamheid overstijgt de verschillende ondergrondse disciplines van het COB. Zo hebben de tunnelsector en de wereld van kabels en leidingen hebben beide te maken met maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Het COB wil de uitwisseling van ervaringen en oplossingen tussen de kabel- en leidingen- en de tunnelsector bevorderen.

Het platform Duurzaamheid, dat binnen het tunnelprogramma van het COB is opgezet, organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst over duurzaamheid in tunnels. Aanvullend zijn er jaarlijks twee platformbijeenkomsten waar ook deskundigen uit andere werelden, bijvoorbeeld die van kabels en leidingen aanwezig zijn. Zo kunnen deskundigen uit de verschillende disciplines kennis en ervaringen uitwisselen. Op termijn kunnen de gezamenlijke bijeenkomsten op basis van overkoepelende thema’s worden georganiseerd. Dat is het basisidee. Welke overkoepelende duurzaamheidsonderwerpen zich daarvoor lenen, is een vraag die de deskundigen gezamenlijk willen beantwoorden. Een gezamenlijke inventarisatie van duurzaamheidsonderwerpen moet leiden tot een aanpak, waarbij elk halfjaar een ander overkoepelend onderwerp wordt uitgelicht. Afhankelijk van het onderwerp worden deskundigen van buiten de kabels en leidingen- en tunnelsector uitgenodigd.

Voor wie?
De discipline-overstijgende aanpak maakt dat allerlei verschillende deskundigen op het gebied van duurzaamheid kunnen deelnemen. Dus niet alleen mensen die gericht met de ondergrond bezig zijn, maar juist ook mensen die primair met de bovengrond bezig zijn en zich realiseren dat de ondergrond onlosmakelijk met die bovengrond verbonden is. Zo hoopt het COB-netwerk bijvoorbeeld ook stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en planologen te kunnen betrekken. Maar denk ook aan deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld circulaire materialen, hergebruik of groene energie.

Herziening platform 2024

Op de Duurzaamheidsdag 2019 werd het startsein gegeven voor een platform Duurzaamheid (in tunnels) en inmiddels liggen er concrete producten en staat er een werkprogramma. In 2022 startte ook binnen de Kennisarena kabels en leidingen een project over duurzaamheid, wat een vervolg kreeg. Dat was voor het COB aanleiding om in 2023 het platform Duurzaamheid branche-overstijgend te verbreden. Dat besluit blijkt echter niet uitvoerbaar. De sectoren hebben behoefte aan vakspecifieke kennisdeling. Daarom wordt het onderwerp duurzaamheid in 2024 op een andere manier opgepakt. Wordt vervolgd…

Terugblik bijeenkomsten

COBootcamp met met platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid

Op 13 juni 2024 vond de COBootcamp plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden kennis en beweging gecombineerd en konden de deelnemers in eigen persoon ervaren wat de positieve invloed is van fysieke activiteit op cognitieve prestaties. De deelnemers gingen afwisselend langs sportieve en informatieve stations. Daarnaast was er ruimte om te netwerken.

De middag werd ingeleid door een inspirerende en actieve keynote van meervoudig Olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaage. Zijn verhaal over balans tussen werk en privé, tussen slaap, voeding, beweging en ontspanning en het opladen van deze vier accu’s, was zeer leerzaam en herkenbaar. De deelnemers waren erg enthousiast over de mix van inhoud en bewegen. De bijeenkomst stond op de website als ‘actieve middag’ maar in de wandelgangen heette hij al de COBootcamp, en dat blijft het! Een formule die voor herhaling en verdere uitbouw vatbaar is.

Op de webpagina over de COBootcamp vindt u meer informatie, en ook een video en foto’s van de dag.

Hackaton bij ExpoA16

Op 28 november 2023 werd de platformbijenkomst gehouden bij ExpoA16. Op dit moment zijn er veel tunnelrenovaties in voorbereiding of uitvoering. Hoe benutten we deze unieke kans om deze tunnels zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair te maken? Kunnen we ook inschatten wat voor waarde een tunnel heeft voor zijn directe omgeving? Daarvoor ging deze bijeenkomst. Eerst werden aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken van de werkpakketten Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving. Stefan van der Voorn gaf een presentatie over duurzaamheid in het project A16. Het hoogtepunt van de bijeenkomst was de hackathon Circulariteit: in drie groepjes werd aan maatregelen voor de Maatregelencatalogus circulaire tunnels. 
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 171KB)
>> Bekijk de presentatie (pdf, 4MB)

Eerste COB-brede bijeenkomst over duurzaamheid

Op dinsdag 19 september 2023 zijn ruim zestig duurzaamheidsexperts van het COB samengekomen bij RoyalHaskoningDHV in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst is toegelicht wat de COB-onderzoekstrajecten gericht op duurzaamheid al aan inzichten hebben opgeleverd, er is besproken welke sectoroverschrijdende duurzaamheidsthema’s nader uitgewerkt kunnen worden en op de Maatregelenmarkt wisselden deelnemers ervaringen en ideeën uit rondom de twee maatregelencatalogussen die het COB-netwerk ontwikkelt: Maatregelencatalogus Energiereductie tunnels en een voor de verduurzaming van kabel- en leidingensector. De wisselwerking tussen die twee werelden leverde voor beide sectoren waardevolle nieuwe inzichten op, naast interessante nieuwe contacten voor de deelnemers. Ook de Circulariteitschallenge tunneltechnische installaties kwam aan bod.
>> Agenda (pdf, 250 KB)

Kick-off werkpakketten

Op vrijdag 2 juni 2023 vond een brede kick-offbijeenkomst binnen de ontwikkellijn Duurzaamheid uit het COB-tunnelprogramma. Ruim 25 projectleiders, rapporteurs, experts en leden hebben de doelstellingen en de aanpak binnen de drie werkpakketten (Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving) centraal besproken en hebben vervolgens per werkpakket afspraken gemaakt over aanpak en rolverdeling. De projectleiders bekijken nog of er aanvullende expertise nodig is. Wie op basis van de informatie op deze webpagina denkt een bijdrage te kunnen leveren, kan rechtstreeks contact opnemen met Karin Clement via karin.clement@cob.nl.

Duurzaamheid bij tunnelrenovaties

Op 24 november 2022 vond een gecombineerde platformbijeenkomst plaats met het platform Tunnels en veiligheid. Het hoofdthema was ‘Duurzaamheid bij tunnelrenovaties – een kans die je niet mag missen!’ Hoe realiseer je energiereductie en circulariteit? Tijdens deze bijeenkomst is tevens de eerste versie van de Handreiking logistiek gepresenteerd, net als het nieuwe groeiboek Cybersecurity. Er is afgesloten met een hapje en een drankje, zodat er voldoende ruimte was om te netwerken.
>> Bekijk de agenda (pdf, 138 KB)
>> Bekijk de presentaties (pdf, 4 MB)

Foto: COB

Tunnel-pizzaparty Duurzaamheid en Digitalisering

Op 27 september 2022 is alweer de tweede tunnel-pizzaparty van het jaar gehouden. Dit keer bij Art Centre aan de Rotterdamseweg 205 in Delft. Wat een enthousiasme en inzet van de meer dan honderd deelnemers tijdens de tunnelpizzaparty op 27 september 2022. De bijeenkomst voor leden van het COB-tunnelprogramma stond ’s morgens in het teken van duurzame tunnels. De projectleiders presenteerden welke activiteiten er nodig zijn op weg naar 2050, waarna er in groepen input is opgehaald bij het aanwezig netwerk. Met de vele concrete ideeën en praktische overwegingen kunnen de werkgroepen met veel energie verder aan de slag. Tijdens de lunch werd nog volop nagepraat én verschoof de aandacht langzaam naar digitalisering: het onderwerp van het middagprogramma. De opgeleverde deliverables werden kort toegelicht door de projectgroepen die in 2020 zijn gestart. Die resultaten zijn of worden gebundeld in digitale groeiboeken. Ook is een start gemaakt met nieuwe projecten, zijn er redactiecommissies samengesteld en werden er taken verdeeld om de groeiboeken Assetmanagement, Renoveren en Digitaal aantonen ook in de toekomst te verrijken met nieuwe kennis. Binnenkort leest u op de website alles over de nieuwe activiteiten. Heeft u vragen of wilt u meedoen? Mail dan even naar caro.rietman@cob.nl.
>> Bekijk de agenda van Duurzaamheid (pdf, 147KB)
>> Bekijk de agenda van Digitalisering (pdf, 124KB)
>> Bekijk hier de presentaties (pdf, 2MB)

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 zijn de leden van het platform Duurzaamheid weer fysiek bij elkaar gekomen! Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. De bijeenkomst was een gezamenlijke met de platforms Beheer en onderhoud en Tunnels en veiligheid. Er zijn vaak meer interessante verhalen te delen dan passen in een platformbijeenkomst en dat is natuurlijk zonde. Daarom komt het goed uit dat het COB-congres 2022 plaatsvond in het Archeon, een museumpark van zes hectare groot! ’s- Morgens waren er verspreid door het park demonstraties, minisessies en serious games over innovatieve technologieën en slimme oplossingen voor ondergrondse uitdagingen.

Na het wandelen werd er van een heerlijke lunch genoten en aansluitend was er een plenair programma voor alle congresdeelnemers: de Schreudersprijs 2022 werd uitgereikt en een gedragsdeskundige gaf inzicht in menselijk gedrag. ‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. Tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst werden bezoekers door verschillende inspirerende sprekers goed bijgepraat op een aantal onderwerpen. Hoe staat het bijvoorbeeld met de Herbruikbaarheidsscan van Nebest, RijnlandRoute, Blankenburgtunnel, Kiltunnel, Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland, Hubertustunnel, Aanpak Wegtunnels Amsterdam, Maastunnel, World Class Maintenance en de renovatie zinkvoegen metrotunnels Rotterdam? Een zeer interessante middag voor alle professionals op het gebied van tunnels, veiligheid, beheer en onderhoud en duurzaamheid!
>> Bekijk de hele agenda hier (pdf, 196 KB) 

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Tijdens het COB-congres 2022 in het Archeon spelen aanwezigen de serious game Circularitetten (Foto: Vincent Basler).

Platformbijeenkomst 13 april 2022

De eerste platformbijeenkomst van het nieuwe jaar vond plaats op 13 april 2022. Na een korte introductie door coördinator Gioffry Maduro kwamen alle lopende COB-projecten aan bod. De projectleiders vertelden over de stand van zaken en plannen voor de komende periode.
>> Presentatie Verduurzaming tunnelverlichting (pdf, 1.8 MB)
>> Presentatie Circulaire tunnels (pdf, 1 MB)
>> Presentatie expertteam Duurzaamheid (pdf, 1.3 MB)

Deelnemers

ABB B.V. -

Locatie: Etten-leur, Bredaseweg 170
Peter Hollebrandse, rol: Lid

AEVO B.V. -

Locatie: Halsteren, Vang 20
Patrick de Bok, rol: Lid
Ronald Dam, rol: Lid
Corné van Dravik, rol: Lid
Herbie Spa, rol: Lid
Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer -

Locatie: Gent, Koningin Maria Hendrikaplein
Stephane Peeters, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer - Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Gent, Koningin Maria Hendrikaplein
Katleen Soleti, rol: Lid

Agentschap Wegen en Verkeer - Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen

Locatie: Gent, Koningin Maria Hendrikaplein
Pieter Bernaert, rol: Lid

Amiblu Netherlands B.V. -

Locatie: Tiel, Marconistraat 11-10
Erik Niks, rol: Lid
Duco van Rijsbergen, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Deventer, Zutphenseweg 31d
Henk-Jan Schuurman, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
René Baetings, rol: Lid
Stefan Lezwijn, rol: Lid
Liza van Erk, rol: Lid
Nico van Harten, rol: Lid
Dingena Verkerk, rol: Lid
Onno Jörg, rol: Lid
Johan van der Gaag, rol: Lid
Ballast Nedam Infra B.V.

Ballast Nedam Infra B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Ringwade 1
Martijn Smitt, rol: Lid
Bramske van Beijma, rol: Lid
Patrick Ballast, rol: Lid
BAM Infra B.V.

BAM Infra B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Michel Langhout, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Arie de Jong, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Amersfoortsestraat 11a
Bas Uyland, rol: Lid
Stan Uyland, rol: Lid

Building Changes -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Jan-Willem Weststrate, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Harry Bijl, rol: Lid
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Compass Infrastructuur Nederland b.v.

Compass Infrastructuur Nederland b.v. -

Locatie: Rotterdam, Bovenstraat 132a
Ruben van Ardenne, rol: Lid

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Jeroen Ruzicka, rol: Lid
Quinten van 't Hof, rol: Lid
Hans Pos, rol: Lid
Laura van Heulen, rol: Lid
Guido Koopmans, rol: Lid
Tjebbe-Jan de Bruijne, rol: Lid
Remko van Gorkom, rol: Lid
Eric Schuurman, rol: Lid
Olle de Geest, rol: Lid
Youri Blom, rol: Lid
Andrej Milisav, rol: Lid

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Joost Fijneman, rol: Lid

Datadigest B.V. -

Locatie: Rijswijk, Laan van Oversteen 20
Gart de Bruin, rol: Lid

De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI, Mobilis) -

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 50
Dennis Makkus, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mike Woning, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Lid
Rik Savelkouls, rol: Lid
Pieter Haijtema, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Lid
Rob van der Burgh, rol: Lid
DuSpot B.V.

DuSpot B.V. -

Locatie: Enschede, Capitool 50
Mart Mensink, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Timo Neuteboom, rol: Lid
Harry de Haan, rol: Lid

Equans Infra en Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Kees Rijswijk, rol: Lid

Equans Infra en Mobility B.V. - EQUANS

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Ruud Schenk, rol: Lid
Vera Geluk, rol: Lid
Wouter de Bruijn, rol: Lid

Etex Building Performance B.V. PROMAT B.V. -

Locatie: Farmsum, Oosterhorn 32-34
Frank van der Wal, rol: Lid
Steven Wante, rol: Lid
Peggy van de Velde, rol: Lid
Flux Partners

Flux Partners -

Locatie: Diemen, Diemerhof 42
Jorg Peters, rol: Lid
Arjan Zuidema, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Leidschendam, Veurse Achterweg 10
Peter Nelemans, rol: Lid
GBN Groep B.V.

GBN Groep B.V. -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bente Kamp, rol: Lid
Martijn in 't Veld, rol: Lid
Harry Hofman, rol: Lid

Gemeente Amsterdam IBA Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Harro Temmink, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Cynthia Sewbalak, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer - Gemeente Den Haag p/a projectorganisatie

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Diederik van Zanten, rol: Lid
Oubbol Oung, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Adrie van der Burgt, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
René Valkenburg, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Sezgin Cantürk, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Sjoerd Keetels, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Aafke Oude Avenhuis, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Mario Boeren, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Lid

HIG Traffic Systems B.V. -

Locatie: Bodegraven, Klipperaak 101
Erwin Wagemans, rol: Lid

ICT Netherlands -

Locatie: Barendrecht, Kopenhagen 9
Rob van Dijk, rol: Lid
Ben Bastiaanse, rol: Lid

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
John Heijmans, rol: Lid
Insert

Insert -

Locatie: Veenendaal, Plemanstraat 5
Roos van Borrendam, rol: Lid

Kiltunnel -

Locatie: Dordrecht, Kiltunnelweg 100
Fred Vernes, rol: Lid
Arie Bras, rol: Lid

Lantis Leefbaar ANTwerpen door Innovatie en Samenwerking -

Locatie: Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7
Ivo Kuijf, rol: Lid
Ingrid Cattrel, rol: Lid
Hanne Oostvogels, rol: Corresponderend lid
Light Surface Control

Light Surface Control -

Locatie: Houten, Buiswater 20
Dirk Hetebrij, rol: Lid

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Lid

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Bard Louis, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Alex Huibrechtse, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Mieke van Eerten, rol: Lid
Stanley Maximillian, rol: Lid
Rutger van Bemmel, rol: Lid
Pieter Zijlmans, rol: Lid

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Irene Dekker, rol: Lid
Wouter van den Berg, rol: Lid

Novenco Building & Industry -

Locatie: Bergschenhoek, Bergweg- Zuid 115
Ruud van Beek, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Phoenix Contact B.V. -

Locatie: Zevenaar, Hengeler 56
Mischa Braam, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Matthia Lahm, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delfseplein 27j
Edwin Westerduijn, rol: Lid

Provincie Noord-Holland -

Locatie: Haarlem, Houtplein 33
Paul Waarts, rol: Lid

Rijkswaterstaat Waterbouw en Ecotechniek -

Locatie: Nieuwegein, Archimedesbaan 13
Monique Dorresteijn, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Josephine L´Ortye, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Martijn Blom, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Gerard Slijkerman, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
George Barbulescu, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Thijs Poelma, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan de Wit, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Pamela Schippers, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Maya Sule, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Robert de Roos, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Margreet Bakker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jeroen Papenhuijzen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat PPO Programma's, Projecten en Onderhoud

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Linda de Boer, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat West Nederland Zuid

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Rianne Läkamp, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Weslie Saarloos, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat WNN West Nederland Noord

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Monique Platenkamp, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Adrie Umans, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Jos Schild, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Lex Riedijk, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Thijs Ruland, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Peter Gosselink, rol: Lid

RoyalHaskoningDHV Nederland B.V. - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Nine Engering, rol: Lid
Willemijn Drok, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
Jari Boon, rol: Lid
Ferdy van Triest, rol: Lid
John van der Vlies, rol: Lid
Ferdy van Triest, rol: Lid

Signify Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, High Tech Campus 48
Boy Arts, rol: Lid
Jeroen van der Vlugt, rol: Lid
SPIE Nederland B.V.

SPIE Nederland B.V. -

Locatie: Schiedam, De Brauwweg 74-82
Peter van Leeuwen, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Cees Maurits, rol: Lid
Tanja van Zanden, rol: Lid

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Michel Wijbrands, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid
VolkerWessels Infrastruktuur NL Competence Centre

VolkerWessels Infrastruktuur NL Competence Centre -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Sipke Huitema, rol: Lid

Westerscheldetunnel N.V. -

Locatie: Borssele, Westerscheldetunnelweg 1
Harald Schoenmakers, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Philip Labouchere, rol: Lid
Willem Beijer, rol: Lid
Stephanie Lamerichs, rol: Lid
Remi van Berkum, rol: Lid
Rik Eggermont, rol: Lid

Yunex Traffic B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Lieke Lugtenborg, rol: Lid
Thomas Harent, rol: Lid
Peter van Duijvenbode, rol: Lid