Platform Geotechniek

Het platform Geotechniek was sinds de zomer van 2020 een plek waar betrokken professionals samenkomen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en stappen te zetten. Door ontwikkelingen en mogelijkheden gezamenlijk te bespreken en oplossingsruimtes te verkennen leren we elkaar beter begrijpen. De projecten die voortkwamen uit dit platform moesten zo leiden tot (kennis)producten en bewustwording.  

Platform Geotechniek opgeheven

In 2022 rees de vraag of het in 2020 opgerichte platform Geotechniek zich alleen zou moeten richten op geotechniek ten behoeve van ondergrondse constructies, of dat alle  geotechnische onderwerpen welkom zijn. In 2023 is daar onderzoek naar gedaan. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan kennisdeling over de volle breedte van het vakgebied. Voor het COB is dat een brug te ver en daarom is besloten om het platform Geotechniek op te heffen en geen nieuwe onderzoeksprojecten over geotechniek te starten. 
>> Lees het rapport van de verkenning

Deelnemers verkenning

Vanuit het COB trad Brenda Berkhout op als coördinator. De rol van verkenner werd ingevuld door Raoul Broekens (Geobest). Het kernteam bestond uit Otto Heeres (Arcadis), Jacco Haasnoot (CRUX), Rogier van Dee (DaeD Ingenieurs), Peter Nelemans (Fugro), Aissa Yahyaoui (Van Hattem en Blankevoort) en Monique Sanders (RHDHV).

Projecten

Digitalisering in de geotechniek
G501
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want de verwachting is deze data heel waardevol kan zijn om grondonderzoek mee te verbeteren.

Onderzoek
Het COB-netwerk werkt aan een proof-of-concept om de meerwaarde van het combineren van data te laten zien. Er is gekozen voor een casus rondom trillingen. De hypothese is dat door het beschikbaar stellen en gebruiken van trillingsdata de kans op schade (met name aan oude objecten) zal afnemen, de maatschappelijke acceptatie van het ondergrondse project zal vergroten en de levensduur van deze objecten (bv. kademuren of monumenten) zal toenemen.

Resultaat
In het rapport wordt een eenvoudige roadmap gepresenteerd als kapstok voor verder onderzoek. Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar het inzetten van monitoringsdata bij het trillen of heien van funderingselementen. Uit de studie van praktijkcases en een beschouwing van de toegepaste statistische methode, volgt dat het inzetten van trillingsdata leidt tot een veel kleiner invloedsgebied en predicties die beter bij de praktijk aansluiten.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Rik Bisschop, rol: Lid
Ad Verweij, rol: Rapporteur

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Brenda Berkhout, rol: Coordinator

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Remon Pot, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Arjen Ramkema, rol: Rapporteur

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Groningen, Pop Dijkemaweg 72a
Albert Jan Snethlage, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Projectleider

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Renger van de Kamp, rol: Rapporteur

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid

Hoe verder…

KIVI Geotechniek, het CROW en RWS gaan om tafel om te verkennen hoe (minstens) tweejaarlijkse kennissessies georganiseerd kunnen worden. Het COB sluit hierbij aan om het platform over te dragen.

Binnen het COB is er nog ruim voldoende aandacht voor geotechnisch professionals in zowel het tunnelprogramma als de Kennisarena kabels en leidingen.

 • Twee keer per jaar zijn de civiele kennisdagen, waarin onderwerpen als deformatie, problemen met paalfunderingen en bouwputten aan de orde komen. 
 • PhD’ers doen fundamenteel onderzoek rondom deformatie en degradatie.
 • In de werkgroepen Werkwijzer monitoring zinktunnels en Werkwijzer monitoring boortunnels wordt gewerkt aan het implementeren van monitoring in tunnels van RWS en ProRail. Deze monitoring richt zich op deformatiegedrag.
 • De werkgroep Instrumentarium tunneldata werkt toe naar een kennissysteem waarin oude civieltechnische informatie kan worden gecombineerd met nieuwe gegevens (monitoringsdata) en de inzichten van de PhD’ers en EngD’ers die met de data werken.
 • In het project Kabels, leidingen en bomen worden de belemmeringen en oplossingsrichtingen van deze opgave in de binnenstedelijke omgeving verkend.
 • Het ophogen of zettingsarm maken van huis of straat heeft grote impact op kabels en leidingen. Door afgeronde en lopende reconstructieprojecten te analyseren, wil het COB-netwerk handvatten bieden voor vraagstukken op gebied van planning, fasering, uitvoeringscoördinatie en bereikbaarheid. Deze handvatten worden gebundeld in een handboek Bodemdaling.
 • Ter voorbereiding op praktijkprojecten worden proefsleuven gegraven om informatie te verkrijgen over wat onder de grond ligt. Het COB-netwerk onderzoekt de haalbaarheid van een proefsleuvendatabase.

Bijeenkomsten

Ondergronds ruimtegebruik en geotechnici

Op 1 december 2022 vond van 14.00 tot 17.00 uur bij het COB in Delft de gezamenlijke bijeenkomst plaats van de platforms Geotechniek en Waardevol Ondergronds Ruimtegebruik. Gezamenlijk is de toekomst van ondergronds ruimtegebruik ontdekt. Er is gekeken naar ontwikkelingen en wat geotechnici hieraan kunnen bijdragen. Thema’s als circulariteit en natuurinclusief bouwen voeren hierin de boventoon. Met de groeiende vraag naar projecten met een lage milieuimpact zullen ondergrondse constructies anders uitgedacht moeten worden. Hoe ontwerp je ondergronds natuur inclusief? Hoe bouw je met hergebruikte materialen? Kortom, hoe dragen de geotechnici van de toekomst bij aan een betere bouwcultuur? Aanwezigen zijn bijgepraat door specialisten op het gebied van ecosystemen en circulariteit.
>> Bekijk hier de agenda (pdf, 134 KB)
>> Bekijk de intro presentatie (pdf, 654 KB)
>> Bekijk de presentatie van Eva Stache (pdf, 21 MB)
>> Bekijk de presentatie van Chloë Jansen/Johan de Jongh en Jos Wessels (pdf, 799 KB)
>> Bekijk de presentatie van Robbert Guis (pdf, 11 MB)

Bodemdaling in Boskoop

Op 1 september 2022 kwamen de COB-platforms Kabels en leidingen en Geotechniek samen in Boskoop om het onderwerp ‘bodemdaling’ bij de horens te vatten. Arend van Woerden (Sweco/Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen) trapte af met een toelichting over de aard en omvang van het probleem van bodemdaling. Een derde van Nederland heeft slappe bodems (met name klei- en veengronden), waarop ijverig wordt gebouwd. Gemeenten met slappe bodems besteden hierdoor twee keer meer aan het onderhouden van de openbare ruimte. Zettingen door bodemdaling hebben ook grote gevolgen voor kabel- en leidingnetten. Deze breken soms af of komen na verloop van tijd op onbereikbare diepte te liggen. Onderhoudsprojecten zijn vaak complex. Het is daarom van belang dat geotechnici zich bewust zijn van de uitdagingen, zodat slimme keuzes kunnen worden gemaakt.

Niels van Amstel (Megaborn) vertelde hoe de gemeente Boskoop te werk is gegaan bij het onderhoudsproject Waterrijk Oost. In dit project wordt door middel van EPS en schuimglas een zettingsarme constructie gemaakt onder de openbare ruimte. De geleerde lessen zijn dat vroegtijdige afstemming met netbeheerders van groot belang is en dat de samenwerking met (aannemers van) netbeheerders goed moet worden ingericht. Na afloop is een rondwandeling gemaakt door de wijk onder begeleiding van aannemer Bunnik Groep.

Na de excursie naar Waterrijk Oost zijn het monitoringsprogramma en de specifieke technische oplossingen voor het ontwerp gedetailleerder aan de orde gekomen. Met de intentie om de monitoringsgegevens openbaar te maken, heeft Arend van Woerden het hart van de werkgroep Digitalisering van het platform Geotechniek gestolen. Deze werkgroep wil ook zettings- (en trillings)gegevens openbaar, om daarmee voorspellingen te kunnen verbeteren.
>> Bekijk agenda (pdf, 200 Kb)
>> Bekijk de presentaties (pdf, 15 Mb)

COB-congres 2022

Op 20 juni 2022 is het platform Geotechniek weer fysiek bij elkaar gekomen. Nu ingepast in het jaarlijkse COB-congres. ‘s Middags troffen de platformleden elkaar in een eigen sessie. De agenda was weer vol, met onder meer een terugblik, geotechniek in het nieuws en andere weetjes door Mandy Korff (Deltares/TU Delft). Vervolgens vertelden oa. Paul Beljaars (Van Hattum en Blankevoort/Volker Staal en Funderingen) over de universiteitsbibliotheek in monumentale panden Binnengasthuisterrein, Ralf van Leeuwen (Van Hattum en Blankevoort), Danny Esselman (Venhoeven CS architecture+urbanism) over IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming en Dirk de Lange (Deltares), Patrick IJnsen (Van ‘t Hek groep BV) over proefbelasten.

Aansluitend was de CROW Zeepkist-wedstrijd en prijsuitreiking en afsluiting door Bram Pieneman (CROW) en Mandy Korff (Deltares/TU Delft). Hierbij was een kleine groep vakmensen met verschillende achtergronden aanwezig.

Er is gesproken over het opzetten van een Kennistafel Geotechniek, dat fungeert als een helpdesk waarbij engineers met een hele specifieke scope meegenomen kunnen worden en coaching kunnen krijgen, zodat zaken als grondonderzoek vroeg geïnitieerd worden. Ook is gesproken over het belang van het in kaart brengen van de ondergrond in Nederland ten aanzien van de energietransitie/energieopslag. Wellicht ligt er een kans voor het COB om daarin een start te maken.

Verder kwam het COB-groeiboek Aanpak grondonderzoek aan bod. Dit geeft inzicht in wie wat doet in welke fase en welke methodes er gebruikt moeten worden om de risico’s naar voren te brengen. Er zijn plannen om hierover al in het onderwijs bewustwording te creeëren. Door deze zaken gestructureerd in kaart te brengen kunnen geotechnische aspecten eerder worden betrokken en zo risico’s ondervangen.

Ook is tijdens de platformbijeenkomst gesproken over hoe de gemeente Katwijk BRO goed heeft opgepakt en afgerond.

Veel van de besproken punten raken de zichtbaarheid en het begrijpelijk uitdragen van geotechnische aspecten. Door laagdrempelig, open en helder te communiceren, waarbij de geotechnicus actief een coachende rol pakt binnen een organisatie, kan bijdragen aan het ondervangen van risico’s en kostenefficiëntie. De zeepkisttoespraak over de Kennistafel Geotechniek was hiervan een prachtig voorbeeld. Dit idee sleepte dan ook de felbegeerde hoofdprijs in de vorm van een CROW-paraplu in de wacht.

Zie www.cob.nl/congres2022 voor meer informatie over het congres.

Ontbijtsessie woensdag 18 mei 2022

Bij de presentatie van het nieuwe groeiboek Aanpak grondonderzoek was er in maart slechts plek voor dertig mensen, wat natuurlijk zonde is voor zo’n nuttig product. Een ontbijtsessie op woensdag 18 mei 2022 van 8.30 tot 9.30 uur bood het hele (geotechnische) netwerk de kans om kennis te maken met het groeiboek. Projectleider Rogier van Dee nam de deelnemers mee door het digitale stappenplan dat bestaande kennis over het uitvoeren van betrouwbaar grondonderzoek beter toegankelijk maakt.
>> Lees meer op de projectpagina

Eerste platformbijeenkomst van 2022

Jawel, op 17 maart 2022 was het zover! De eerste fysieke bijeenkomst van het platform Geotechniek in het nieuwe jaar. De agenda was vol. Rik Honing (Crux) gaf een toelichting op de activiteiten binnen het project Digitalisering in de geotechniek. In 2021 lag de focus hierin op trillingpredicties en de waarde van data daarin. Voor enkele casussen is de verwachte trillinghinder (schade) vergeleken met daadwerkelijk gemeten trillingen. Uit de uitkomsten blijkt dat in alle gevallen de metingen ruim binnen de verwachtingen blijven. Wel zijn er nog wat organisatorische barrières te slechten, voordat de businesscase aandacht behoeft. Hierna heeft projectleider Rogier van Dee (DaeD Ingenieurs) het resultaat van het project Aanpak grondonderzoek laten zien: een gloednieuw groeiboek. Het digitale stappenplan maakt bestaande kennis eenvoudig toegankelijk. Deze tool lijkt ook goed toepasbaar in het onderwijs; aandachtspunt voor komend jaar.

Met de aanwezigen is vervolgens gesproken over de professionaliteit van de beroepsgroep. Johan de Jongh (Heijmans) presenteerde de activiteiten en resultaten van het project Kansen en risico’s geotechniek. Uit dit project kwam onder meer naar voren dat geotechnici in een vroege fase van projectontwikkeling niet altijd (vaak niet) de op dat moment benodigde taal spreken. Karin de Haas gaf een college over ’the human factor’, met als uitgangspunt; hoe kun je als geotechnisch adviseur meer invloed hebben en wat is daarvoor nodig? Ze toonde een filmpje over beïnvloeding, waarna de deelnemers plenair met elkaar in gesprek gingen. De aanwezigen waren het erover eens dat de factor ‘mens’ (menselijk gedrag) prominentere aandacht moet krijgen in de vaardigheden van geotechnici. Tot slot werd via een stemming gevraagd naar meer prioriteiten voor 2022.

>> Bekijk de agenda hier (pdf, 252 KB)
>> Presentatie Jos Wessels (pdf, 5 MB)
>> Presentatie Rik Honing (pdf, 2 MB)
>> Presentatie Rogier van Dee (pdf, 376 KB)
>> Presentatie Johan de Jongh (pdf, 436 KB)
>> Presentatie Karin de Haas (pdf, 293 KB)
>> Presentatie Tjaart Vos (pdf, 4 MB)
>> Presentatie Ruud Arkesteijn (pdf, 6 MB)
>> Resultaat Mentimeter (pdf, 321 KB)

Platformbijeenkomst 25 november 2021

Ingeklemd tussen de opening van het COB congres en de uitreiking van de Schreudersstudieprijs, heeft platform Geotechniek op 25 november 2021 de kans gegrepen om de participanten van het COB op de hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de projecten: Digitalisering en Kansen en risico’s. Léon Tiggelman en Paul de Groot toonden online hun voorlopige resultaten. Léon is vergevorderd met de eerste casus; Wat kan de beschikbaarheid van monitoringsgegevens opleveren voor trillingspredicties. Volgend jaar start de tweede casus over Gebruik van zettingsgegevens. Paul de Groot deed de oproep om, als je aanloopt tegen ‘als ik dat van tevoren had geweten dan ….’, met hem contact op te nemen.

Vervolgens vertelde Martin Peersman bevlogen over de BRO: het doel, de ontwikkeling, de stand van zaken, de aandachtspunten van de komende tijd en waar hij uiteindelijk wil dat BRO toe leidt. Duidelijk is dat de informatie uit Geoimpuls geholpen heeft om het traject op de rit te krijgen. Carolina Lanting-Vermeulen sloot naadloos aan met de ontwikkeling van de COB-BRO kennisbank, die uitgaat van kennisdeling en kennisdocumenten en casussen beschikbaar maakt via de verbeterde COB kennisbank. Rogier van Dee eindigde door te laten zien hoe  kennis over het doen van kwalitatief hoogwaardig grondonderzoek beter ontsloten wordt.

Na een presentatie van Inge de Wolf over haar afstudeerwerk over de “observatie methode”, ging de groep in drie breakoutsessies uiteen. Mandy Korff leidde een gesprek over de beoordeling van bestaande constructies, Patrick IJnsen wil vaker proefbelastingen gebruiken, omdat theorie lang niet altijd tot de juiste ontwerpen leidt en Arjan Grashuis ziet dat de vraag naar geotechnici groter is dan het aanbod. Nu vol energie naar einde jaar en de volgende platformbijeenkomst.

>> Bekijk de agenda (pdf, 339 kb)
>> Bekijk de presentatie van Léon Tiggelman en Jacco Haasnoot (pdf, 630 kb)
>> Bekijk de presentatie van Paul de Groot (pdf, 489 kb)
>> Bekijk de presentatie van Inge de Wolf (pdf, 1 mb)
>> Bekijk de presentatie van Carolina Lantinga (pdf, 1 mb)
>> Bekijk de presentatie van Rogier van Dee (pdf, 28 kb)

Hoe de wereld er ook uitziet, het COB-netwerk blijft gaan. Helaas kan dat niet altijd met fysieke ontmoetingen. Op het laatste moment moest er voor het COB-congres van 25 november, waarvan deze platformbijeenkomst onderdeel uitmaakte, toch worden teruggegrepen op een digitale vorm van samenkomen.

>> Bekijk COB-congres 2021…maar dan anders

Funderingstechnieken

Op 13 oktober 2021 vond van 13.00 uur tot 17.00 uur de zesde bijeenkomst van het platform Geotechniek plaats. Wat was het leuk om iedereen echt te zien! Platform Geotechniek voor het eerst zonder computerscherm, gewoon in Delft bij het COB. Er was een volle agenda met interessante onderwerpen en als centraal thema funderingstechnieken. Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van funderingen. Bestaande funderingen, nieuwe funderingen, funderingsontwerp, monitoring, normen, richtlijnen, onderzoek, enz. Er is veel te doen op dit gebied. Het vaste panel, bestaande uit Jos Wessels (COB/CROW) en Mandy Korff (Deltares/TU Delft) waren aanwezig en gingen in op de verdere ontwikkeling van het platform. Interessante lezingen, interessante gesprekken, goede input voor onderwerpen voor volgende bijeenkomsten. En bitterballen. Dat gaan we vaker doen.

>> Bekijk hier de agenda (pdf, 434kb)
>> Presentatie energy piles (pdf, 2mb
>> Presentatie fundering hoogbouw Zalmhaven Rotterdam (pdf, 4mb)
>> Presentatie funderingsproblematiek Amsterdam (pdf, 3mb)
>> Presentatie handboek funderingen (pdf, 601kb)
>> Presentatie realisatie MIP-wandonderdoorgang rondweg Bedum (pdf, 3mb)
>> Presentatie startbijeenkomst platform COB (pdf, 1mb)
>> Presentatie voorkomen schade in de grond gevormde funderingspalen (pdf, 736kb)

Kansen en risico’s

Op 10 juni 2021 vond de vijfde platformbijeenkomst plaats. Deze keer stonden kansen en risico’s op de agenda. Geotechniek is een vakgebied met grote onzekerheden, dit biedt kansen en zorgt voor risico’s. Traditioneel vermijden opdrachtgevers en opdrachtnemers risico’s en zodoende blijken gemaakte afspraken, wanneer er problemen ontstaan, toch niet altijd duidelijk. Kansen worden zo onvoldoende benut en de ondergrond zorgt regelmatig voor verrassingen in het project wanneer het al te laat is. Tijdens de bijeenkomst verdiepten de platformleden zich in die onzekerheid en manieren om daarmee om te gaan.

>> Bekijk agenda (pdf, 280 KB)

Drie presentaties gaven elk een andere kijk op kansen en risico’s. Timo Schweckendiek (Deltares) presenteerde de kansen die complexe probabilistische technieken bieden. Datagebruik, slimme algoritmen, machine learning… de toekomst biedt grote mogelijkheden om uit beschikbare gegevens nuttige informatie te halen en daarmee onzekerheden te verkleinen. Zo kan de veiligheid van bestaande constructies bijvoorbeeld worden aangetoond, terwijl deze op een traditionele manier afgekeurd zouden moeten worden.

Stephan van Eeten (ProRail) liet zien dat geotechniek bij ProRail een steeds betere positie krijgt, omdat deze kennis aantoonbaar nodig is voor goed beheer van het spoornetwerk en dus voor een betrouwbaar en beschikbaar spoor. Uiteindelijk gaat er wel wat tijd overheen voordat het tijdig en goed verzamelen van de benodigde grondgegevens gemeengoed is in alle projecten. Een belangrijk ondersteunend aspect is dat ProRail geotechniek als onderwerp in het grotere kader van het functioneren van het spoorsysteem heeft weten te plaatsen. Inmiddels loopt er een programma waarin onder meer de grondgegevens van het hele netwerk in kaart worden gebracht. Hierin kunnen ook technieken, zoals door Timo gepresenteerd, slim gebruikt worden.

Bob Nonnekes van CROW ging in op de UAV-GC. Deze verzameling voorwaarden ligt nu ter visie en is op het vlak van geotechnische risico’s een stuk verbeterd ten opzichte van de versie uit 2005. Op de vraag of er niet meer detail kan worden vastgelegd om discussies zoveel mogelijk te voorkomen, schetste Bob de balans tussen een document met een overzichtelijke omvang en de mate van detail die daarin kan worden opgenomen. Er is duidelijk ruimte voor geotechnici om verdere praktische invulling te geven aan de uniforme algemene voorwaarden door middel van voorbeelden. Een interessant onderwerp voor verder ontwikkeling zodra de eerste ervaringen met de nieuwe UAV-GC er zijn, en wellicht al eerder.

>> Presentatie project Kansen en risico’s (pdf, 280 KB)
>> Presentatie statistiek en betrouwbaarheid (pdf, 3.2 MB)
>> Presentatie opdrachtgeversperspectief (pdf, 850 KB)
>> Presentatie contracten (pdf, 490 KB)
>> Presentatie project Visie ontwerpende aannemers (pdf, 200 KB)

Grondonderzoek

Op 11 maart 2021 vond de vierde bijeenkomst van het platform Geotechniek plaats. Er was een volle agenda met interessante onderwerpen. Het centrale thema was grondonderzoek: het verkrijgen van goede gegevens over de grond. Alleen dan kan namelijk optimaal gebruikgemaakt worden van geokennis en -deskundigheid om een optimaal ontwerp of beheersplan te maken.

De sprekers:

Het vaste panel, bestaande uit Jos Wessels (COB/CROW) en Mandy Korff (Deltares), was aanwezig in de studio van het COB. Zij gingen ook in op de verdere ontwikkeling van het platform. Patrick IJnsen van KIVI Geotechniek kondigde kort enkele belangrijke conferenties aan, zodat alle leden weer helemaal bij zijn.

>> Agenda (pdf. 199 KB)
>> Introductie Mandy Korff (pdf, 410 KB)
>> Aankondigingen KIVI (pdf, 485 KB)

Projectplannen

De drie onderwerpen die uitgelicht werden op de platformbijeenkomst van 1 oktober 2020 (zie hieronder) kregen zoveel bijval dat het COB de themagroepen heeft gevraagd deze onderwerpen uit te werken tot projectplannen voor 2021.
Drie netwerkleden (Rogier van Dee, Paul de Groot, Jacco Haasnoot en Léon Tiggelman) hebben de eerste opzet gemaakt en zijn inmiddels druk met het maken van een gedetailleerd plan. Tijdens de digitale bijeenkomst op 21 januari 2021 werden de platformleden bijgepraat en konden ze vragen stellen. Naast deze drie presentaties waren er twee sprekers uitgenodigd, Joost van der Schrier (Royal HaskoningDHV) en Cor Zwanenburg (Deltares/TU Delft).

>> Agenda (pdf. 222 KB)
>> Presentatie algemeen (pdf, 885 KB)
>> Presentatie Digitalisering (pdf, 645 KB)
>> Presentatie Kansen en risico’s (pdf, 390 KB)
>> Presentatie Betrouwbaarheid grondonderzoek (pdf, 475 KB)
>> Presentatie Geo-Impuls (pdf, 1.7 MB)
>> Presentatie Parameterbepaling (pdf, 1.6 MB)
>> Presentatie Groeifonds (pdf, 564 KB)

Joost van der Schrier nam de deelnemers mee terug naar Geo-Impuls, omdat uit dat werkprogramma veel kennis en instrumenten zijn voortgekomen om op voort te bouwen. Een syllabus biedt een basis voor de eerste toepassing binnen de eigen projectomgeving of organisatie.
>> Syllabus Geo-Impuls op de kennisbank

Formuleren onderzoeksprojecten

Op basis van de input uit de eerste bijeenkomst van het platform op 12 juni jl. is vastgesteld dat er op drie thema’s vraagstukken liggen voor het platform Geotechniek: 1) Digitalisering, 2) Kansen en risico’s en 3) Betrouwbaarheid van grondonderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober 2020 is een start gemaakt met het formuleren van onderzoeksprojecten op deze thema’s. Dit gebeurde in de kleine groepen, deels fysiek op de Bouwcampus. De deelnemers bedachten een concreet onderzoeksproject en bereidden een presentatie daarover voor. Die presentaties werden daarna, tijdens de digitale bijeenkomst, gedeeld met alle leden van het platform. Met de feedback worden de projectplannen aangescherpt. Ook worden er werkgroepen geformeerd die direct van start gaan.

In de plenaire bijeenkomst waren er ook twee interessante presentaties van Jacco Haasnoot (CRUX) en Léon Tiggelman (Dura Vermeer Infra). Jacco vertelde over de slag die CRUX maakt van geotechnisch adviesbureau naar IT-bedrijf voor ondergrondse geo-engineering. Hiervoor is een apart bedrijf opgericht, CEMS. In zijn presentatie blikte Jacco vooruit op de ontwikkelingen die binnen CEMS en het geotechnische werkveld worden voorzien. Léon ging in op parametrisch ontwerpen met behulp van VIKTOR. Het platform maakt het mogelijk voor bedrijven om samen te ontwikkelen. Hele onderdelen van het ontwerpproces kunnen zo geparametriseerd worden gekoppeld.

>> Download agenda plenaire sessie (pdf, 260 KB)
>> Download inleidende presentatie platform Geotechniek (pdf, 670 KB)
>> Download presentatie Leon Tiggelman (pdf, 780 KB)
>> Download presentatie Jacco Haasnoot (pdf, 630 KB)

`

Eerste platformbijeenkomst

Een eerste bijeenkomst is natuurlijk altijd bijzonder, maar die van het platform Geotechniek op 12 juni 2020 was dat helemaal. Die middag werden namelijk alle COB-platforms eens extra in het zonnetje gezet ter ere van het 25-jarig jubileum van het COB. Om 13.15 uur startte een feestelijke online uitzending, COB-tv, waarin ook aandacht was voor geotechniek. Direct aansluitend kon aan de digitale platformbijeenkomst worden deelgenomen.

Op het programma:

 • Welkomstwoord door Fred Jonker, erelid van het platform
 • Jos Wessels en Mandy Korff in de studio
 • Pitches voor onderwerpen op de platformagenda (deze zijn terug te vinden op YouTube)
 • Interactief: stel uw vragen, praat mee en stem op de beste pitch

Fred Jonker, erelid van het platform Geotechniek, opende de eerste platformbijeenkomst op 12 juni 2020 met een videoboodschap.