Platform Geotechniek

Het platform Geotechniek bestaat sinds de zomer van 2020. Het heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een plek waar professionals samenkomen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en, zo nodig, samen stappen te zetten. Er zijn projecten in ontwikkeling die zullen leiden tot (kennis)producten en bewustwording door bijvoorbeeld het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen en mogelijkheden, het verkennen van oplossingsruimtes en elkaar leren begrijpen.

De vliegende start is ook het gevolg van de sterke behoefte in de sector om het werkprogramma Geo-Impuls, dat vijf jaar lang geotechniek in de schijnwerpers heeft gezet, een vervolg te geven. De opzet van het platform is mogelijk gemaakt door de samenwerking van COB met CROW, het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en KIVI Geotechniek.

Geotechniek is een breed vakgebied. Het vormt de basis voor elk bouwproject. Geotechniek gaat bijvoorbeeld over het ontwerpen en realiseren van bouwputten en funderingen. Ook grondonderzoek en grondverbetering horen erbij. Daarnaast overlappen aspecten van geotechniek met die van bovengronds bouwen, zoals gebiedsontwikkeling, monitoring, risicomanagement en omgevingsmanagement. Het platform Geotechniek wordt een plek om ontwikkelingen op al deze gebieden te volgen én nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.

Projectinitiatieven

De drie onderwerpen die uitgelicht werden op de platformbijeenkomst van 1 oktober 2020 (zie hieronder) kregen zoveel bijval dat het COB de themagroepen heeft gevraagd deze onderwerpen uit te werken tot projectplannen voor 2021. Drie netwerkleden hebben de eerste opzet gemaakt en zijn inmiddels druk met het maken van een gedetailleerd plan.

1) Digitalisering

Dit projectplan wordt opgesteld door Jacco Haasnoot en Léon Tiggelman. De eerste maanden van het project zijn bedoeld voor het opstellen van een roadmap. Hierin worden de deelonderwerpen, spelers, andere initiatieven, etc. in beeld gebracht, waaruit de keuzes volgen voor verdere activiteiten. Het plan zal zeker de volgende drie sporen volgen:

  • Kaders – Het spoor ‘Kaders’ is gericht op de geotechnische gemeenschap en de manier waarop deze zich op het gebied van digitalisering optimaal kan ontwikkelen.
  • Bouwblokken – Het spoor ‘Bouwblokken’ is gericht op techniek. Welke technische componenten zijn nuttig om gezamenlijk te onderzoeken?
  • Verbindingen – Het spoor ‘Verbindingen’ heeft als doel verbindingen van informatiestromen te faciliteren.

2) Kansen en risico’s

Het plan wordt opgesteld door Paul de Groot. Het hoofddoel is de juiste geo-informatie ook al in de vroege fases van projecten te gebruiken om kansen te benutten en optimale oplossingen te kunnen kiezen. De ervaring leert dat grondgegevens in de initiatieffase van projecten onvoldoende worden ingezet om verstandige keuzes te maken. Dit levert later in het project moeilijkheden op met grote gevolgen voor tijd, kwaliteit en geld. De inzet is om geoinformatie op maat te leveren, zodat risico’s beperkt worden en kansen worden benut. De werkgroep denkt vooral aan bewustwording door dialogen, projectevaluaties, publicaties, serious gaming, etc.

3) Betrouwbaarheid van grondonderzoek

Dit plan wordt gemaakt door Rogier van Dee. Over grondonderzoek is veel gepubliceerd, maar de toegankelijkheid van al die kennis moet een flinke boost krijgen om een constante (hoge en bekende) betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten te kunnen leveren. De werkgroep wil starten met het opstellen van een digitaal groeiboek/stroomschema waarin het proces van het grondonderzoek wordt doorlopen en waarin de toelichtende tekst wordt gecombineerd met verwijzingen naar bronnen en eventuele instrumenten om bijvoorbeeld data te verwerken.

Bijeenkomst 11 maart 2021

Op 11 maart 2021 van 13.00 tot 15.00 uur  vond de vierde bijeenkomst van het platform Geotechniek plaats. Er was een volle agenda met interessante onderwerpen. Het centrale thema was grondonderzoek: het verkrijgen van goede gegevens over de grond. Alleen dan kan optimaal gebruikgemaakt worden van geokennis en -deskundigheid om een optimaal ontwerp of, voor bestaande constructies, een optimaal beheersplan te maken.

De sprekers:

Het vaste panel, bestaande uit Jos Wessels (COB/CROW) en Mandy Korff (Deltares), was aanwezig in de studio van het COB. Zij gingen ook in op de verdere ontwikkeling van het platform. Patrick IJnsen van KIVI Geotechniek kondigde kort enkele belangrijke conferenties aan, zodat alle leden weer helemaal bij zijn.
>> Agenda (pdf. 199 KB)
>> Introductie Mandy Korff (pdf, 410 KB)
>> Aankondigingen KIVI (pdf, 485 KB)

Bijeenkomst 21 januari 2021

De drie onderwerpen die uitgelicht werden op de platformbijeenkomst van 1 oktober 2020 (zie hieronder) kregen zoveel bijval dat het COB de themagroepen heeft gevraagd deze onderwerpen uit te werken tot projectplannen voor 2021. Drie netwerkleden (Rogier van Dee, Paul de Groot, Jacco Haasnoot en Léon Tiggelman) hebben de eerste opzet gemaakt en zijn inmiddels druk met het maken van een gedetailleerd plan. Tijdens de digitale bijeenkomst op 21 januari 2021 werden de platformleden bijgepraat en konden ze vragen stellen. Naast deze drie presentaties waren er twee sprekers uitgenodigd, Joost van der Schrier van Royal HaskoningDHV en Cor Zwanenburg, Deltares/TU Delft.
>> Agenda (pdf. 222 KB)
>> Presentatie algemeen (pdf, 885 KB)
>> Presentatie Digitalisering (pdf, 645 KB)
>> Presentatie Kansen en risico’s (pdf, 390 KB)
>> Presentatie Betrouwbaarheid grondonderzoek (pdf, 475 KB)
>> Presentatie Geo-Impuls (pdf, 1.7 MB)
>> Presentatie Parameterbepaling (pdf, 1.6 MB)
>> Presentatie Groeifonds (pdf, 564 KB)

Joost van der Schrier nam de deelnemers mee terug naar Geo-Impuls, omdat uit dat werkprogramma veel kennis en instrumenten zijn voortgekomen om op voort te bouwen. Een syllabus biedt een basis voor de eerste toepassing binnen de eigen projectomgeving of organisatie.
>> Syllabus Geo-Impuls op de kennisbank

Bijeenkomst 1 oktober 2020

Op basis van de input uit de eerste bijeenkomst van het platform op 12 juni jl. is vastgesteld dat er op drie thema’s vraagstukken liggen voor het platform Geotechniek: 1) Digitalisering, 2) Kansen en risico’s en 3) Betrouwbaarheid van grondonderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober 2020 is een start gemaakt met het formuleren van onderzoeksprojecten op deze thema’s. Dit gebeurde in de kleine groepen, deels fysiek op de Bouwcampus. De deelnemers bedachten een concreet onderzoeksproject en bereidden een presentatie daarover voor. Die presentaties werden daarna, tijdens de digitale bijeenkomst, gedeeld met alle leden van het platform. Met de feedback worden de projectplannen aangescherpt. Ook worden er werkgroepen geformeerd die direct van start gaan.

In de plenaire bijeenkomst waren er ook twee interessante presentaties van Jacco Haasnoot (CRUX) en Léon Tiggelman (Dura Vermeer Infra). Jacco vertelde over de slag die CRUX maakt van geotechnisch adviesbureau naar IT-bedrijf voor ondergrondse geo-engineering. Hiervoor is een apart bedrijf opgericht, CEMS. In zijn presentatie blikte Jacco vooruit op de ontwikkelingen die binnen CEMS en het geotechnische werkveld worden voorzien. Léon ging in op parametrisch ontwerpen met behulp van VIKTOR. Het platform maakt het mogelijk voor bedrijven om samen te ontwikkelen. Hele onderdelen van het ontwerpproces kunnen zo geparametriseerd worden gekoppeld.
>> Download agenda plenaire sessie (pdf, 260 KB)
>> Download inleidende presentatie platform Geotechniek (pdf, 670 KB)
>> Download presentatie Leon Tiggelman (pdf, 780 KB)
>> Download presentatie Jacco Haasnoot (pdf, 630 KB)

 

`

Eerste platformbijeenkomst: 12 juni 2020

Een eerste bijeenkomst is natuurlijk altijd bijzonder, maar die van het platform Geotechniek op 12 juni 2020 was dat helemaal. Die middag werden namelijk alle COB-platforms eens extra in het zonnetje gezet ter ere van het 25-jarig jubileum van het COB. Om 13.15 uur startte een feestelijke online uitzending, COB-tv, waarin ook aandacht werd besteed aan geotechniek. Direct aansluitend kon u aan de digitale platformbijeenkomst deelnemen.

Op het programma:

  • Welkomstwoord door Fred Jonker, erelid van het platform
  • Jos Wessels en Mandy Korff in de studio
  • Pitches voor onderwerpen op de platformagenda (deze zijn terug te vinden op YouTube)
  • Interactief: stel uw vragen, praat mee en stem op de beste pitch

Fred Jonker, erelid van het platform Geotechniek, opende de eerste platformbijeenkomst op 12 juni 2020 met een videoboodschap.