Platform Geotechniek

Het platform Geotechniek is sinds de zomer van 2020 een plek waar betrokken professionals samenkomen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en stappen te zetten. Door ontwikkelingen en mogelijkheden gezamenlijk te bespreken en oplossingsruimtes te verkennen leren we elkaar beter begrijpen. De projecten die voortkomen uit dit platform leiden zo tot (kennis)producten en bewustwording.  

Het platform Geotechniek heeft een vliegende start gemaakt. Eén van de oorzaken hiervan was de sterke behoefte van de sector om het werkprogramma Geo-Impuls een vervolg te geven. Vijf jaar lang zette dit programma geotechniek in de schijnwerpers. Een COB-platform opzetten was mogelijk dankzij de samenwerking met CROW, het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en KIVI Geotechniek.

Geotechniek is een breed vakgebied. Het vormt de basis voor elk bouwproject. Geotechniek gaat bijvoorbeeld over het ontwerpen en realiseren van bouwputten en funderingen. Ook grondonderzoek en grondverbetering horen erbij. Daarnaast overlappen aspecten van geotechniek met die van bovengronds bouwen, zoals gebiedsontwikkeling, monitoring, risicomanagement en omgevingsmanagement. Het platform Geotechniek wordt een plek om ontwikkelingen op al deze gebieden te volgen én nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.

Projecten

De samenkomsten van het platform Geotechniek hebben geleid tot het opstarten van drie projecten:

  • Digitalisering in de geotechniek: een proof-of-concept van het combineren van data voor betere modellen en projecten.
  • Kansen en risico’s: door het verbeteren van de communicatie ervoor zorgen dat geotechnici eerder in een project aan tafel zitten.
  • Aanpak grondonderzoek: een digitaal stappenplan om bestaande kennis en instrumenten inzichtelijk te maken en te ontsluiten.

Bijeenkomsten

 

Funderingstechnieken

Op 13 oktober 2021 vond van 13.00 uur tot 17.00 uur de zesde bijeenkomst van het platform Geotechniek plaats. Wat was het leuk om iedereen echt te zien! Platform Geotechniek voor het eerst zonder computerscherm, gewoon in Delft bij het COB. Er was een volle agenda met interessante onderwerpen en als centraal thema funderingstechnieken. Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van funderingen. Bestaande funderingen, nieuwe funderingen, funderingsontwerp, monitoring, normen, richtlijnen, onderzoek, enz. Er is veel te doen op dit gebied. Het vaste panel, bestaande uit Jos Wessels (COB/CROW) en Mandy Korff (Deltares/TU Delft) waren aanwezig en gingen in op de verdere ontwikkeling van het platform. Interessante lezingen, interessante gesprekken, goede input voor onderwerpen voor volgende bijeenkomsten. En bitterballen. Dat gaan we vaker doen.

>> Bekijk hier de agenda (pdf, 434kb)
>> Presentatie energy piles (pdf, 2mb
>> Presentatie fundering hoogbouw Zalmhaven Rotterdam (pdf, 4mb)
>> Presentatie funderingsproblematiek Amsterdam (pdf, 3mb)
>> Presentatie handboek funderingen (pdf, 601kb)
>> Presentatie realisatie MIP-wandonderdoorgang rondweg Bedum (pdf, 3mb)
>> Presentatie startbijeenkomst platform COB (pdf, 1mb)
>> Presentatie voorkomen schade in de grond gevormde funderingspalen (pdf, 736kb)

Kansen en risico’s

Op 10 juni 2021 vond de vijfde platformbijeenkomst plaats. Deze keer stonden kansen en risico’s op de agenda. Geotechniek is een vakgebied met grote onzekerheden, dit biedt kansen en zorgt voor risico’s. Traditioneel vermijden opdrachtgevers en opdrachtnemers risico’s en zodoende blijken gemaakte afspraken, wanneer er problemen ontstaan, toch niet altijd duidelijk. Kansen worden zo onvoldoende benut en de ondergrond zorgt regelmatig voor verrassingen in het project wanneer het al te laat is. Tijdens de bijeenkomst verdiepten de platformleden zich in die onzekerheid en manieren om daarmee om te gaan.

>> Bekijk agenda (pdf, 280 KB)

Drie presentaties gaven elk een andere kijk op kansen en risico’s. Timo Schweckendiek (Deltares) presenteerde de kansen die complexe probabilistische technieken bieden. Datagebruik, slimme algoritmen, machine learning… de toekomst biedt grote mogelijkheden om uit beschikbare gegevens nuttige informatie te halen en daarmee onzekerheden te verkleinen. Zo kan de veiligheid van bestaande constructies bijvoorbeeld worden aangetoond, terwijl deze op een traditionele manier afgekeurd zouden moeten worden.

Stephan van Eeten (ProRail) liet zien dat geotechniek bij ProRail een steeds betere positie krijgt, omdat deze kennis aantoonbaar nodig is voor goed beheer van het spoornetwerk en dus voor een betrouwbaar en beschikbaar spoor. Uiteindelijk gaat er wel wat tijd overheen voordat het tijdig en goed verzamelen van de benodigde grondgegevens gemeengoed is in alle projecten. Een belangrijk ondersteunend aspect is dat ProRail geotechniek als onderwerp in het grotere kader van het functioneren van het spoorsysteem heeft weten te plaatsen. Inmiddels loopt er een programma waarin onder meer de grondgegevens van het hele netwerk in kaart worden gebracht. Hierin kunnen ook technieken, zoals door Timo gepresenteerd, slim gebruikt worden.

Bob Nonnekes van CROW ging in op de UAV-GC. Deze verzameling voorwaarden ligt nu ter visie en is op het vlak van geotechnische risico’s een stuk verbeterd ten opzichte van de versie uit 2005. Op de vraag of er niet meer detail kan worden vastgelegd om discussies zoveel mogelijk te voorkomen, schetste Bob de balans tussen een document met een overzichtelijke omvang en de mate van detail die daarin kan worden opgenomen. Er is duidelijk ruimte voor geotechnici om verdere praktische invulling te geven aan de uniforme algemene voorwaarden door middel van voorbeelden. Een interessant onderwerp voor verder ontwikkeling zodra de eerste ervaringen met de nieuwe UAV-GC er zijn, en wellicht al eerder.

>> Presentatie project Kansen en risico’s (pdf, 280 KB)
>> Presentatie statistiek en betrouwbaarheid (pdf, 3.2 MB)
>> Presentatie opdrachtgeversperspectief (pdf, 850 KB)
>> Presentatie contracten (pdf, 490 KB)
>> Presentatie project Visie ontwerpende aannemers (pdf, 200 KB)

Grondonderzoek

Op 11 maart 2021 vond de vierde bijeenkomst van het platform Geotechniek plaats. Er was een volle agenda met interessante onderwerpen. Het centrale thema was grondonderzoek: het verkrijgen van goede gegevens over de grond. Alleen dan kan namelijk optimaal gebruikgemaakt worden van geokennis en -deskundigheid om een optimaal ontwerp of beheersplan te maken.

De sprekers:

Het vaste panel, bestaande uit Jos Wessels (COB/CROW) en Mandy Korff (Deltares), was aanwezig in de studio van het COB. Zij gingen ook in op de verdere ontwikkeling van het platform. Patrick IJnsen van KIVI Geotechniek kondigde kort enkele belangrijke conferenties aan, zodat alle leden weer helemaal bij zijn.

>> Agenda (pdf. 199 KB)
>> Introductie Mandy Korff (pdf, 410 KB)
>> Aankondigingen KIVI (pdf, 485 KB)

Projectplannen

De drie onderwerpen die uitgelicht werden op de platformbijeenkomst van 1 oktober 2020 (zie hieronder) kregen zoveel bijval dat het COB de themagroepen heeft gevraagd deze onderwerpen uit te werken tot projectplannen voor 2021.
Drie netwerkleden (Rogier van Dee, Paul de Groot, Jacco Haasnoot en Léon Tiggelman) hebben de eerste opzet gemaakt en zijn inmiddels druk met het maken van een gedetailleerd plan. Tijdens de digitale bijeenkomst op 21 januari 2021 werden de platformleden bijgepraat en konden ze vragen stellen. Naast deze drie presentaties waren er twee sprekers uitgenodigd, Joost van der Schrier (Royal HaskoningDHV) en Cor Zwanenburg (Deltares/TU Delft).

>> Agenda (pdf. 222 KB)
>> Presentatie algemeen (pdf, 885 KB)
>> Presentatie Digitalisering (pdf, 645 KB)
>> Presentatie Kansen en risico’s (pdf, 390 KB)
>> Presentatie Betrouwbaarheid grondonderzoek (pdf, 475 KB)
>> Presentatie Geo-Impuls (pdf, 1.7 MB)
>> Presentatie Parameterbepaling (pdf, 1.6 MB)
>> Presentatie Groeifonds (pdf, 564 KB)

Joost van der Schrier nam de deelnemers mee terug naar Geo-Impuls, omdat uit dat werkprogramma veel kennis en instrumenten zijn voortgekomen om op voort te bouwen. Een syllabus biedt een basis voor de eerste toepassing binnen de eigen projectomgeving of organisatie.
>> Syllabus Geo-Impuls op de kennisbank

Formuleren onderzoeksprojecten

Op basis van de input uit de eerste bijeenkomst van het platform op 12 juni jl. is vastgesteld dat er op drie thema’s vraagstukken liggen voor het platform Geotechniek: 1) Digitalisering, 2) Kansen en risico’s en 3) Betrouwbaarheid van grondonderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober 2020 is een start gemaakt met het formuleren van onderzoeksprojecten op deze thema’s. Dit gebeurde in de kleine groepen, deels fysiek op de Bouwcampus. De deelnemers bedachten een concreet onderzoeksproject en bereidden een presentatie daarover voor. Die presentaties werden daarna, tijdens de digitale bijeenkomst, gedeeld met alle leden van het platform. Met de feedback worden de projectplannen aangescherpt. Ook worden er werkgroepen geformeerd die direct van start gaan.

In de plenaire bijeenkomst waren er ook twee interessante presentaties van Jacco Haasnoot (CRUX) en Léon Tiggelman (Dura Vermeer Infra). Jacco vertelde over de slag die CRUX maakt van geotechnisch adviesbureau naar IT-bedrijf voor ondergrondse geo-engineering. Hiervoor is een apart bedrijf opgericht, CEMS. In zijn presentatie blikte Jacco vooruit op de ontwikkelingen die binnen CEMS en het geotechnische werkveld worden voorzien. Léon ging in op parametrisch ontwerpen met behulp van VIKTOR. Het platform maakt het mogelijk voor bedrijven om samen te ontwikkelen. Hele onderdelen van het ontwerpproces kunnen zo geparametriseerd worden gekoppeld.

>> Download agenda plenaire sessie (pdf, 260 KB)
>> Download inleidende presentatie platform Geotechniek (pdf, 670 KB)
>> Download presentatie Leon Tiggelman (pdf, 780 KB)
>> Download presentatie Jacco Haasnoot (pdf, 630 KB)

`

Eerste platformbijeenkomst

Een eerste bijeenkomst is natuurlijk altijd bijzonder, maar die van het platform Geotechniek op 12 juni 2020 was dat helemaal. Die middag werden namelijk alle COB-platforms eens extra in het zonnetje gezet ter ere van het 25-jarig jubileum van het COB. Om 13.15 uur startte een feestelijke online uitzending, COB-tv, waarin ook aandacht was voor geotechniek. Direct aansluitend kon aan de digitale platformbijeenkomst worden deelgenomen.

Op het programma:

  • Welkomstwoord door Fred Jonker, erelid van het platform
  • Jos Wessels en Mandy Korff in de studio
  • Pitches voor onderwerpen op de platformagenda (deze zijn terug te vinden op YouTube)
  • Interactief: stel uw vragen, praat mee en stem op de beste pitch

Fred Jonker, erelid van het platform Geotechniek, opende de eerste platformbijeenkomst op 12 juni 2020 met een videoboodschap.