Ordening en waarde

Ruimtelijke ordening is primair gericht op de bovengrondse ruimte, maar de onder- en bovengrond zijn nauw met elkaar verbonden. Ondergronds ruimtegebruik kan waarde aan de bovengrond toevoegen, mits er slimme regie plaatsvindt. Maar wat is die waarde precies? Hoe kunnen we de potentie van de ondergrond in beeld brengen en benutten? In het COB-aandachtsgebied Ordening en waarde staan dergelijke ordenings- en waarderingsvraagstukken centraal.

Er is een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld voor het ruimtelijk ordenen van activiteiten. Hierin wordt de ondergrond nog vaak over het hoofd gezien. Zonde, want juist door vroegtijdig na te denken over de ondergrond en de deze mee te nemen in planontwikkeling, ontstaan er kansen op integrale oplossingen, die in tijden met beperkte financiële middelen en grote maatschappelijke opgaven meer dan welkom zijn.

De kosten van ondergronds ruimtegebruik zijn meestal relatief goed in te schatten, de waarde ervan is vaak lastiger. Er spelen civieltechnische, juridische, beleidsmatige en economische vragen die in samenhang bekeken moeten worden om de ondergrond op waarde te kunnen schatten. Binnen het aandachtsgebied Ordening en waarde gaat het COB die uitdaging aan, samen met haar participanten.
>> De waarde van de ondergrond was een van de thema’s van de COB-kennisagenda 2015-2020. 

De volgende kennisvragen staan centraal binnen dit aandachtsgebied:

  • Hoe maken we ondergrondse ruimten veilig, mooi, interessant en prettig vertoeven?
  • Hoe kunnen we partijen ondersteunen bij de ontwikkeling van beleid voor de ondergrond en de vertaalslag naar de praktijk?
  • Hoe ziet de businesscase van de ondergrond er écht uit?
  • Hoe stimuleren we meervoudig ruimtegebruik, met name in stedelijk gebied?

Lopende projecten

4D-bouwenvelop on tour
O79T
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Een workshop van de 4D bouwenvelop-methode die helpt de mogelijkheden van ondergronds ruimtegebruik in de beginfase van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling werkbaar te maken. Veel bouwenveloppen binnen stedenbouwkundige plannen zijn nog altijd in 2D. Met het toevoegen van de ondergrond en de factor tijd – een derde en vierde dimensie – is het ruimtelijke rendement te verhogen. Het COB-netwerk heeft praktische tools ontwikkeld om zo’n 4D-bouwenvelop mee te maken. Deze workshop geeft antwoord op de vraag: Hoe kunnen we de schaarse stedelijke ruimte zo efficiënt mogelijk kunt inrichten?

Onderzoek
Een reeks aan workshops bij verschillende gemeenten, nieuwe kennis die wordt verworven hierdoor en een afsluitende bijeenkomst met alle deelnemende gemeenten om ervaringen uit te wisselen.

Resultaat
Gemeenten die nieuwe kennis en inzichten hebben verworven waarmee de ondergrond een onderdeel wordt van het ruimtelijke systeem en waardoor de ruimte zo efficiënt mogelijk wordt benut. Verschillende ruimtelijke domeinen in een integraal ontworpen plan van ondergrond, bovengrond, openbare ruimte, bebouwing en netwerken zijn hierbij samengesmolten en geotechnische kennis is in dit traject meegenomen.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Bijeenkomsten in het verleden

28-02-2023 - Test workshop 4D-bouwenvelop on tour gemeenten
28-02-2023 - Test workshop 4D-bouwenvelop on tour gemeenten
28-02-2023 - Test workshop 4D-bouwenvelop on tour gemeenten

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Projectleider
Edith Boonsma, rol: Coordinator

el KANTOOR -

Locatie: Rotterdam, Strevelsweg 700/514
Isabel Driessen, rol: Deelprojectleider

OBSCURA -

Locatie: Rotterdam, Schiemond 20
Jens Jorritsma, rol: Deelprojectleider

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Tim van Koelen, rol: Deelprojectleider
Aanpak grondonderzoek
G503
Status: Afrondende fase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Voor het doen van grondonderzoek bestaan er allerlei richtlijnen, rapporten en modellen. Deze kennis wordt echter niet altijd gebruikt, of niet op de juiste manier of op het juiste moment, waardoor grondonderzoek niet altijd optimaal wordt uitgevoerd.

Onderzoek
Het COB-netwerk pakt deze opgave aan door een digitaal stappenplan of stroomschema te ontwikkelen en bijhouden op basis van de eerdere Handleiding betrouwbaar ondergrondmodel. Deze aanpak sluit aan bij de verbreding van de COB-kennisbank die in het najaar van 2021 is afgerond.

Resultaat
Het digitale stappenplan (opgezet als groeiboek) geeft praktische handvatten voor het opzetten van grondonderzoek en het maken van een ondergrondmodel. Hierbij wordt per projectfase toegelicht welke kennis waar aanwezig is en hoe deze gebruikt kan worden.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jos Wessels, rol: Coordinator

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Rogier van Dee, rol: Projectleider

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Arjan Venmans, rol: Lid

Geobest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Casper van Laerhoven, rol: Secretaris

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Steenbrink, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Agnes van Uitert, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Henkjan Beukema, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Joost van der Schrier, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs - Royal HaskoningDHV

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid
Digitalisering in de geotechniek
G501
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want de verwachting is deze data heel waardevol kan zijn om grondonderzoek mee te verbeteren.

Onderzoek
Het COB-netwerk werkt aan een proof-of-concept om de meerwaarde van het combineren van data te laten zien. Er is gekozen voor een casus rondom trillingen. De hypothese is dat door het beschikbaar stellen en gebruiken van trillingsdata de kans op schade (met name aan oude objecten) zal afnemen, de maatschappelijke acceptatie van het ondergrondse project zal vergroten en de levensduur van deze objecten (bv. kademuren of monumenten) zal toenemen.

Resultaat
In het rapport wordt een eenvoudige roadmap gepresenteerd als kapstok voor verder onderzoek. Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar het inzetten van monitoringsdata bij het trillen of heien van funderingselementen. Uit de studie van praktijkcases en een beschouwing van de toegepaste statistische methode, volgt dat het inzetten van trillingsdata leidt tot een veel kleiner invloedsgebied en predicties die beter bij de praktijk aansluiten.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Rik Bisschop, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Coordinator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Delft, Phoenixstraat 28C
Jacco Haasnoot, rol: Projectleider

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Groningen, Pop Dijkemaweg 72a
Albert Jan Snethlage, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Projectleider

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid
Energiereductie naar energietransitie
R703-3-1
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2030 zijn gerenoveerde en nieuw gebouwde tunnels energieneutraal en is beheer van tunnels gericht op het verlagen van energieverbruik door transitie.

Onderzoek
Er zijn enkele deliverables opgesteld die worden uitgewerkt op basis van bestaande ervaring, kennis en bestaande data. Deze deliverables worden verwerkt in de periode tot eind 2023.

Resultaat
Het doel van het werkpakket is om een essentiële bijdrage te leveren aan energieneutraal uitgevoerde tunnels en tunnelbeheer gericht op energiereductie.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gioffry Maduro, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Rapporteur
Jeroen Ruzicka, rol: Inhoudelijk Expert
Dura Vermeer Techniek B.V.

Dura Vermeer Techniek B.V. -

Locatie: Utrecht, Hertogswetering 157
Wilfred Akerboom, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Inhoudelijk Expert

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Stanley Maximillian, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Matthia Lahm, rol: Lid
Energiereductie naar energietransitie
R703-3-1
Status: Opstartfase
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In 2030 zijn gerenoveerde en nieuw gebouwde tunnels energieneutraal en is beheer van tunnels gericht op het verlagen van energieverbruik door transitie.

Onderzoek
Er zijn enkele deliverables opgesteld die worden uitgewerkt op basis van bestaande ervaring, kennis en bestaande data. Deze deliverables worden verwerkt in de periode tot eind 2023.

Resultaat
Het doel van het werkpakket is om een essentiële bijdrage te leveren aan energieneutraal uitgevoerde tunnels en tunnelbeheer gericht op energiereductie.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Gioffry Maduro, rol: Projectleider

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Rapporteur
Jeroen Ruzicka, rol: Inhoudelijk Expert
Dura Vermeer Techniek B.V.

Dura Vermeer Techniek B.V. -

Locatie: Utrecht, Hertogswetering 157
Wilfred Akerboom, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Inhoudelijk Expert

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Stanley Maximillian, rol: Lid

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Matthia Lahm, rol: Lid
Kansen en risico's geotechniek
G502
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Over het algemeen wordt pas in de realisatiefase van een bouwproject gekeken naar de technische kansen en risico’s door het betrekken van specialisten in ondergrondse vakgebieden. Op dat moment is al veel vastgelegd, waardoor er faalkosten kunnen optreden en er minder waarde wordt gecreëerd dan in feite mogelijk zou zijn.

Onderzoek
Het COB-netwerk wil geotechnici handvatten geven om zichzelf op de kaart te zetten en naar voren te schuiven. Als eerste stap wil de werkgroep inzicht krijgen in de ‘belevingswereld’ van de betrokkenen in vroege projectfases. Hiervoor zullen geotechnici interviews afnemen.

Resultaat
De gesprekken vormen een leermoment op zichzelf. Daarnaast wordt op basis van de bevindingen een strategie of plan gemaakt voor communicatie(hulp)middelen.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jos Wessels, rol: Coordinator

Delta Ground Mechanics B.V. -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Paul de Groot, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jos Jansen, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Mobilis B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Janneke Salemans, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 2- de Tulpenburgh
Geert Koppes, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arjan Grashuis, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Dirk Jan van Dijk, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Tim van Koelen, rol: Projectleider
Erik van der Putte, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Phil Vardon, rol: Lid
Maatregelencatalogus energiereductie
R703-3A
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Tunnels verbruiken veel energie, aangezien zij voorzien moeten zijn van diverse, soms energievretende installaties. Hoe kunnen we het energiegebruik significant terugdringen? Welke maatregelen zijn er en wat moet er nog worden onderzocht?

Onderzoek
Het COB-netwerk heeft een groeiboek opgezet met maatregelen voor energiereductie. Elk jaar wordt bekeken in hoeverre er nieuwe ontwikkellingen zijn en wat deze betekenen voor de maatregelencatalogus.

Resultaat
De maatregelencatalogus (in de vorm van een groeiboek) beschrijft concrete maatregelen voor technische aspecten, het proces en voor contracten. Het energieverbruik van een (bestaande of nieuwe) tunnel kan hiermee substantieel verminderd worden.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Peter Stroo, rol: Lid

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Marco Zwaal, rol: Inhoudelijk Expert

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Dirk van Gemeren, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Stanley Maximillian, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Projectleider

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Patrick Peters Rit, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
John van der Vlies, rol: Lid

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Peter van Velden, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. -

Locatie: Deventer, Leeuwenbrug 8
Willem Beijer, rol: Lid
Platf. Waardevol ondergr. ruimtegebruik
O75
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik is de plek waar vraagstukken worden behandeld over ondergronds ruimtegebruik in de bebouwde omgeving. In de praktijk wordt veel gesproken over integrale gebiedsontwikkeling, maar men vergeet vaak de potentie van de bodem. De ondergrond kan een kwaliteitsimpuls geven aan de bovengrond; dat is waar het binnen dit platform om draait.

Onderzoek
De platformbijeenkomsten zijn altijd gericht op het uitwisselen en vergaren van kennis waar de praktijk om vraagt. Er is plek voor een scala aan onderwerpen die betrekking hebben op vormgeving, inrichting, ontwerp en ordening van ondergrondse ruimten. Er komen zowel actuele vraagstukken op de agenda als inspirerende bezoeken bij andere vakgebieden.

Resultaat
De ruimtelijke kwaliteit en daarmee de waarde van de ondergrond, kan worden vergroot door in de ondergrondse ruimte meerdere functies te integreren en op een adaptieve, circulaire en efficiënte manier te bouwen.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Bijeenkomsten in het verleden

01-12-2022 - Platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik
We gingen de toekomst van ondergronds ruimtegebruik ontdekken: wat zijn de ontwikkelingen en wat kunnen Geotechnici hieraan bijdragen? De projecten 4D bouwenvelop (WOR) en Kansen en Risico’s (
01-12-2022 - Platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik
We gingen de toekomst van ondergronds ruimtegebruik ontdekken: wat zijn de ontwikkelingen en wat kunnen Geotechnici hieraan bijdragen? De projecten 4D bouwenvelop (WOR) en Kansen en Risico’s (

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Coert Ruseler, rol: Lid

Antea Group Nederland - Antea Group

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jon Bellis, rol: Lid
ARCADIS Nederland B.V.

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, La Guardiaweg 36-66
Willie Theunissen, rol: Lid
Willem barendregt, rol: Lid
Luc Veeger, rol: Lid
Edwin van der Knoop, rol: Lid
Ian Minnes, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Centurionbaan 12
Stan Uyland, rol: Lid
Bas Uyland, rol: Lid
CB5 B.V. (CB5 B.V.)

CB5 B.V. (CB5 B.V.) -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Mark van der Poll, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Robbert Guis, rol: Coordinator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Frans Bekhuis, rol: Lid

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Korneel de Jong, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Derk van Ree, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Guus Keusters, rol: Lid

el KANTOOR -

Locatie: Rotterdam, Strevelsweg 700/514
Isabel Driessen, rol: Lid

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Michiel Wentholt, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Katinka Zollner, rol: Lid
Lidwien Besselink, rol: Lid
Bastiaan van Delft, rol: Lid
Paul Elzenaar, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
John Nieuwmans, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling - Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alex Schipperheijn, rol: Lid

Gemeente Dordrecht -

Locatie: Dordrecht, Spuiboulevard 300
Zoubair el Farissi, rol: Lid

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Jos van Wersch, rol: Lid
Pieter van Leeuwen, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Manouk Los, rol: Lid
Marc Verheijen, rol: Lid
Joost Martens, rol: Lid
Pieter Boone, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam Stadsbeheer

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Jo Janssen, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Rob Heijer, rol: Lid
Marianne Langenhoff, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Don Postma, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Stijn Biemans, rol: Lid

Hogeschool van Amsterdam -

Locatie: Amsterdam, Weesperzijde 190
Ted Veldkamp, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Arkesteijn, rol: Lid

Movares regio Noordwest -

Locatie: Amsterdam, Rhijnspoorplein 36
Paul van der Ree, rol: Lid

Movares regio Noordwest - Movares Nederland B.V.

Locatie: Amsterdam, Rhijnspoorplein 36
Nienke van de Lune, rol: Lid

OBSCURA -

Locatie: Rotterdam, Schiemond 20
Jens Jorritsma, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Erik Kuik, rol: Lid
Werncke Husslage, rol: Lid
Joke Schalk, rol: Lid
Eric Terlien, rol: Lid
Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Remco de Boer, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat LOB

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jasper Snippe, rol: Contactpersoon

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Anne van Loenen, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Eva Stache, rol: Lid
Fransje Hooimeijer, rol: Lid

TU Delft - TU Delft Faculty of Architecture

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Niek Mouter, rol: Lid
Hans de Boer, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Ralf van Leeuwen, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Corinne Koot, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs - Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Daniël Rits, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs - Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Steven Delfgaauw, rol: Lid
Platform Geotechniek
G500
Status: Lopend
Type: Platform - koplopergroep - expertteam

Vraagarticulatie
Het werkprogramma Geo-Impuls zetten tot 2014 geotechniek in de schijnwerpers. Dit succes heeft een vervolg gekregen met het COB-platform Geotechniek, opgestart in samenwerking met CROW, het Ministerie van BZK, Rijkswaterstaat en KIVI Geotechniek. Hier komen betrokken professionals samen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en stappen te zetten.

Onderzoek
Het platform Geotechniek komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. De deelnemers bespreken actuele onderwerpen, zoeken naar gezamenlijke opgaven en worden actief betrokken bij de discussies. Vaak zijn deze bijeenkomsten gekoppeld aan een bezoek van een tunnelproject.

Resultaat
De bijeenkomsten worden goed bezocht op steeds wisselende locaties en men is enthousiast over de levendige bijeenkomsten waar inhoudelijke onderwerpen op de agenda staan. Soms volgen hieruit nieuwe onderzoeksprojecten, waarvan het resultaat weer wordt teruggekoppeld aan de platformleden.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

01-12-2022 - Elfde bijeenkomst van platform Geotechniek
Deze bijeenkomst wordt gehouden in combinatie met het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik.
01-12-2022 - Elfde bijeenkomst van platform Geotechniek
Deze bijeenkomst wordt gehouden in combinatie met het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik.

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Individuele deelnemers

-

Tjaart Vos, rol: Lid

Antea Group -

Locatie: Heerenveen, Tolhuisweg 57
Pieter Erenstein, rol: Lid
Jeroen Kruse, rol: Lid

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Saïd Azzouzi, rol: Lid
Jeroen Bonnes, rol: Lid
Otto Heeres, rol: Lid
Bas van Dijk, rol: Lid
Ad Verweij, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. Multiconsult -

Locatie: Amsterdam, Toetsenbordweg11
Conny Veenings-molenaar, rol: Lid

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Thomas Nijssen, rol: Lid
Maarten ter Linde, rol: Lid
Bart van Paassen, rol: Lid
Co Laan, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Lid
Jos Wessels, rol: Coordinator
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Coordinator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Jacco Haasnoot, rol: Lid
Rik Honing, rol: Lid
Michel de Koning, rol: Lid

DaeD Ingenieurs -

Locatie: Schiedam, Lange Haven 107
Rogier van Dee, rol: Lid

Delta Ground Mechanics B.V. -

Locatie: Loosbroek, Dorpsstraat 84a
Ruud Steenbakkers, rol: Lid
Paul de Groot, rol: Lid

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Joris van Ruijven, rol: Lid
Remon Pot, rol: Lid
Mandy Korff, rol: Lid
Ahmed Elkadi, rol: Lid
Arjan Venmans, rol: Lid
Cor Zwanenburg, rol: Lid
Harry van Essen, rol: Lid

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Walter Korte, rol: Lid
Justin Tuin, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Léon Tiggelman, rol: Lid
Alex Greeuw, rol: Lid
Milcar Vijlbrief, rol: Lid

Fugro NL Land B.V. -

Locatie: Groningen, Pop Dijkemaweg 72a
Klaas Siderius, rol: Lid
Peter van Steenoven, rol: Lid
Peter Nelemans, rol: Lid
Robbert Drieman, rol: Lid
Maarten Profittlich, rol: Lid
Volkert Lubbers, rol: Lid
Klaas Siderius, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Jos Jansen, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Alex Schipperheijn, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Nadevah Mourillon, rol: Lid
Freyre Hechavarria, rol: Lid
Jan-Willem Vink, rol: Lid
Lidija Mladenovic, rol: Lid

Geobest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Raoul Broekens, rol: Lid
Erwin de Jong, rol: Lid
Casper van Laerhoven, rol: Lid
Roy Henri de Booij, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Mario Niese, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Dick Edelman, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Gerhard Wibbens, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. - Heijmans Infra B.V.

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Hogeschool Rotterdam -

Locatie: Rotterdam, G.J. de Jonghweg 4-6
Peter Blommaart, rol: Lid

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Lid
Inpijn-Blokpoel Son Milieu BV

Inpijn-Blokpoel Son Milieu BV -

Locatie: Son, Ekkersrijt 2058
Kjeld Hertogh, rol: Lid

Iv-Infra b.v. -

Locatie: Sliedrecht, Trapezium 322
Niels Kalle, rol: Lid
Lieven Moorlag, rol: Lid
Jonker Geo Advies

Jonker Geo Advies -

Locatie: Nieuwerkerk Aan Den Ijssel, Schijfmos 80
Fred Jonker, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Janneke Salemans, rol: Lid

Mobilis TBI infra - Mobilis B.V.

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Steenbrink, rol: Lid
Haike van Lottum, rol: Lid
Rik-Jan Wildeboer, rol: Lid
Ruud Arkesteijn, rol: Lid

PAO Techniek en Management -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Nan Jiang, rol: Lid
Erik de Bruine, rol: Lid

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Alfred Roubos, rol: Lid

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Stephan van Eeten, rol: Lid
Stephan van Eeten, rol: Lid
Geert Koppes, rol: Lid
Jetteke Flick, rol: Lid
Agnes van Uitert, rol: Lid

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Arjan van der Put, rol: Lid

Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. -

Locatie: Tolbert, Feithspark 6
Kees-Jan van der Made, rol: Lid
Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Henkjan Beukema, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Peter Dijkhuizen, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Arjan Grashuis, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Harry Dekker, rol: Lid

Rijkswaterstaat WVL Water, Verkeer en Leefomgeving - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Hans Gerritsen, rol: Lid

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rijswijk, Dr. H. Colijnlaan
Shuhong Tan, rol: Lid
Dirk Jan van Dijk, rol: Lid
Monique Sanders, rol: Lid
Carolina Vermeulen - Lantinga, rol: Lid
Joost van der Schrier, rol: Lid
Teunis Linthof, rol: Lid
Shuhong Tan, rol: Lid

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
Marc Everaars, rol: Lid
Tim van Koelen, rol: Lid
Erik van der Putte, rol: Lid

TNO -

Locatie: Utrecht, Princetonlaan 6
Ruud Mutsaers, rol: Lid

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Inge de Wolf, rol: Lid
Phil Vardon, rol: Lid
Giorgia Giardina, rol: Lid
Inge de Wolf, rol: Lid
Jarit de Gijt, rol: Lid
Wout Broere, rol: Lid
Ronald Brinkgreve, rol: Lid

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Robert Hack, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Antoine Feddema, rol: Lid
Coen te Boekhorst, rol: Lid
Falco van Dijck, rol: Lid
Sandro Castellani, rol: Lid
Visma Roxit B.V.

Visma Roxit B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Kelvinbaan 42
Luuk Spijkers, rol: Lid

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Rotterdam, Blaak 16
Brenda Berkhout, rol: Lid
Proefbelasten
G504
Status: Initiatief
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In de praktijk kan proefbelasten worden gebruikt maar in Nederland gebeurt dit niet of nauwelijks. In andere landen gebeurt het wel. De vraag is waarom het in Nederland niet gebeurt en of er voldoende voordelen zijn en of de barrières kunnen wroden geslecht. Het zijn waarschijnlijk niet technische barrières maar organisatorische, denk aan logistiek en planning.

Onderzoek
We starten dit jaar met een verkenning van de gedachten over proefbelasten bij de verschillende betrokken groepen: opdrachtgevers, adviesbureaus, aannemers, funderingsbedrijven, etc. Welke groepen we precies moeten onderscheiden is onderdeel van de verkenning. vragen: Wat zie we als voordelen? Waarom zou het goed zijn om proefbelasten toe te passen? Wat zijn de belemmeringen: technisch, financieel, planning en doorlooptijd, logistiek, sociaal, politiek, etc. Dit overziende, moeten we aan de slag om proefbelasten vaker toe te passen? Zo ja, hoe kunnen we de belemmeringen dan wegnemen?

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Ellen van Eijk, rol: Begeleider/Facilitator
Jos Wessels, rol: Coordinator

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Dirk de Lange, rol: Projectleider
Verduurzaming tunnelverlichting
R703-3B
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De installaties in de tunnels van Rijkswaterstaat verbruiken jaarlijks ruim veertig miljoen kWh elektriciteit. Ongeveer de helft hiervan gaat naar de verlichting. Onderzoeken en proeven laten zien dat er diverse mogelijkheden zijn om het energieverbruik van de verlichting in tunnels te verlagen. Reden voor het COB om samen met netwerkpartijen, waaronder Rijkswaterstaat, een onderzoeksprogramma te starten.

Onderzoek
Vanuit Nederlands perspectief zien we diverse mogelijkheden voor verduurzaming van tunnelverlichting, maar het ontbreekt in Nederland ten dele aan de mogelijkheden en budget om deze alle te onderzoeken. Daarom wordt samengewerkt met buitenlandse organisaties. Deze Europese samenwerking kan een enorme versnelling geven, enerzijds omdat daarmee veel meer onderzoeken binnen handbereik komen, anderzijds omdat de uitkomsten wereldwijd soelaas kunnen bieden.

Resultaat
Het onderzoek zorgt voor inzicht in de mogelijkheden om tunnelverlichting slimmer in te richten, met een lager energieverbruik.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gioffry Maduro, rol: Coordinator
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid

De Groene Boog (Aanneemcomb. A16) (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI) -

Locatie: Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 50
Dennis Makkus, rol: Lid

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Tom van Tintelen, rol: Lid

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Projectleider

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Huib Arts, rol: Lid
Light Surface Control

Light Surface Control -

Locatie: Houten, Buiswater 20
Dirk Hetebrij, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jan Verbrugge, rol: Lid
Johan Naber, rol: Lid

Schreder BV -

Locatie: Rhenen, Tasveld 2
John van der Vlies, rol: Lid

Signify Netherlands B.V. -

Locatie: Eindhoven, High Tech Campus 48
Jeroen van der Vlugt, rol: Lid
Vervolg Common ground ondergrondse infra
O701
Status: Lopend
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave, de verdere verstedelijking naast de huidige vervangingsopgaven. Nieuwe kabels en leidingen moeten worden ingepast in een veelal complexe omgeving.

Onderzoek
Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.

Resultaat
In de eerste fase is een kennisanalyse opgeleverd. Op basis hiervan wordt in de tweede fase een werkprogramma met concrete onderzoeksprojecten opgezet.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Rudi Zoet, rol: Lid kernteam
Karin de Haas, rol: Lid kernteam
Gijsbert Schuur, rol: Lid kernteam
Edith Boonsma, rol: Projectleider

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Lid kernteam

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Lid kernteam

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Ted Slump, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Wouter Ram, rol: Coordinator

Techniek Nederland -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 4
Michel Wijbrands, rol: Lid

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Lid kernteam
Waarde: duurzaamheid
R703
Status: Lopend
Type:

Vraagarticulatie
De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Afwegingen moeten dan ook integraal gemaakt worden, waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Onderzoek
Het eerste speerpunt dat wordt opgepakt is duurzaamheid. Er zijn werkgroepen opgestart die onderzoek doen naar bijvoorbeeld circulariteit en energiereductie. Ook biedt een expertteam Duurzaamheid ondersteuning voor de projecten in andere ontwikkellijnen.

Resultaat
Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Programma's
Tunnelprogramma

Bijeenkomsten in het verleden

02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Projectleiders, rapporteurs, experts en leden gaan aan de slag met de drie werkpakketten: Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving. De bijeenkomst begint om 9.00 uur bij het COB
02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Projectleiders, rapporteurs, experts en leden gaan aan de slag met de drie werkpakketten: Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving. De bijeenkomst begint om 9.00 uur bij het COB
02-06-2023 - Startbijeenkomst Ontwikkellijn Duurzaamheid
Projectleiders, rapporteurs, experts en leden gaan aan de slag met de drie werkpakketten: Energietransitie, Circulariteit en Tunnels in omgeving. De bijeenkomst begint om 9.00 uur bij het COB

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Programmaleider
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Quinten van 't Hof, rol: Rapporteur

DON Bureau -

Locatie: Bergen Op Zoom, Prins Bernhardlaan 64
Jorg Hogerheijde, rol: Rapporteur

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Vera Geluk, rol: Rapporteur

Nebest B.V. -

Locatie: Vianen, Marconiweg 2
Wouter van den Berg, rol: Projectleider

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Secretaris

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Projectleider
Werkpakket Energietransitie
R703-3W
Status: Lopend
Type:

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma

Afgeronde projecten

Hieronder ziet u de projecten die de afgelopen drie jaar zijn afgerond.

4D-bouwenvelop
O79
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt en de vraag naar ruimte steeds groter, groeit de urgentie van beter ondergronds ruimtegebruik. De factor tijd (vierde dimensie) speelt eveneens een grote rol om het ruimtelijke rendement te verhogen. Om betere businesscases te maken, zo is gebleken in vorige projecten, hebben we betere tools nodig om werkelijk impact te maken in gebiedsontwikkelingen.

Onderzoek
In dit project worden vier essentiële tools verkend, die het ontwerpen en plannen van vierdimensionaal ruimtegebruik werkbaar maken en integreren met de ondergrond, zodat daarmee de businesscases van de toekomst beter gestalte kunnen krijgen.

Resultaat
Het projectteam werkt toe naar tools om grip te krijgen op de stedelijke opgaven. Het koppelen van verschillende waarden (economisch, maatschappelijk, cultureel, etc.) is essentieel. Het resultaat maakt een 4D-bouwenvelop mogelijk.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Bijeenkomsten in het verleden

30-01-2023 - Test workshop 4D-bouwenvelop bij het COB
30-01-2023 - Test workshop 4D-bouwenvelop bij het COB

De "bijeenkomsten in het verleden" zijn tot maximaal één jaar terug. U kunt het volledige archief opvragen via info@cob.nl.

Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

CB5 B.V. (CB5 B.V.)

CB5 B.V. (CB5 B.V.) -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Merijn van Loon, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

el KANTOOR -

Locatie: Rotterdam, Strevelsweg 700/514
Isabel Driessen, rol: Projectleider

OBSCURA -

Locatie: Rotterdam, Schiemond 20
Jens Jorritsma, rol: Projectleider
4D-bouwenvelop tool A
O79-A
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kunnen we beter werken met de eigenschappen van de ondergrond op een specifieke locatie? Welke sleutelaspecten zijn essentieel voor duurzaam ontwerp en ontwikkeling?

Resultaat
Bij deze tool wordt een stappenplan ontwikkeld met meerdere startpunten.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Projectleider
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Korneel de Jong, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Paul Elzenaar, rol: Lid

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Eva Stache, rol: Lid
4D-bouwenvelop tool B
O79-B
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Kan het zeswaardenmodel een leidraad vormen voor het bepalen van waarde in ruimtelijke ordening en kan de factor tijd hierbij helpen?

Resultaat
Bij deze tool worden de financiële, productieve, intellectuele, menselijke, sociale en natuurlijke waarden van ondergronds bouwen gedefinieerd in relatie tot tijd.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

el KANTOOR -

Locatie: Rotterdam, Strevelsweg 700/514
Isabel Driessen, rol: Projectleider
Platform 31

Platform 31 -

Locatie: Den Haag, Koningin Julianaplein 10 (7e etage)
Maarten Hoorn, rol: Lid

Vereniging Deltametropool -

Locatie: Rotterdam, Museumpark 25
Thomas Dillon, rol: Lid
4D-bouwenvelop tool C
O79-C
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Hoe kan boven- en ondergronds ruimtelijk ontwerp integrerend worden ontworpen? Welke serious game is nodig in het planproces, en wie speelt mee?

Resultaat
Bij deze tool wordt gezocht naar een werkwijze die de boven- en ondergrondse ruimte samenbrengt tot één ontwerpopgave.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

OBSCURA -

Locatie: Rotterdam, Schiemond 20
Jens Jorritsma, rol: Projectleider
Urban Future Organization (UFO)

Urban Future Organization (UFO) -

Locatie: Zeist, Laan van Vollenhove 1631
Bram van Ooijen, rol: Lid
4D-bouwenvelop tool D
O79-D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Met welke parameters kunnen ondergrondse ruimten effectiever worden ontworpen en welke werkwijze is hierbij nodig? Welke data is nodig? Hoe leg je dit vast in een bouwenvelop?

Resultaat
Voor deze tool wordt een model ontwikkeld, waarmee de 4D-bouwenvelop getekend kan worden.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

CB5 B.V. (CB5 B.V.)

CB5 B.V. (CB5 B.V.) -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Merijn van Loon, rol: Projectleider

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Robbert Guis, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Arkesteijn, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Edwin Langendoen, rol: Lid
Big data
T541
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nieuwe technologieën bieden iedere dag meer mogelijkheden voor het verzamelen van gegevens. De data kan gebruikt worden om systemen te monitoren en bij te sturen. Bij ondergronds bouwen vindt het verzamelen en samenbrengen van verschillende data nog niet op grote schaal plaats. Het COB wil het thema big data daarom meer onder de aandacht brengen.

Onderzoek
Als eerste stap wordt op woensdag 26 oktober 2016 een minicongres over big data georganiseerd. Guus Coolegem (C-Cube), Jasper Maters (Google) en Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat) zorgen voor een introductie met inspirerende voorbeelden. Daarna zijn er kleine workshops om verder te discussiëren over concrete vragen en stellingen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Ambiënt Advies B.V. -

Locatie: Utrecht, Lange Hagelstraat 30
, rol: Deelnemer bijeenkomst

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Pedro Kooistra, rol: Deelnemer bijeenkomst

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Tom Versluijs, rol: Deelnemer bijeenkomst

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Thijs Lambert, rol: Deelnemer bijeenkomst

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer bijeenkomst
C-Cube international bv

C-Cube international bv -

Locatie: Delft, Molengraaffsingel 14
Guus Coolegem, rol: Spreker congres

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Caro Rietman, rol: Begeleider/Facilitator
Leen van Gelder, rol: Coordinator
Marije Nieuwenhuizen, rol: Rapporteur

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Siert Saes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Dolf van der Meij, rol: Deelnemer bijeenkomst

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Mandy Korff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Thomas Bles, rol: Deelnemer bijeenkomst
Gerard van der Kolff, rol: Deelnemer bijeenkomst
Eijkelkamp Soil & Water

Eijkelkamp Soil & Water -

Locatie: Giesbeek, Nijverheidsstraat 30
Ruben Pot, rol: Deelnemer bijeenkomst

EQUANS Infra & Mobility B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Patrick Hoet, rol: Deelnemer bijeenkomst

EQUANS Infra & Mobility B.V. - EQUANS

Locatie: Dordrecht, Laan van Barcelona 800
Siem Vriend, rol: Lid
Google

Google -

Locatie: Amsterdam, Claude Debussylaan 34
Jasper Maters, rol: Spreker congres

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Rapporteur

Heijmans Infra B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Herman Pruisken, rol: Deelnemer bijeenkomst
Jordi Overeem, rol: Deelnemer bijeenkomst

INNOCY B.V. -

Locatie: Houten, Heemsteedseweg 24-26
Bram ten Klei, rol: Deelnemer bijeenkomst
Alexander Zoetemelk, rol: Deelnemer bijeenkomst
InTraffic B.V.

InTraffic B.V. -

Locatie: Nieuwegein, Iepenhoeve 11
Marco Bakker, rol: Deelnemer bijeenkomst
Menno Kamminga, rol: Deelnemer bijeenkomst

IXAS Consortium Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure -

Locatie: Amsterdam, Paalbergweg 2
Dennis Meegdes, rol: Deelnemer bijeenkomst
Wijnand Mellegers, rol: Deelnemer bijeenkomst

Peter Juijn teksten -

Locatie: Utrecht, Kwartelstraat 43
Peter Juijn, rol: Rapporteur

Rijkswaterstaat CIV Centrale Informatievoorziening -

Locatie: Delft, Derde Werelddreef 1
Claudia de Andrade, rol: Spreker congres
Martin de Lange, rol: Deelnemer bijeenkomst

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
William van Rijswijk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Mark Zwaan, rol: Deelnemer bijeenkomst

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jurgen Herbschleb, rol: Deelnemer bijeenkomst
Joost Dorreman, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Martin van der Vliet, rol: Deelnemer bijeenkomst

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Harald Hofstede, rol: Deelnemer bijeenkomst
Peter van Duijvenbode, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Joost van Dijk, rol: Deelnemer bijeenkomst
Simacan

Simacan -

Locatie: Amersfoort, Valutaboulevard 26
Eric Mulders, rol: Deelnemer bijeenkomst
Individuele deelnemers
Johan Beikes, rol: Deelnemer bijeenkomst

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Rob de Jong, rol: Deelnemer bijeenkomst
André Stehouwer, rol: Deelnemer bijeenkomst

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Oscar Vos, rol: Deelnemer bijeenkomst

TBI Holdings B.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminaplein 37
Ralf van den Boom, rol: Deelnemer bijeenkomst
TriMaya BV

TriMaya BV -

Locatie: Den Haag, Valkenboskade 400
Boy Soochit, rol: Deelnemer bijeenkomst

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer bijeenkomst
VB&T Vastgoedmanagement

VB&T Vastgoedmanagement -

Locatie: Eindhoven, Vestdijk 180
Jack Schooneveldt, rol: Deelnemer bijeenkomst

Vialis BV -

Locatie: Houten, Loodsboot 15
Johan van der Velde, rol: Deelnemer bijeenkomst

Volker Wessels Infra -

Locatie: Woerden, Korenmolenlaan 2
Martinus van de Ruitenbeek, rol: Deelnemer bijeenkomst

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs -

Locatie: Amsterdam, Hoogoorddreef 15
Johan Kornet, rol: Deelnemer bijeenkomst
Common ground voor ondergrondse infra
O700
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Nederland staat op gebied van de kabel- en leidingeninfrastructuur voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De belangrijkste zijn de energietransitie, de klimaatopgave, de verdere verstedelijking naast de huidige vervangingsopgaven. Nieuwe kabels en leidingen moeten worden ingepast in een veelal complexe omgeving.

Onderzoek
Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Het project Common ground voor ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineenslaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamenlijke doelen richten.

Resultaat
Het onderzoek heeft een integrale analyse van de toekomstige ontwikkelopgave opgeleverd met de belangen, de kennisvragen, de gebruikte instrumenten en de (bewezen effectieve) oplossingen van alle bij de ondergrondse kabel- en-leidingeninfrastructuur betrokken partijen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling -

Locatie: Amsterdam, Kattenburgerstraat 5
Raymond Hollander, rol: Geïnterviewd
Jan Breedveld, rol: Deelnemer

Alliander N.V. -

Locatie: Duiven, Dijkgraaf 4
Ben Lambregts, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Arjen van Wijngaarden, rol: Geïnterviewd

Antea Group -

Locatie: Almere, Monitorweg 29
Mark Deuring, rol: Deelnemer

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jon Bellis, rol: Deelnemer
Etienne Budde, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Fanauw Hoppe, rol: Geïnterviewd

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Gerben Hofmeijer, rol: Deelnemer
Erik Visser, rol: Geïnterviewd
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

Besix Nederland B.V. -

Locatie: Dordrecht, Laan van Europa 900
Jeroen Philtjens, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Geïnterviewd
Harold Lever, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Brabant Water N.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Henk Geurts, rol: Geïnterviewd

Brandweer Amsterdam-Amstelland -

Locatie: Amsterdam, IJtunnel 4
Ron Beij, rol: Deelnemer diner 2018 CG

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin de Haas, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Projectleider
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam
Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER)

Commissie MER Milieu Effectrapportage (MER) -

Locatie: Utrecht, A. van Schendelstraat 760
Marja van der Tas, rol: Geïnterviewd
Marja van der Tas, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Covalent B.V. -

Locatie: Amersfoort, Displayweg 3
Ronald Gram, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Deltares -

Locatie: Delft, Boussinesqweg 1
Peter van den Berg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

DEME Infra NL B.V. -

Locatie: Dordrecht, Kilkade 2
Jan Verschueren, rol: Deelnemer diner 2018 CG
DNV

DNV -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wim Boone, rol: Deelnemer

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Peter Spierenburg, rol: Deelnemer
Mark Janssen Lok, rol: Geïnterviewd
Wim Drossaert, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Dura Vermeer Bouw Zuid West BV

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV -

Locatie: Rotterdam, Rotterdam Airportplein 21
Femke van de Meeberg, rol: Geïnterviewd
Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association -

Locatie: Amsterdam Z-o, Abcouderstraatweg 46
Stijn Grove, rol: Deelnemer

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Karl Langeveld, rol: Deelnemer
Jan Peters, rol: Geïnterviewd
Jos Lemmens, rol: Deelnemer
Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR

Erasmus Universiteit Rotterdam FSW Dep. Bestuurskunde en Sociologie ERBS/GovernEUR -

Locatie: Rotterdam, Postbus 1738, Kamer T17-23
Mike Duijn, rol: Deelnemer
Eurofiber

Eurofiber -

Locatie: Maarssen, Safariweg 25-31
Hans van Leeuwen, rol: Deelnemer

Evides Waterbedrijf -

Locatie: Rotterdam, Schaardijk 150
Hein Herbermann, rol: Deelnemer
Arno Bindt, rol: Deelnemer
Robbert Wever, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Friso Advies

Friso Advies -

Locatie: ,
Friso de Zeeuw, rol: Geïnterviewd

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Deelnemer
Roeland de Korte, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marten Klein, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Katinka Zollner, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Paul Elzenaar, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Frans Dubbeldam, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Lidwien Besselink, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Marten Klein, rol: Geïnterviewd

Gemeente Amsterdam Verkeer en Openbare Ruimte - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 113
Michiel Wentholt, rol: Deelnemer
Dirk van der Woude, rol: Geïnterviewd

Gemeente Breda -

Locatie: Breda, Claudius Prinsenlaan 10
Paul van Riel, rol: Deelnemer

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Noortje de Geus, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Hans Meijer, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Fred Goedbloed, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer
Maarten Nijpels, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer - Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer
Jillian Benders, rol: Deelnemer
Wouter Boonzaaijer, rol: Geïnterviewd

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Geïnterviewd

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Ron de Puy, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Rob Elemans, rol: Deelnemer
Steven Adriaansen, rol: Deelnemer
Berry Kok, rol: Deelnemer

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Lid projectteam

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer
Herrenknecht AG

Herrenknecht AG -

Locatie: Schwanau-allmannsweier, Schlehenweg 2
Kathrin Glab, rol: Geïnterviewd

Hogeschool Utrecht -

Locatie: Utrecht, Nijenoord 1
Ursula Backhausen, rol: Deelnemer
Hoofdkantoor Alliander

Hoofdkantoor Alliander -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 68
Martha van den Hengel, rol: Geïnterviewd
Daan Schut, rol: Geïnterviewd
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier -

Locatie: Heerhugowaard, Bevelandseweg 1
Rob Weijling, rol: Deelnemer
Kadaster

Kadaster -

Locatie: Apeldoorn, Hofstraat 110
Caroline Groot, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Caroline Groot, rol: Geïnterviewd
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Joris Janissen, rol: Deelnemer diner 2018 CG
Thijs Pepels, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Jarko van Bloois, rol: Geïnterviewd
Laurens van Raaij, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Léone Klapwijk, rol: Reviewer
Raphaël Donkersloot, rol: Reviewer

Max Bögl Nederland B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 5a
Hans de Koning, rol: Deelnemer diner 2018 CG

MH Poly Consultants & Engineers B.V -

Locatie: Bergen Op Zoom, Peter Vineloolaan 46b
Dennis Hut, rol: Deelnemer
Ministerie IenW

Ministerie IenW -

Locatie: Den Haag, Postbus 20901
Peter Kouwenhoven, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen -

Locatie: Den Haag, Rijnstraat 8
Christiaan de Jong, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Locatie: Den Haag, Turfmarkt 147
Monique Arnolds, rol: Geïnterviewd
Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie

Ministerie van Economische zaken en Klimaat, directie Digitale Economie -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 73
Simon van Merkom, rol: Geïnterviewd
Individuele deelnemers
Martin Peersmann, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Monique Wolfraad-Holland, rol: Deelnemer
Mark Koningen, rol: Geïnterviewd
Menno Chang, rol: Deelnemer
Pieter Versluys, rol: Geïnterviewd

N.V. Nederlandse Gasunie -

Locatie: Groningen, Concourslaan 17
Wim van Grunderbeek, rol: Geïnterviewd
Nijkamp Energiedistributie B.V.

Nijkamp Energiedistributie B.V. -

Locatie: Breda, Wieringenstraat 75
Berno Kastelijns, rol: Deelnemer

Oasen N.V. -

Locatie: Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 3
Peter Mense, rol: Geïnterviewd
Ruud Bot, rol: Deelnemer
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 57
Lianne Barnhoorn, rol: Reviewer

Pipeliner -

Locatie: Rotterdam, Brielselaan 175
Alexander de Boer, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Age Buitenrust Hettema, rol: Deelnemer
Sjaak Verburg, rol: Geïnterviewd
Egbert van der Wal, rol: Deelnemer

Projectbureau A2 Maastricht -

Locatie: Maastricht, Stadionplein 31
Jos Geurts, rol: Geïnterviewd

ProRail B.V. -

Locatie: Utrecht, Moreelsepark 3
Paul Carstens, rol: Deelnemer diner 2018 CG
David Elbers, rol: Deelnemer
John Sandbrink, rol: Geïnterviewd
Mahesh Ghoerbien, rol: Deelnemer

Provincie Zuid-Holland -

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Rogier Pronk, rol: Deelnemer
Bas van Herpen - van Leenen, rol: Geïnterviewd

Provincie Zuid-Holland - Provincie Zuid-Holland Projectbureau RijnlandRoute

Locatie: Den Haag, Zuid-Hollandplein 1
Erik Rutten, rol: Geïnterviewd
Alex Veldhof, rol: Geïnterviewd
Jeroen van Schaick, rol: Deelnemer
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom)

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 54
Robert-Jan Looijmans, rol: Deelnemer
Harry Nijland, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Dick Beentjes, rol: Deelnemer

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat GPO

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Jos van Wersch, rol: Opdrachtgever

Rijkswaterstaat PPO - Rijkswaterstaat LOB

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Herbert van Dormalen, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Saxion Hogeschool -

Locatie: Deventer, Handelskade 75
Geert Roovers, rol: Deelnemer
SEO Economisch Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek -

Locatie: Amsterdam, Roetersstraat 29
Carl Koopmans, rol: Geïnterviewd

Siemens Mobility BV -

Locatie: Zoetermeer, Werner von Siemensstraat 5
Arjen Hartman, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Siers Infraconsult B.V -

Locatie: Oldenzaal, Schuttersveldstraat 22
Niels Hartogsveld, rol: Deelnemer

Soltegro B.V. -

Locatie: Capelle Aan Den Ijssel, Rivium Quadrant 159
Leen van Gelder, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stedin -

Locatie: Rotterdam, Blaak 8
Gerja Koldenhof, rol: Geïnterviewd
Lennard Seriese, rol: Geïnterviewd
Louis van der Hoeven, rol: Geïnterviewd
Marc van der Linden, rol: Geïnterviewd

Stichting de Bouwcampus -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 1
Harald Versteeg, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Stichting RIONED -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Hugo Gastkemper, rol: Geïnterviewd

Strukton Infrastructure Specialties -

Locatie: Utrecht, Westkanaaldijk 2
Bauke Lobbezoo, rol: Deelnemer diner 2018 CG

Tauw bv -

Locatie: Deventer, Handelskade 37
Thijs Wessels, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Han Meyer, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen - TU Delft Faculteit der Bouwkunde

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Niek Mouter, rol: Geïnterviewd

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen - TU Delft

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer

Universiteit Twente -

Locatie: Enschede, Drienerlolaan 5
Léon Olde Scholtenhuis, rol: Geïnterviewd
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) -

Locatie: Den Haag, Nassaulaan 12
Henk van den Berg, rol: Deelnemer
Marjon Bosman Verbruggen, rol: Geïnterviewd
Vewin

Vewin -

Locatie: Den Haag, Bezuidenhoutseweg 12
Rob Eijsink, rol: Deelnemer

Visser & Smit Hanab B.V. -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Dennis in 't Groen, rol: Deelnemer

VolkerWessels Telecom -

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
René Beurze, rol: Deelnemer diner 2018 CG

VolkerWessels Telecom - Volker Wessels Infra

Locatie: Amersfoort, Modemweg 33
Theo Ellenbroek, rol: Deelnemer

Vrije Universteit Amsterdam Cultuur, Organisatie en Management -

Locatie: Amsterdam, Buitenveldertselaan 3 - 7
Alfons van Marrewijk, rol: Deelnemer
Erwin Biersteker, rol: Deelnemer
De waarde van ondergronds bouwen
O70
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De afgelopen decennia zijn er tal van ondergrondse bouwprojecten min of meer geruisloos verrezen (of verzonken). Deze ondergrondse projecten leveren vaak meer op dan de feitelijk tunnel, ondergrondse parkeergarage of souterrain. Ze maken onderdeel uit van hun omgeving en voegen daar waarde aan toe. Die waarde strekt zich vaak uit ver boven het ondergrondse object zelf. Dit doet de vraag opkomen wat de daadwerkelijk toegevoegde waarde is van ondergronds ruimtegebruik.

Onderzoek
We gaan ex-post gerealiseerde ondergrondse projecten evalueren, enerzijds door de zachte aspecten rondom de besluitvorming bij investeringsbeslissingen in beeld te brengen (spoor A) en anderzijds de harde kosten en baten op een rij te zetten (spoor B).

Resultaat
Inzicht in de toegevoegde waarde (baten) van ondergronds ruimtegebruik op de omgeving om hiermee het ontwerp -en besluitvormingsproces rond het al dan niet ondergronds brengen van functies te ondersteunen. De resultaten van beide sporen zullen worden door vertaald naar een gesprekskader voor nieuwe projecten, vooral gericht op bestuurders (C). Ook zullen de resultaten worden gebruikt voor het beter meenemen van ondergrondse baten in ontwerpprocessen (‘batengericht ontwerpen, D).

Vakgebieden
Ordening en waarde

Expertteam duurzaamheid
R703-3D
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In praktijkprojecten leven vaak nog veel vragen over duurzaamheid. Ook worden nog niet alle kansen benut om een tunnel duurzamer te realiseren, of een duurzamere tunnel te bereiken.

Onderzoek
Een breed team van duurzaamheidsexperts vanuit het COB blijft continu haar kennis ontwikkelen en stelt zich als onafhankelijk adviseur op. Hiervoor gebruiken ze onder meer de eerder opgestelde duurzaamheidschecklist die de huidige 'duurzaamheidsstatus' van een tunnel in kaart brengt en kansen laat zien. Ook brengt het expertteam kennis in bij de structural health analyses (SHA's).

Resultaat
Het expertteam biedt ondersteuning aan praktijkprojecten bij het verduurzamen van hun project en draagt op die wijze bij aan de versnelling op het gebied van duurzaamheid.

Vakgebieden
Ordening en waarde

Programma's
Tunnelprogramma


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Rotterdam, Delftse Poort, Weena 505
Stefan Lezwijn, rol: Lid

Beaufort Corporate Consulting B.V. -

Locatie: Utrecht, Vliegend Hertlaan 15-97
William van Niekerk, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Karin Clement, rol: Begeleider/Facilitator

Croonwolter&dros B.V. -

Locatie: Rotterdam, Marten Meesweg 25
Hans Pos, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Steven de Kruijf, rol: Projectleider

Elumint B.V. -

Locatie: Zoetermeer, Lenastroom 3
Harry de Haan, rol: Lid

HaskoningDHV Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 35
Willemijn Drok, rol: Lid

Overduin Design & Consultancy -

Locatie: Nieuwegein, Kersegaarde24
Peter Overduin, rol: Lid

Rijkswaterstaat GPO -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Johan Naber, rol: Lid
Gioffry Maduro, rol: Coordinator

Royal HaskoningDHV -

Locatie: Rotterdam, George Hintzenweg 85
Jos Schild, rol: Lid
Ontwerpstudie Stad x Ruimte
O78
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
De huidige en toekomstige ruimteclaims vragen om zorgvuldige afwegingen van de mogelijkheden om effectiever en efficiënter met ruimte om te gaan, met als doel het ‘ruimtelijk rendement’ van de stad op een innovatieve wijze op te drijven. De centrale vraagstelling: Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving?

Onderzoek
Het COB, de TU Delft, het Vlaamse departement Omgeving en Vereniging Deltametropool hebben een ontwerpstudie georganiseerd naar de mogelijkheden van integraal en multifunctioneel ruimtegebruik binnen sterk verdichte steden. De ontwerpteams bestonden uit ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten) én de benodigde experts voor de ondergrondse ontwikkelingen zoals ingenieurs, geotechnici en aannemers.

Resultaat
Multidisciplinaire ontwerpteams vanuit de praktijk gingen aan de slag met een van de casussen en ontwikkelden – op basis van ontwerpend onderzoek – een analyse, visie en ontwerp met toekomstbeelden en een implementatiestrategie. Alle resultaten zijn gebundeld in een uitgebreide publicatie.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Gijsbert Schuur, rol: Lid projectteam

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Marije Nieuwenhuizen, rol: Redacteur
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Robbert Guis, rol: Coordinator

Departement Omgeving Vlaanderen -

Locatie: Brussel, Koning Albert II-laan 20 bus 8
Marleen Duflos, rol: Lid projectteam
Shana Debrock, rol: Lid projectteam

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Katharina Hagg, rol: Vraagsteller
Laura Smits, rol: Vraagsteller

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Eit Hasker, rol: Deelnemer

Gemeente Leuven -

Locatie: Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1
Wiet Vandaele, rol: Vraagsteller

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Hans Thewissen, rol: Vraagsteller

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Brigitte de Wit, rol: Vraagsteller

Harry Bijl Communicatie -

Locatie: Dieren, Kruisstraat 25
Harry Bijl, rol: Schrijver

Stad Mechelen -

Locatie: Mechelen, Reuzenstraat 1
Wim Vandevorst, rol: Vraagsteller

Stad Oostende -

Locatie: Oostende, Vindictivelaan 1
Karel Vanackere, rol: Vraagsteller

TU Delft -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Fransje Hooimeijer, rol: Lid projectteam

TU Delft - TU Delft Faculty of Architecture

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Joran Kuijper, rol: Lid projectteam
Hans de Boer, rol: Lid projectteam

Vereniging Deltametropool -

Locatie: Rotterdam, Museumpark 25
Thomas Dillon, rol: Lid projectteam
Slimme regie op de ondergrond
O80REGI
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
We realiseren ons nog vaak onvoldoende dat elke ontwikkeling bovengronds zijn weerslag kent in de ondergrond. Hoe we het beste regie moeten voeren is samen met de platformleden van ordening en ondergrond uitgekristalliseerd.

Onderzoek
Een werkgroep vanuit het platform Ordening en Ondergrond heeft eigen ervaringen, successen en mislukkingen benoemd en projecten bezocht en op basis hiervan aanbevelingen en randvoorwaarden geformuleerd voor het voeren van slimme regie.

Resultaat
De handreiking Slimme regie op de ondergrond is gratis te downloaden vanaf de kennisbank. Het COB werkt aan projecten waarin het gedachtengoed wordt toegepast in de praktijk. Zo is tijdens een praktijkbezoek aan de A2 maastricht de handreiking toegepast en verrijkt.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group Nederland -

Locatie: Oosterhout, Beneluxweg 125
Léon Verhoeven, rol: Lid

APPM Management Consultants B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Spicalaan 8
Jantien van den Berg, rol: Coordinator

ARCADIS Nederland B.V. -

Locatie: Amersfoort, Piet Mondriaanlaan 26
Bert van Eekelen, rol: Lid

Enexis B.V. -

Locatie: 's-hertogenbosch, Magistratenlaan 116
Theo Penders, rol: Lid

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Martijn Simons, rol: Lid

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
John Nieuwmans, rol: Lid

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Petra van der Lugt, rol: Lid
John de Ruiter, rol: Lid

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Albert Jan de Vries, rol: Lid

Movares Nederland B.V. -

Locatie: Utrecht, Daalseplein 100
Mark Koningen, rol: Lid

Omgevingsdienst Veluwe IJssel -

Locatie: Apeldoorn, Marktplein 1
, rol: Lid

Rijkswaterstaat LOB -

Locatie: Utrecht, Grifioenlaan 2
Gerd de Kruif, rol: Lid
V.o.m. - Biomimicry
O707-7
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Onder leiding van biomimicrydeskundigen wil het team oplossingen uit de natuur verzamelen die ingezet kunnen worden voor het anders inrichten van de ondergrond.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Haarlem Afdeling Milieu -

Locatie: Haarlem, Zijlvest 39
Erik Jan Kok, rol: Deelnemer
Maurice Kass, rol: Deelnemer

Gemeente Maastricht -

Locatie: Maastricht, Mosae Forum 10
Hanneke Bootsma, rol: Deelnemer
Pipeline Control

Pipeline Control -

Locatie: Papendrecht, Rietgorsweg 6
Marcel Verschuur, rol: Deelnemer

Port of Rotterdam Havenbedrijf Rotterdam N.V. -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 909
Bastiaan Winde, rol: Deelnemer

Sweco Nederland -

Locatie: De Bilt, De Holle Bilt 22
John Driessen, rol: Teamleider
Renske ter Horst, rol: Teamleider
Individuele deelnemers
Amke Koek, rol: Deelnemer
V.o.m. - Bouw eigenwijks
O707-4
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team gaat uit van zelfvoorzienende wijken en buurten; ze streven naar efficiënt beslag op de ondergrond door een grote mate van onafhankelijkheid. Het team wil bouwstenen definiëren om te komen tot clusters met een woon- en/of werk-functie die zelfvoorzienend zijn in het lokaal opwekken/winnen van energie, geschikt voor bestaande en nieuwbouwsituaties, met het doel dat deze concepten voor heel Nederland toepasbaar zijn.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Ruud IJtsma, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Gebiedsmanagers BV civieltechnisch adviesbureau

Gebiedsmanagers BV civieltechnisch adviesbureau -

Locatie: Maassluis, Weverskade 110
Karel Ossewaarde, rol: Deelnemer

Gemeente Alphen aan den Rijn -

Locatie: Alphen Aan Den Rijn, Stadhuisplein 1
Hugo Hoenders, rol: Teamleider

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer

PRO6 managers B.V. -

Locatie: Amersfoort, Henry Dunantstraat 38a
Harry op 't Ende, rol: Deelnemer
RPS advies- en ingenieursbureau B.V.

RPS advies- en ingenieursbureau B.V. -

Locatie: Delft, Elektronicaweg 2
Henk-Jan Mebius, rol: Deelnemer

Stichting Mijn Aansluiting -

Locatie: Vianen, Sportlaan 14
Robbert Ephraïm, rol: Deelnemer
Turner & Townsend Rembrandt Tower

Turner & Townsend Rembrandt Tower -

Locatie: Amsterdam, Amstelplein 1
Frank van Rooden, rol: Deelnemer
Vos de Boer & Partners

Vos de Boer & Partners -

Locatie: Rotterdam, Westplein 11
Sierd van der Hoek, rol: Deelnemer
V.o.m. - Denk anders, denk dieper
O707-3
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team wil een nieuwe ondergrondse hoofdinfrastructuur maken op een diepte waarmee ruime afstand gehouden wordt tot de paalpunten van funderingen, waar nog voldoende ruimte is om te manoeuvreren. Aansluitingen met de bestaande en nieuwe infrastructuur onder het maaiveld worden gerealiseerd via stijgpunten. Zo ontstaat een netwerk van horizontale leidingen met schachten.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Maurice Nooijen, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator
Individuele deelnemers
Rosella Krot, rol: Deelnemer
Gebroeders van Leeuwen Boringen B.V.

Gebroeders van Leeuwen Boringen B.V. -

Locatie: Woerden, Ampèreweg 17
John Henzen, rol: Teamleider
John van Leeuwen, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Mark van den Putte, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Wil Kovács, rol: Deelnemer

Kragten B.V. -

Locatie: Herten, Schoolstraat 8
Frank van Neer, rol: Deelnemer
Individuele deelnemers
Tim Roevens, rol: Deelnemer

TenneT Holding B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Gerard Koopman, rol: Deelnemer
TenneT TSO B.V.

TenneT TSO B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Chantal ter Braak, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer
V.o.m. - Ontwerpen via algoritmen
O707-5
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Met de inzet van algoritmen wil dit team de diverse bestaande opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en klimaatadaptatie) met elkaar verbinden. Algoritmes kunnen de verschillende ontwikkelingen tot in detail voorspellen. Vanuit deze algoritmes ontstaan scenario’s voor reconstructies of randvoorwaarden die gesteld moeten worden bij nieuwe ontwikkelingen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer -

Locatie: Den Haag, Spui 70
Michiel von Konigslow, rol: Deelnemer

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Tilburg Afdeling Ruimtelijke Uitvoering -

Locatie: Tilburg, Stadhuisplein 130
Sander van der Heijden, rol: Teamleider
V.o.m. - Project Aorta
O707-6
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Het doel is maatschappelijke vraagstukken zoals stabiliteit van kades en bruggen, klimaatadaptatie, energietransitie en luchtkwaliteit aan de positie van kabels en leidingen in de ondergrond te koppelen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aveco de Bondt B.V. -

Locatie: Holten, Burgemeester van der Borchstraat 2
Andre Opdam, rol: Teamleider

Aveco de Bondt bv -

Locatie: Amstelveen, Gondel 1
Richard Molemaker, rol: Deelnemer
BOVON

BOVON -

Locatie: Heiloo,
Martin Schonfeld, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

CROW Kennisplatform voor infrastructuur en openbare ruimte -

Locatie: Ede, Horaplantsoen 18
Jos Wessels, rol: Deelnemer

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau -

Locatie: Amsterdam, Weesperstraat 430
Lidwien Besselink, rol: Deelnemer
Orka Advies

Orka Advies -

Locatie: Amsterdam, Frambozenstraat 21
Tim Arp, rol: Deelnemer
Rene Nelissen, rol: Deelnemer

TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen -

Locatie: Delft, Stevinweg 1
Wout Broere, rol: Deelnemer
Hashi Nur, rol: Deelnemer
V.o.m. - Project Ongoing
O707-1
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
Dit team is met enige creativiteit tot de naam ONGOING gekomen: ‘organisch netwerk gebruik ondergrond integraal netwerk groep’. Dit team heeft tot doel innovatieve infrastructuur onder en boven maaiveld te ontwikkelen en te testen om zo snel mogelijk de schaal te krijgen die nodig is om impact te hebben in de transitie naar klimaatadaptieve steden en nieuwe energiesystemen.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Antea Group -

Locatie: Rotterdam, Rivium Westlaan 72
Leonie de Jong-van Twisk, rol: Deelnemer

AT Osborne B.V. -

Locatie: Baarn, J.F. Kennedylaan 100
Jürgen van der Heijden, rol: Deelnemer

Bouwend Nederland -

Locatie: Zoetermeer, Zilverstraat 69
Yvonne de Rijck, rol: Deelnemer
Harold Lever, rol: Deelnemer
Bufferblock BV

Bufferblock BV -

Locatie: Rotterdam, Beursplein 37
Aroen Mughal, rol: Deelnemer
Dorian Hill, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Heijmans NV -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 65
René Frinks, rol: Deelnemer

Legal Infra -

Locatie: Maarn, Amersfoortseweg 38
Laurens van Raaij, rol: Deelnemer

Powercast -

Locatie: Sint Oedenrode, Eerschotsestraat 37
Eugene Raaijmakers, rol: Deelnemer

The Green Village TU -

Locatie: Delft, Van den Broekweg 4
Willy Spanjer, rol: Deelnemer
V.o.m. - VKLS
O707-2
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Een innovatieprogramma moet oplossingen bieden voor de voorziene knelpunten.

Onderzoek
De huidige norm NEN 7171 voor het aanleggen van kabels en leidingen beschrijft het horizontaal naast elkaar leggen van de verschillende netwerken met bijbehorende dekking. Door kabels en leidingen conform de nieuwe norm NEN 071 verticaal onder elkaar te leggen, kan het ruimtegebruik tot wel tachtig procent worden beperkt.


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Aannemingsmaatschappij Van Gelder -

Locatie: Nieuw Vennep, Schillingweg 10
Ferry Bisschop, rol: Deelnemer

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Manon Bouwer, rol: Begeleider/Facilitator

Dunea NV Duin & Water -

Locatie: Zoetermeer, Plein van de Verenigde Naties 11
Narin Toguc, rol: Deelnemer
Angela Puts, rol: Deelnemer

Gemeente Leiden -

Locatie: Leiden, Stadhuisplein 1
Pieter van Leeuwen, rol: Teamleider

Gemeente Rotterdam Stadsbeheer -

Locatie: Rotterdam, Wilhelminakade 179
Henk van der Maas, rol: Deelnemer

Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling -

Locatie: Utrecht, Stadsplateau 1
Binne Meijer, rol: Deelnemer
Ron de Puy, rol: Deelnemer

GPKL Gemeentelijk Platform K&L -

Locatie: Ede, Galvanistraat 1
Berry Kok, rol: Deelnemer
KPN Consumer Operations

KPN Consumer Operations -

Locatie: Amersfoort, Stationstraat 115
Ivar Heijnen, rol: Deelnemer
Liander - VMK - V&M

Liander - VMK - V&M -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 68
Rob Roelfs, rol: Deelnemer
N.V. Nuon / Vattenfall AB

N.V. Nuon / Vattenfall AB -

Locatie: Amsterdam Zuidoost, Hoekenrode 8
Kees de Heus, rol: Deelnemer

NPK Design -

Locatie: Leiden, Meelfabriekplein 2F
Marcel Vroom, rol: Deelnemer
SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling

SLIB Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling -

Locatie: Leiden, Duke Ellingtonstraat 64
John Kranenburg, rol: Deelnemer
TenneT TSO B.V.

TenneT TSO B.V. -

Locatie: Arnhem, Utrechtseweg 310
Wienand Jongen, rol: Deelnemer
Chantal ter Braak, rol: Deelnemer

VodafoneZiggo Ziggo Services B.V. -

Locatie: Utrecht, Boven Vredenburgpassage 128
Dave Verschuren, rol: Deelnemer
Visie ontwerpende aannemers
O77
Status: Gereed
Type: Onderzoek - commissie - werkgroep

Vraagarticulatie
Tegenwoordig is het ontwerp doorgaans onderdeel van de scope van een opdrachtnemer. Een aannemer kan hierdoor nog slimme aanpassingen doen in het ontwerp. Hoe kijken deze ‘ontwerpende aannemers’ aan tegen ondergronds bouwen?

Onderzoek
Er is een werkgroep geformeerd vanuit het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik. Er is input verzameld vanuit de achterban van de werkgroepleden middels een enquête en een netwerkbijeenkomst waarbij de conceptversie van de visie is voorgelegd. Op geotechnische raakvlakken is het platform Geotechniek betrokken.

Resultaat
Begin 2022 heeft de werkgroep een concrete visie opgeleverd, die te downloaden is van de COB-kennisbank. Deze visie levert een bijdrage aan verdere professionalisering van de realisatie van ondergrondse bouwprojecten. Er worden verbeterpunten aangereikt om efficiënter te bouwen door faalkosten en realisatiekosten te reduceren. Ook worden kansen benoemd om de meerwaarde voor de omgeving en opdrachtgever te vergroten.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

BAM Infraconsult B.V. -

Locatie: Gouda, H.J. Nederhorststraat 1
Thomas Nijssen, rol: Lid

BetonBallon Technology B.V. -

Locatie: Soesterberg, Centurionbaan 12
Stan Uyland, rol: Lid

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Gijsbert Schuur, rol: Coordinator
Cindy Peek, rol: Begeleider/Facilitator
Edith Boonsma, rol: Coordinator
Karin de Haas, rol: Coordinator

CRUX Engineering B.V. -

Locatie: Amsterdam, Pedro de Medinalaan 3c
Korneel de Jong, rol: Lid
Korneel de Jong, rol: Lid

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. -

Locatie: Hoofddorp, Taurusavenue 165
Alex Greeuw, rol: Lid

Heijmans Integrale Projecten B.V. -

Locatie: Rosmalen, Graafsebaan 67
Johan de Jongh, rol: Lid

Mobilis TBI infra -

Locatie: Apeldoorn, Fauststraat 3
Ruud Arkesteijn, rol: Projectleider
Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte

Rijkswaterstaat NOVA Bureau Veiligheidsbeambte -

Locatie: Utrecht, Griffioenlaan 2
Franck Stroomer, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants -

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Bart Peerdeman, rol: Lid

Tunnel Engineering Consultants - Royal HaskoningDHV

Locatie: Amersfoort, Laan 1914 No 35
Arjan Luttikholt, rol: Lid

Van Hattum en Blankevoort -

Locatie: Vianen, Lange Dreef 13
Falco van Dijck, rol: Lid

Van Wijnen West B.V. -

Locatie: Dordrecht, Calandstraat 4
Cor Simons, rol: Lid
Zeven sleutels in de praktijk
O61
Status: Gereed
Type: Pilot - praktijkonderzoek - evaluatie

Vraagarticulatie
De publicatie Zeven sleutels voor een waardevolle afweging is een handreiking voor bestuurders en hun adviseurs om het gesprek te voeren over het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen. Het COB wil zich nu richten op de toepassing in de praktijk.

Vakgebieden
Ordening en waarde


Deelnemers
Klik op het bedrijfslogo voor de deelnemende personen

COB -

Locatie: Delft, Van der Burghweg 2
Merten Hinsenveld, rol: Opdrachtgever