Digitalisering omvat alle ontwikkelingen op het gebied van virtualisatie, bedieningsinterface, modellering, simulatie, gaming en informatievoorziening ten behoeve van het tunnelsysteem.

Elk tunnelproject gebruikt een combinatie van digitale instrumenten en heeft een eigen digitale strategie om sneller, slimmer, met minder hinder te bouwen of te renoveren en de tunnel sneller open te krijgen. Natuurlijk komt deze ontwikkeling met allerlei obstakels: er zijn hiaten in kennis, tussen projectfasen, tussen de eisen van verschillende belanghebbenden en in het systeem zelf. Deze hiaten kunnen de markt en opdrachtgevers voor een groot deel los van elkaar oplossen, maar er zijn puzzels waarvoor je elkaar nodig hebt, vragen die je buiten de projecten om wilt beantwoorden en opgaven die een langere adem vergen dan een individueel project heeft. Het COB ziet het als haar taak om in dit proces te helpen, te stimuleren, te etaleren, te toetsen en te informeren. Want alle belanghebbenden zijn het erover eens dat de digitalisering van elk aspect van tunnels enorme potentie heeft.

Op weg naar 2030

In de ontwikkellijn Digitalisering (aanvankelijk: Digitale tunneltweeling) van het tunnelprogramma is tot 2020 vooral gewerkt aan verheldering van begrippen. Vervolgens zijn er doelen voor 2030 geformuleerd en is er een bijbehorend werkprogramma vormgegeven.

Sommige projecten zijn direct gestart, andere volgen in de komende jaren. Er zijn in totaal vijf werkpakketten. Het pakket Kennisbasis richt zich op het ontwikkelen van concepten die voor alle andere projecten van belang zijn, zoals op het gebied van cultuur en kosten-baten (businesscase). In Groeimodel tunnels wordt de samenwerking met de praktijk vormgegeven. De pakketten Tunnelveiligheid, Beheer en onderhoud en Techniek omvatten projecten gericht op deze specifieke onderwerpen.

Lopende trajecten

Kennisbasis

Het eerste werkpakket richt zich op het ontwikkelen van basiskennis die voor alle andere projecten van belang is, zoals op het gebied van cultuur en kosten-baten (businesscase).

Groeimodel tunnels

Kern van het programma is het ‘digitaal groeimodel tunnels’ (DGT, werkpakket 2) waarbij in en bij de tunnels, samen met de tunnelbeheerders, de digitale ontwikkeling wordt vormgegeven.

Tunnelveiligheid

De projecten in dit derde werkpakket richten zicht op het beter aantoonbaar veilig maken van tunnels in steeds veranderende omstandigheden.

Beheer en onderhoud

Het vierde werkpakket richt zich op de vraag: hoe kan digitalisering beheer en assetmanagement eenvoudiger en beter planbaar maken?

Techniek

In het vijfde werkpakket wordt ingezoomd op het ontwerp en de realisatie van digitale instrumenten voor een snellere openstelling en een kortere renovatie.

Afgeronde projecten

Digitaal aantonen

Met dit project wil het COB-netwerk tunnels sneller open krijgen door optimaal gebruik te maken van virtueel testen. Basis daarvoor is de in 2017 opgeleverde verkenning waarin de mogelijkheden en randvoorwaarden zijn geïnventariseerd.

Van boekenkast naar digitaal

Op basis van praktijkervaringen wil het COB-netwerk een brug slaan tussen de (digitale) informatie die beschikbaar is en de behoeften van de assetmanager en andere relevante stakeholders.

Virtueel OTO

Op basis van ervaringen, meningen en ideeën van de direct betrokken stakeholders heeft het COB-netwerk de ontwikkeling kaart gebracht van digitale en virtuele instrumenten om opleiding, trainen en oefenen (OTO) in te richten.