Tunnel waardevol in zijn omgeving

De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Kan een tunnelproject méér belangen dienen dan alleen het mobiliteitsbelang? Het meenemen van andere belangen kan de (ervaring van) hinder doen afnemen en kan de meerwaarde voor de stad of regio doen toenemen: meer waarde, minder hinder.

In 2019 gaat deze ontwikkellijn vorm krijgen.  Het globale doel luidt als volgt:

Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Een van de aspecten binnen de ontwikkellijn is duurzaamheid. Er is een werkgroep samengesteld die dit onderwerp gaat verkennen en projecten gaat vormgeven. Op 16 april 2019 was hiervoor de eerste bijeenkomst. Een ander speerpunt is het in kaart brengen van de precieze kosten én baten van een tunnelproject. Hierbij wordt de samenhang gezocht met het project Waarde van ondergronds bouwen.

Sinds eind 2016 rijdt het snelwegverkeer over de A2 door een tunnel. Bovengronds zijn de wijken aan weerszijden van de weg samengesmolten en is ruimte ontstaan voor meer groen en recreatie. (Foto: mijngroeneloper.nl/Fred Berghmans)