Tunnel waardevol in zijn omgeving

De realisatie of renovatie van een object zoals een tunnel staat nooit op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een gebied. Kan een tunnelproject méér belangen dienen dan alleen het mobiliteitsbelang? Het meenemen van andere belangen kan de (ervaring van) hinder doen afnemen en kan de meerwaarde voor de stad of regio doen toenemen: meer waarde, minder hinder.

Het globale doel van deze ontwikkellijn luidt als volgt:

Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omgeving benut worden. Afwegingen worden integraal gemaakt waarbij aspecten als schoonheid, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid in balans zijn met beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Het eerste speerpunt dat wordt opgepakt is duurzaamheid.

Duurzaamheid

Er is een werkgroep samengesteld die het onderwerp ‘duurzaamheid’ gaat verkennen en projecten gaat vormgeven. De eerste bijeenkomst vond plaats op 16 april 2019, waarna de werkgroepleden inventariserend onderzoek gedaan hebben. Op 6 november 2019 is het onderwerp officieel afgetrapt met een Duurzaamheidsdag.
>> Lees meer over de Duurzaamheidsdag

Onno Sminia, innovatiemanager bij Croonwolter&dros is de coördinator. Het duurzaamheidsteam bestaat verder uit Vera Geluk (Engie), Jos Schild (TEC), Stefan Lezwijn (Arcadis), Johan Naber (Rijkswaterstaat), Harry de Haan (Elumint), Peter Overduin (Overduin Design & Consultancy) en Steven de Kruijf (Dura Vermeer).

Op dit moment lopen er de volgende projecten:

Daarnaast is er een platform Duurzaamheid en komt duurzaamheid aan de orde komen in de andere COB-platforms. Zo was er op 15 april 2020 een gezamenlijke bijeenkomst met het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) over de raakvlakken tussen veiligheid en duurzaamheid.

In de zomer van 2020 zijn er drie kennissessies over circulaire tunnels georganiseerd. Deze sessies vonden plaats op: 16 juli (circulair ontwerpen), 20 augustus (circulair aanbesteden) en 17 september (circulaire initiatieven).
>> Lees meer

Sinds eind 2016 rijdt het snelwegverkeer over de A2 door een tunnel. Bovengronds zijn de wijken aan weerszijden van de weg samengesmolten en is ruimte ontstaan voor meer groen en recreatie. (Foto: mijngroeneloper.nl/Fred Berghmans)