Een depot voor tweedehands tunneltechnische onderdelen zou een mooie stap zijn richting een circulaire tunnelsector. Het COB-netwerk gaat samen met het netwerk vanaf twee kanten de haalbaarheid en invulling onderzoeken.

Elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen die vrijkomen bij infrastructurele projecten, worden momenteel zelden voor andere projecten en bedrijven beschikbaar gesteld. Dit is jammer, omdat veel onderdelen nog een waardevolle restlevensduur hebben. Bovendien is er veel maatschappelijke discussie rondom materiaalgebruik en hebben veel opdrachtgevers en de sector zelf de wens om concrete invulling te geven aan het thema circulariteit. Bij verschillende bedrijven wordt intern wel gebruikgemaakt van tweedehands onderdelen, wat aangeeft dat de behoefte er wel is. Het COB-netwerk doet daarom onderzoek naar de opzet van een sectorbreed depot of (digitale) hub voor tweedehands tunneltechnische onderdelen.

Het hergebruiken van onderdelen is een belangrijk aspect van circulair werken. Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al in 2030 circulair werken. De circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Een hub voor technische onderdelen zou hier een grote bijdrage aan leveren.

Deelprojecten

Het onderzoek kent twee sporen. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke spullen er bij renovatieprojecten beschikbaar komen en hoe partijen daarop kunnen anticiperen. Het beoogde doel is het opleveren van ‘oogstkaarten’ van vijf aankomende tunnelrenovatieprojecten. In het tweede spoor werkt het COB samen met Techniek Nederland. Hier is het doel om materiaalpaspoorten van de geoogste producten op te leveren, evenals geleerde lessen en aanbevelingen. Het spoor is erop gericht ervaring op te doen met het hergebruik van geoogste (tunnel)technische installaties. Ook zal er gewerkt worden aan de opzet van een werkend digitaal deelplatform. In een derde deelproject wordt een eerste opzet gemaakt van een businesscase inclusief juridische consequenties en contractuele vraagstukken. Alles bij elkaar resulteert in een leerdocument en een actieplan ‘Circulariteit tunnels 2022-2025’.
>> Lees het plan van aanpak (pdf, 750 KB)

 

Startbijeenkomst 20 mei 2021

Op donderdag 20 mei 2021 is het project officieel afgetrapt. Hiervoor werden persoonlijke uitnodigingen verstuurd naar mensen waarvan het kernteam verwacht dat zij een relevante bijdrage kunnen leveren en bereid zijn om in een open en transparante wijze kennis op te doen en te delen. Het doel is om meerdere pilots te starten. Voor elke pilot wordt er een team gevormd, waarin minimaal de opdrachtnemer, de leverancier en de opdrachtgever zijn vertegenwoordigd. Deelnemers dienen actief te zijn binnen de bestaande installatieketen (installatiebedrijven – opdrachtnemers, leveranciers, opdrachtgevers, recyclebedrijven en collega-bouwbedrijven), of juist daarbuiten te werken, zoals studenten. Partijen buiten de bestaande installatieketen zijn de zogenaamde ‘vrije geesten’ die andere perspectieven inbrengen en daarmee de benodigde innovatie aanwakkeren.
>> Bekijk agenda (pdf, 135 KB)
>> Bekijk presentatie (pdf, 2 MB)
>> Kijk terug op YouTube

Tijdens Tunneldag 2021

Peiling

Als eerste stap is in 2020 onder het netwerk een enquête uitgezet om de behoefte en interesse te peilen. De resultaten laten zien dat de sector overwegend positief aankijkt tegen een depot voor tunneltechnische onderdelen. Er zijn echter ook belemmeringen genoemd. Op de (digitale) bijeenkomst van het platform Duurzaamheid op 12 juni 2020 zijn de enquêteresultaten gepresenteerd en is nader ingegaan op de belemmeringen. Hieruit zijn handvatten voortgekomen voor het verdere traject.